9 spôsobov, ktoré pomáhajú zlepšiť komunikáciu medzi partnermi

Otvorený prístup k riešeniu problémov a zlepšenie komunikačných schopností v partnerstve vedie nielen k jednoduchšej komunikácií, ale najmä k postupnému utuženiu vzťahu s človekom, ktorého milujeme.
Otvorený prístup k riešeniu problémov a zlepšenie komunikačných schopností v partnerstve vedie nielen k jednoduchšej komunikácií, ale najmä k postupnému utuženiu vzťahu s človekom, ktorého milujeme. / Foto: Pexels

Pre šťastné manželstvo je dobrá komunikácia kľúčová. Z tohto dôvodu je veľmi dôležité, aby sa vo vzťahu obaja snažili realizovať kvalitnú komunikáciu. Existuje niekoľko faktorov, ktoré dokážu tento zámer uskutočniť. 

 

Niekedy sa ľudia vo vzťahu spávajú nie ako partneri, ale ako súperi či protihráči. Zabúdajú vidieť to dobré, vidia len zlé stránky. Tie prenášajú do slovnej zásoby, ktorá možno niekedy obsahuje viac vulgarizmov, nevhodných narážok, ponižovania, ako by bolo potrebné. Nenápadne nútia aj druhú stranu pristúpiť na túto hru. Degradujú tak seba aj partnera. Znehodnocujú vzťah. Ak je komunikácia zlá, povrchná, negatívna a ubližujúca, v takomto vzťahu sa dýcha veľmi ťažko. A možno jedna strana už nechce komunikovať vôbec. Dôležité je v správnej chvíli hodiť spiatočku, začať vnímať situáciu reálne, zmeniť prístup, slovník a začať do vzťahu vnášať niečo pozitívne. Treba to urobiť skôr, než vzťah úplne vychladne. Zlá komunikácia vie urobiť v miestnosti veľmi ťaživú atmosféru, a tak náladu treba zmeniť skôr, ako bude už úplne neskoro. Potrebné je však aj vedieť, čo spôsobuje najčastejšie problémy v komunikácii. Najviac vzťahov končí preto, že ľudia oveľa viac času venujú opovrhovaniu, zameriavaniu sa na nedostatky toho druhého než poukazovaniu na jeho silné stránky. Treba si však uvedomiť, že čas vo vzťahu stále plynie a je len na ľuďoch, či ho využijú na svoje napredovanie vzájomným sa povzbudzovaním alebo sa rozhodnú pre podceňovanie, či urážanie partnera. 

 

Keďže vo svete vzrástol nedostatok dôvery, mnohí ľudia sa viac utvrdili vo svojich vlastných názoroch a nie sú schopní počúvať nič, čo by sa mohlo líšiť od ich predstáv. Tento čoraz viac rozdeľujúci pohľad, bohužiaľ, začal prenikať do mnohých partnerských vzťahov, čo sťažuje párom úspešne komunikovať. Ak sa páry týmto veciam chcú vyhnúť, potrebná je flexibilita, aktívne počúvanie a schopnosť vnímať realitu aj očami toho druhého. Mnohé páry však tieto schopnosti strácajú. Nechcú robiť kompromisy a uznať, že pravdu môže mať aj druhá strana. Tento postoj spôsobuje okrem iného aj vonkajší svet, ktorí momentálne ľudí rozdeľuje a má vplyv aj na spolužitie v rodine a v iných vzťahoch. Ľudia sú denne vystavení rozdeleniam a sporom vo vonkajšom svete až tak, že ľudia si ani neuvedomujú, že sa k sebe správajú spôsobom, ako to vidia okolo seba. Mnoho pracovných, priateľských, ale aj partnerských vzťahov sa ukončuje kvôli rozdielnym politickým, sociálnym, náboženským či kultúrnym presvedčeniam. Namiesto toho, aby pracovali na vzájomnom riešení konfliktov, ako to dokázali v minulosti, teraz rýchlo posilňujú svoje predsudky a bojujú výraznejšie, ba dokonca ukončujú akúkoľvek komunikáciu. Dlhodobo účinné techniky vyjednávania už nefungujú rovnakým spôsobom. Vzniká čoraz viac nezhôd a problémov v komunikácii vo všetkých oblastiach života. Problémy sa nevyhýbajú ani partnerom či manželom.

 

9 zručností, ktoré pomáhajú predchádzať kríze v komunikácii

Klinická psychologička a manželská poradkyňa Randi Gunther odporúča párom využívať 9 nasledujúcich zručností, ktoré pomáhajú predchádzať problémom v komunikácii.

 

1. Uvedomte si, čo sa s vami deje

Zmenená komunikácia sa neprejaví zo dňa na deň. Obaja partneri musia byť ochotní pozrieť sa na to, čo sa s nimi deje, a to jednotlivo aj spoločne.  Mali by sa zamyslieť nad tým, kedy sa situácia v komunikácii začala meniť, čo ju spôsobilo, prečo k tomu došlo a prečo sa to neustále zhoršuje. Kedy a prečo stratili schopnosť počúvať a chápať, že často platí viac ako jedna realita?

