Učiteľ pod lupou iných

  Ilustračná foto: Bigstock

Zvládam trému? Viem rozprávať presvedčivo a k veci? Udržím pozornosť žiakov? Na tieto a aj iné otázky si odpovedajú učitelia každý deň.

 

Učiteľ – expert vo svojom odbore. Človek, ktorý každý deň vzdeláva a vychováva, zapája žiakov do aktivít, rozvíja ich záujem o učenie sa, pripravuje a plánuje vlastnú činnosť, žiakov motivuje a hodnotí, komunikuje s nimi, vytvára a usmerňuje vzťahy, ktoré v škole vznikajú. Učiteľ má možnosť navodzovať vzťah dôvery a sympatie, ale môže rovnako vytvárať aj vzťah nedôvery a antipatie.

 

Ako ako vnímame učiteľa my, dospelí?

No, položme si ruku na srdce a skúsme si úprimne povedať, koľkí z nás by boli ochotní zodpovedne si vyskúšať toto povolanie. Denno-denne byt v centre diania, preberať zodpovednosť za iných, za vzťahy, za úspech a dobrú atmosféru, ktorú najčastejšie svojim štýlom vytvára práve učiteľ. Štýl je určitým druhom schopnosti až umenia. A s akým štýlom vyučovania sa môžeme stretnúť v praxi?

 

Učiteľ si môže osvojiť:

 • autoritatívny vyučovací štýl, kde sa učiteľ rozhoduje prevažne sám, neprihliada na potreby a záujmy žiakov. Je vo vyučovaní dominantný. Žiaci ho vnímajú ako netolerantného a prísneho;
 • demokratický vyučovací štýl, takýto učiteľ so žiakmi o probléme diskutuje, akceptuje ich názory, vytvára tvorivú atmosféru. Žiaci ho označujú za zdravo tolerantného a pomáhajúceho;
 • liberálny vyučovací štýl, charakterizuje neistého a nerozhodného učiteľa. Žiaci sa na jeho hodinách bavia, sú nedisciplinovaní, nerešpektujú ho. V školskej triede neplatia takmer žiadne pravidlá;
 • nevyhranený vyučovací štýl, vlastní ho častokrát začínajúci učiteľ, ktorý používa isté metódy, skúša ich funkčnosť vo vlastnej práci.

 

Štýl, ktorý učiteľ vo svojej činnosti využíva a uprednostňuje, veľmi súvisí s tým, ako sa on sám dokáže stotožniť s rolou vychovávať a vzdelávať svojich žiakov. V dnešnom svete sa mnoho odborníkov zaoberá vzťahom učiteľa a žiaka, a tiež procesom, ktorý sa pod učiteľovým vedením v triede uskutočňuje. Medzi známych autorov, ktorí sa tejto problematike venujú patrí aj Šeďová, Švaříček, Šalamounová a ich publikácia Komunikace ve školní tříde, alebo tiež G. D. Fenstermacher – J. F. Soltis v knihe Vyučovací styly učitelú.

 

A aké sú rady a inšpirácie pre učiteľov zabezpečujúce pohodu na obidvoch stranách? Tu je niekoľko z nich:

 • určiť si triedne pravidlá, ktoré budú  na vyučovaní rešpektované;
 • vytvárať pokojnú a tvorivú atmosféru;
 • prejavovať sústavný záujem o žiakov;
 • ak je to žiaduce, vzniknuté situácie odľahčiť humorom;
 • plne a často využívať tvorivé metódy na vyučovaní;
 • ü  vždy oceniť aktivitu žiakov, dať im priestor prejavu ich vedomostí a schopností;
 • každú aktivitu a prínos žiakov ohodnotiť (ústne, alebo klasifikáciou);
 • zaobchádzať so žiakmi ako s cennými osobnosťami, vyučovanie tak bude obohacujúce nielen pre nich, ale aj pre Vás;
 • rozvíjať talent žiakov a posilňovať ich dôveru vo vlastné možnosti a schopnosti;
 • starostlivo pozorovať činnosť žiakov a podporovať ich spoluprácu;
 • k žiakom pristupovať úprimne, prihliadať na individuálne zvláštnosti, vyslovovať im uznanie, no zároveň ich učiť prijať kritiku;
 • nikdy žiakov nepodceňovať a nezosmiešňovať.

 

Kto vie pracovať v reálnom svete,
ale žiť vo svete ideálov, ten dosiahne najvyššie méty.
(L. Borne)

Na záver by som už iba dodala  čo je tak často skloňované povolanie učiteľ - je poslaním, je mravenčou prácou, ktorá krok po kroku obohacuje a rozvíja osobnosť žiakov a učí ich stať sa hodnotnými a rozmýšľajúcimi bytosťami.

Čítajte viac o téme: Učiteľ a rodič
Zdieľať na facebooku