Vzťah učiteľa a rodiča významne ovplyvňuje úspechy žiaka

Pravdepodobnosť, že sa bude žiakovi dariť, či už v učení alebo v sociálnych vzťahoch v triede, závisí nielen na jeho správaní, ale i na správaní rodičov.
Pravdepodobnosť, že sa bude žiakovi dariť, či už v učení alebo v sociálnych vzťahoch v triede, závisí nielen na jeho správaní, ale i na správaní rodičov. / Foto: Bigstock

Pravdepodobnosť, že sa bude žiakovi dariť, či už v učení alebo v sociálnych vzťahoch v triede, závisí nielen na jeho správaní, ale i na správaní rodičov. Dôležité je, ako vníma učiteľ postoj rodičov ku škole a snahu zapájať sa do diania v škole. Deti majú tendenciu lepšie uspieť, ak učitelia vnímajú ich rodičov pozitívne a majú s nimi dobré vzťahy. V opačnom prípade môže situáciu zlepšiť tréningový program pre učiteľov, ktorí im pomôže nadviazať vzťahy s rodičmi každého žiaka a tým zlepšiť jeho výkon a sociálne vzťahy v triede.


Mnoho výchovných a vzdelávacích expertov považuje zaangažovanosť rodičov za veľmi dôležitý predpoklad pre deti, ktoré v škole dobre prospievajú. Kvalita výskumu zaoberajúceho sa tým, ako zmerať a následne zlepšiť zapájanie rodičov je ale nedostatočná. Napraviť tento nedostatok sa pokúsili výskumníci z University of Missouri. Zistili, že to, ako hodnotí učiteľ zaangažovanosť rodiča určitého žiaka, môže celkom presne predpovedať akademický a sociálny úspech dieťaťa. Ďalej vytvorili program pre učiteľov, ktorý môže pomôcť zlepšiť kvalitu i kvantitu vzťahov učiteľ-rodič. Keith Herman, profesorka vzdelávania z University of Missouri a jedna z riaditeľov Centra prevencie v Missouri hovorí, že tieto zistenia poukazujú na dôležitosť vzťahov medzi rodičmi a učiteľmi a taktiež na potrebu tréningu učiteľov, ako vytvárať efektívne vzťahy so všetkými rodičmi žiakov.

„Z dlhoročných výskumov je jasné, že učiteľovo vnímanie, dokonca také vnímanie, ktoré si sám neuvedomuje, môže mať veľký dopad na úspech žiakov,“ hovorí profesorka Herman, „ak má učiteľ dobrý vzťah s rodičmi dieťaťa alebo minimálne vníma u týchto rodičov pozitívne zapájanie sa do výučby dieťaťa, je pravdepodobné, že bude ochotný darovať tomuto dieťaťu extra pozornosť alebo urobiť preň niečo viac. Ak ten istý učiteľ vníma rodičov iného žiaka, že sú bez záujmu, prípadne majú sami negatívny vplyv na proces výučby, je vysoko pravdepodobné, že to ovplyvní nielen to, ako sa správa k týmto rodičom, ale aj ku žiakovi samotnému.“

Pre ich štúdiu Herman a tím výskumníkov z University of Missouri náhodne vybrali viac ako 100 učiteľov, ktorí obdržali profesionálny vývojový program nazývaný Incredible Years. Program bol navrhnutý na prípravu učiteľov rozvíjať efektívnejšie vzťahy s rodičmi a žiakmi a aby zlepšil schopnosti učiteľa riadiť triedu. Na začiatku a na konci školského roka učitelia vyplnili v prieskume informácie spolu o viac ako 1 800 žiakoch. Okrem iného odpovedali i na otázky o kvantite a kvalite ich vzťahov s rodičmi žiakov a aká je zaangažovanosť týchto rodičov. Výskumníci zbierali taktiež hodnotenia a pozorovania o správaní a akademickom úspechu žiakov. Výsledky boli jasné - deti, ktorých rodičia boli identifikovaní učiteľmi ako viac pozitívne zapojení, dosiahli vyšší level prosociálneho správania a vyššie skóre akademického úspechu. Výskumný tím taktiež zistil, že u učiteľov, ktorí prešli tréningovým programom, bola väčšia pravdepodobnosť, že si rozvinú lepšie vzťahy s rodičmi a dovedú ich k väčšej zaangažovanosti do výučby dieťaťa.

„Negatívne vnímanie často prináša negatívne správanie,“ povedala profesorka Herman. „Z predošlých štúdií i terajšieho výskumu vieme, že učitelia majú tendenciu hovoriť o nepohode a horšej spolupráci s rodičmi, ktorých deti majú problémy so vzťahmi v triede alebo s učením, prípadne s rodičmi pochádzajúcimi zo sociálne slabších vrstiev alebo menšín. Inými slovami, zväčša tie rodiny a žiaci, ktorí potrebujú najviac pozitívnej pozornosti a podpory vo vzdelávaní, sú často tí, ktorí sú vnímaní ako najmenej obľúbení. Našťastie, táto štúdia dokazuje, že existuje spôsob, ako pomôcť učiteľom zlepšiť si vzťahy s rodičmi všetkých žiakov. Výsledkom je kvalitnejšie vzdelanie pre všetky deti a zvýšený záujem rodičov o to, čo sa deje v škole.

Profesorka Herman spolupracovala na štúdií s profesorkou Wendy Reinke, pričom autorom programu pre učiteľov bol Aaron Thompson. Pôvodne bola štúdia publikovaná v School Psychology Quarterly a v časopise Journal of School Psychology. Herman a jej tím výskumníkov úspešne včlenili tréningový program pre učiteľov, čím zlepšili vzťahy rodič-učiteľ a vytvorili pozitívnejšie vnímanie zapájania rodičov z pohľadu učiteľov.

 


Zdroj: munews.missouri.edu
Čítajte viac o téme: Výskum
Zdieľať na facebooku