 

2. Pochopte, že problémová komunikácia môže zničiť vzťah

Strnulé a jednostranné presadzovanie názorov jednej strany môže ohroziť vzťah. Ak si toto partneri reálne uvedomujú a majú snahu vzťah zachrániť, automaticky sa stávajú otvorení vnímať aj rozmanité názory a nielen ten svoj. V podstate ide o ochotu vcítiť sa do kože toho druhého, teda predstaviť si, ako sa asi partner (partnerka) cíti a čo si asi myslí.

 

3. Počúvajte bez posudzovania

So zaujatím bez posudzovania počúvajte názory druhej osoby. Pokúste sa zistiť, ako a prečo sa daná osoba k určitým názorom prehnane pripútala a nechce sa ich vzdať. Boli tam vždy a sú len viac v tejto dobe prehnane prezentované alebo sa k nim dostala pod vplyvom vonkajších stimulov z okolia.

 

4. Hľadajte podobné prvky v komunikácii

Hľadajte podobnosti v tom, ako každý z vás obhajuje svoj názor a prečo. Čo vedie každého z vás k tomu, aby ste videli veci len jedným spôsobom? Hľadajte, ktoré podobné myšlienky alebo pocity máte obaja. Práve tieto vás môžu nútiť opustiť to, v čo veríte, čo si myslíte a prostredníctvom nich ľahšie tiež pochopíte, ako vás táto strnulosť a neochota zmeniť názor môže rozdeľovať.

 

5. Predstavte si pocity a stav mysle svojho partnera (partnerky)

Ste ochotní riskovať stratu vzťahu kvôli tomu, že sa neviete dohodnúť, zmeniť názor, ustúpiť, pohnúť sa zo svojej pozície? Dajte si otázky: „Je víťazstvo dôležitejšie ako láska? Má pre vás väčší význam vaša pravda alebo náš vzťah?“

 

6. Pokúste sa dohodnúť

Otvorte svoju myseľ a srdce tomu, čo dáva zmysel z pohľadu druhého partnera a dohodnite sa v tých oblastiach, kde je to len aspoň trošku možné. Každý z partnerov má svoj vlastný názor. Dôležité je pamätať si, že názory partnera nie sú dobré alebo zlé, ale sú jednoducho jeho. Názor každého človeka sa formuje jednak na základe prostredia, v ktorom vyrástol a tiež skúseností, ktoré prežil. Človek má tendenciu považovať za správny iba svoj názor, pretože si myslí, že má zmysel a vidí v ňom logiku. Pre efektívnu komunikáciu je však dôležité vnímať ako opodstatnené aj názory druhého a pokúsiť sa pochopiť logiku, ktorú v nich vidí ten druhý.

 

7. Nastavte si nové ciele

Občas v živote sa stáva, že je potrebné zmeniť svoje ciele. A ak sa ciele menia kvôli vzťahu s milovanou osobou, nie je na tom nič zlé. Skôr naopak. Ideálne je, keď dokážete svoje ciele preorientovať od moci, kontroly, dominancie, strnulosti, a tvrdohlavosti na súcit, spoluprácu, spoločné hľadanie riešenia a túžbu stať sa opäť šťastnou dvojicou.

 

8. Po vzájomnej dohode si vytvorte nový súbor postojov a presvedčení

Dôležité je vnímať a brať do úvahy  myšlienky a pocity nielen tie svoje, ale aj partnerove (partnerkine). Naučte sa vnímať aj svet toho druhého, rešpektujte ho a snažte sa ho maximálne pochopiť. Snažte sa na základe kompromisov vytvoriť nové pravidlá, ktoré obidvom doprajú prežívať šťastnejšie dni. Cieľom komunikácie by nemala byť aktivácia obranného správania, ale snaha byť otvorený k tomu, čo nám partner hovorí a aktívne hľadať pravdu v jeho názoroch. Namiesto vyvrátenia názorov partnera je vhodné sa spýtať, na základe akých skutkov alebo pohnútok k svojmu názoru dospel. Takéto správanie a takáto forma komunikácie prinesie do konverzácie oveľa vyššiu produktivitu.

 

9. Spoločne prehodnocujte svoje nové smerovanie

Pravidelne sa navzájom kontrolujte, aby ste mohli pokračovať v práci na tejto novej spolupráci. Dávajte si pozor, aby ste neskĺzli späť k problémovej komunikácii, predsudkom alebo odsúdeniam. Ak sa niečo vymkne z rúk a dôjde k problémom, opakujte kroky znova tak často, ako potrebujete, aby ste si udržali svoje odhodlanie a kráčali tak spoločne za novým cieľom v budovaní partnerskej komunikácie. Najlepšie zo všetkého je hľadať také cesty, ktoré vzťah upevnia a posunú ho vpred. Otvorený prístup k riešeniu problémov a zlepšenie komunikačných schopností v partnerstve vedie nielen k jednoduchšej komunikácií, ale najmä k postupnému utuženiu vzťahu s človekom, ktorého milujeme.

 


Zdroje a odporúčaná literatúra:
NANCY VAN PELTOVÁ: Umenie komunikovať bez zábran
PEASE, A. – PEASE, B.: Úspešné komunikačné stratégie
KŘIVOHLAVÝ, J.: Jak si navzájem lépe porozumíme
WERNEROVÁ, I.: Komunikace pro každého

Čítajte viac o téme: Partnerské vzťahy, Komunikácia
Zdieľať na facebooku