Didaktické hry na anglickom jazyku

Didaktické hry dokážu žiakov nielen motivovať, ale povzbudzujú ich tiež  k aktivite a k prejavom väčšieho záujmu o preberanú tému či o samotný predmet.
Didaktické hry dokážu žiakov nielen motivovať, ale povzbudzujú ich tiež k aktivite a k prejavom väčšieho záujmu o preberanú tému či o samotný predmet. / Foto: Bigstock

Didaktické hry podporujú produktívne aktivity a rozvíjajú myslenie, lebo sú spravidla založené na riešení problémových situácií a vychádzajú z preberaného učiva. V článku uvádzame niekoľko didaktických hier, ktoré môžete použiť na hodinách anglického jazyka.

 

Didaktické hry dokážu žiakov nielen motivovať, ale povzbudzujú ich tiež  k aktivite a k prejavom väčšieho záujmu o preberanú tému či o samotný predmet. Pri zaraďovaní hier do vyučovania je nevyhnutné brať do úvahy konkrétny pedagogický cieľ, v opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo samoúčelnosti a straty času. Je dobré mať vždy k dispozícii niekoľko didaktických hier, ktoré sa môžu stať dobrým pomocníkom pre učiteľov. Pozrime sa na niektoré z nich.

 

Kolotoč

Jeden zo žiakov povie ľubovoľné slovo. Ďalší pokračuje slovom, ktoré mu v nadväznosti na predchádzajúce slovo asociatívne napadne ako prvé. Každý ďalší žiak vždy reaguje na posledné slovo, ktoré zaznelo. Žiaci by nad slovami nemali dlho premýšľať, ale rýchlo a úplne spontánne reagovať.

Príklad:

garden - grass - green - frog - pond - beach - sun – sky

 

Kto vymyslí najviac slov?

Vyučujúci určí ľubovoľné písmeno abecedy. Žiaci majú za úlohu počas vymedzeného času napísať čo najviac slov začínajúcich týmto písmenom. Po uplynutí stanovenej doby prečíta každý zberateľ všetky slová, ktoré mu napadnú. Víťazí žiak s najväčším počtom nazbieraných slov. Hra slúži predovšetkým na upevnenie už osvojenej  slovnej zásoby.

Príklad:

Písmeno D - dog, duck, dress, donor, drug, day, drink, duet, dock

 

Vyber si zvieratko!

Deti sedia v kruhu na stoličkách. Každý si zvolí zvieratko, ktoré môžeme vidieť v ZOO, napríklad tiger, giraffe, hippo, bear, wolf. Niekoľkokrát ich zopakujeme, aby si všetci pamätali, ktoré zvieratká sú v hre. Vedúci hry odstráni svoju stoličku, postaví sa do kruhu a hovorí: „I am in a ZOO and I can see a tiger and a bear!“ Deti, ktoré si zvolili tieto zvieratá, vstanú a rýchlo si vymenia miesta. Vedúci rýchlo obsadí voľnú stoličku a uprostred kruhu ostane ten, kto ostal bez stoličky a pokračuje on a hovorí: „I am in a ZOO and I can see a giraffe and hippo!“ Je teda potrebné si pamätať všetky zvieratá, aby sa deti vystriedali. Nie je potrebné vedieť, komu ktoré zviera patrí. Niekedy môže vyvolávač vstúpiť do hry výkrikom „ZOO!“ Na tento pokyn musia vstať všetci a zmeniť miesto. Dávajú pri tom pozor, aby sa v zápale hry nezrazili a nezranili. Pre pokročilejších hráčov, zvolíme základnú vetu, v obtiažnejšej forme, napr.: „Yesterday I was in a ZOO and I saw ...“

 

Stretnutie po 20 rokoch

Žiaci si  vo dvojiciach nacvičia scénku, v ktorej si predstavia, ako bude vyzerať ich život, keď sa stretnú po dvadsiatich rokoch. Túto scénku žiaci väčšinou vnímajú ako zábavnú, môžu si vymýšľať, pozornosť je sústredená na ich tvorivosť.

 

Rozprávaj a maľuj

Aj pri tejto aktivite žiaci pracujú vo dvojiciach. Jeden žiak rozpráva po anglicky. Napríklad hovorí nejaký príbeh alebo opisuje určitú vec či situáciu. Ďalší žiak podľa toho, čo hovorí spolužiak, maľuje obrázok. Potom si úlohy vymenia.

 

Hádaj, kto som

Jeden žiak si vyberie zviera alebo osobnosť, ktorú predstavuje. Ostatní žiaci pomocou cielených otázok, na ktoré možno odpovedať len ÁNO / NIE, sa snažia zistiť, koho alebo čo dotyčný žiak predstavuje.

 

You are the best because

Žiaci sedia na stoličkách v kruhu. Učiteľ vyvolá jedného žiaka, ktorý sa postaví do kruhu. Jeho úlohou je vybrať jedného spolužiaka a povedať po anglicky, čo na ňom oceňuje vetou: „You are the best because ..." Potom si žiak, ktorý hovoril, sadne a ten, ktorý bol vybraný, sa postaví na jeho miesto. Hra pokračuje tak dlho, kým sa všetci nevystriedajú.

 

Krížovky

Známou a na vyučovaní často  používanou didaktickou hrou sú i  krížovky, ktoré väčšinou používame na zhrnutie a zopakovanie preberanej učebnej látky. Pre žiakov predstavujú zábavnú formu precvičovania učiva. Krížovky môžete používať napríklad  na začiatku vyučovacej hodiny, kedy pomocou tejto aktivity zisťujeme, do akej miery žiaci ovládajú nové slovíčka. Na konci vyučovacej hodiny môžete krížovky použiť vtedy, keď chcete zistiť, koľko si žiaci zapamätali z vyučovacej hodiny. Napríklad nové slovíčka.

 

Where is the toy?

Žiaci sú rozdelení do skupín po štyroch. Každá skupina má hračku. V triede je len jedna škatuľa, ktorá je od každej skupiny rovnako vzdialená. Hra spočíva v rýchlom plnenie pokynov učiteľa v angličtine, pri ktorých si žiaci opakujú predložky (in, on, under ...) Učiteľ povie: „The toy is in the box." Žiaci bežia ku škatuli a majú správne umiestniť hračku. Ktorá skupina ju umiestni správne ako prvá, vyhráva.

 

Simon says

Žiaci majú radi aj aktivitu Simon says. Pri tejto aktivite plnia pokyny učiteľa alebo vybraného žiaka. Reagujú len vtedy,  ak  veta začína slovami: „Simon says". Ak vety neobsahuje tieto slová, žiaci nereagujú. Napríklad učiteľ povie: „Simon says we are jumping." Pri tejto vete žiaci pokyn splnia a skáču. Potom učiteľ môže povedať: „We are jumping." Žiaci by nemali robiť nič. Ktorý zo žiakov sa pomýli, vypadáva z hry.

 

Nájdi rozdiely

Žiaci dostanú dva obrázky, na ktorých je 10 rôznych odlišností. Majú za úlohu tieto rozdiely nájsť a označiť krúžkom. Potom anglicky popisujú rozdiely medzi týmito obrázkami.

 

Nájdi svoju dvojicu

Učiteľ dá každému žiakovi obrázok. Obrázky sa týkajú jednej témy. Môže to byť napríklad: počasie, rodina, povolania, zvieratá a podobne. Vždy dva obrázky, ktoré rozdelíme medzi žiakov, sú rovnaké. Títo žiaci sa musia nájsť. Môžete  využiť napríklad obrázky z pexesa. Keď sa jednotlivé dvojice nájdu, musia anglicky povedať, čo je na obrázku.

 

Obrázok

Žiaci dostanú obrázok a majú za úlohu povedať anglicky čo najviac viet, ktoré súvisia s obrázkom.

 

Hádzanie loptou

Deti si hádže s loptou a keď učiteľ povie STOP, tak ten žiak, ktorý má práve loptu v ruke, musí odpovedať v angličtine na otázku, ktorú mu povie učiteľ.

 

Pexeso

Pravidlá platia ako pri všeobecne známej hre pexeso, avšak namiesto hľadania identických obrázkov, cieľom tejto aktivity je nájsť dvojice slov, ktoré majú medzi sebou rôzne typy vzťahov – napríklad sú to synonymá, antonymá, homofóny a podobne. Cieľom je nájsť čo najrýchlejšie všetky páry a vysvetliť vzťahy medzi nimi. Za každý správne nájdený alebo logicky vysvetlený pár dostanú žiaci jeden bod. Na hracom poli by na konci nemal ostať žiaden pár. Učiteľ žiakom vysvetlí, že zo všetkých kartičiek sa dajú vytvoriť páry, takže najideálnejšie by bolo odkryť čo najviac kartičiek ešte predtým než žiaci začnú odkrývať a zbierať páry.

 


Zdroje:
Hanšpachová Jana, Řandová Zuzana : Angličtina plná her
Petr Hladík: 111 her pro atraktivní výuku angličtiny
lpforenglish.cz
Čítajte viac o téme: Hry pre deti
Zdieľať na facebooku