Metóda Batti Strauss - metóda aktívneho počúvania hudby

Hudba lieči a uzdravuje, aktivizuje, podporuje pamäť, fantáziu, intuíciu a kreativitu. Hudba výnimočným spôsobom pôsobí aj na deti.
Hudba lieči a uzdravuje, aktivizuje, podporuje pamäť, fantáziu, intuíciu a kreativitu. Hudba výnimočným spôsobom pôsobí aj na deti. / Foto: Bigstock

Hudba nás sprevádza takmer na každom kroku. Prináša ľuďom nielen umelecký zážitok, ale pozitívne vplýva aj na zdravie a kvalitu života. Lieči a uzdravuje, aktivizuje, podporuje pamäť, fantáziu, intuíciu a kreativitu. Výborný vplyv má aj na deti.

 

Podľa Platóna sa hudba spája s ľudskou prirodzenosťou a vedie ho k poznaniu krásy. Aristoteles tvrdil, že človek má vrodený zmysel pre rytmus a melódiu. Preto na neho hudba silno pôsobí a môže mu poskytnúť očistu od nepríjemných psychických stavov. Pre tieto účinky oceňoval význam hudby aj v mravnej výchove. Aj súčasní vedci už niekoľko rokov skúmajú vplyv hudby na deti a ich výskumy jednoznačne hovoria v prospech spievania a počúvania hudby. Hudba a spev vplývajú na deti vo viacerých oblastiach. Deti sú schopné vnímať hudbu ešte pred narodením a vo využívaní hudby v procese vzdelávania by sa malo pokračovať aj po narodení. V niektorých materských, ale i v základných školách sa už niekoľko rokov veľmi úspešne používa Metóda Batti Strauss, ktorá sa zaraďuje medzi metódy aktívneho počúvania hudby. Táto metóda spája rôzne formy aktivít: počúvanie hudby, hru na hudobných nástrojoch, tanec, spev s použitím prvkov pantomímy, prvky dramatickej výchovy či výtvarné činnosti.

 

Batti Strauss je pedagogička, pianistka, učiteľka hry na klavíri, ktorá pochádza z Izraela. Táto pedagogička vytvorila metódu, pomocou ktorej učí malé deti zábavnou formou vnímať vážnu hudbu. Prostredníctvom svojej metódy sa snaží u detí rozvíjať vnímanie vážnej hudby a učí ich pochopiť, čo chcel hudobný skladateľ skladbou vyjadriť. Túto metódu nazvala metódou aktívneho počúvania hudby. Izraelské ministerstvo školstva ju zaregistrovalo ako oficiálnu metódu, ktorá sa môže používať v materských i základných školách. Batti Strauss uskutočnila množstvo workshopov takmer v celej Európe. Napríklad v Prahe, vo Varšave, v Salzburgu, v rôznych mestách Nemecka, Portugalska, Švajčiarska, Holandska. Metód je veľmi populárna napríklad v Poľsku a tiež v Maďarsku.

 

Metóda aktívneho počúvanie hudby

Metóda aktívneho počúvanie hudby spája rôzne formy aktivít:

 • počúvanie hudby,
 • hru na hudobných nástrojoch,
 • tanec,
 • spev s použitím prvkov pantomímy,
 • prvky dramatickej výchovy či výtvarnej činnosti.

 

Prečo používať túto metódu?

Metóda prináša pre deti množstvo pozitív. Pozrime sa na niektoré z nich.

 • metóda jednoduchým spôsobom približuje deťom vážnu hudbu,
 • deti vďaka aktívnemu počúvanie hudby spoznávajú jednoduché tanečné pohyby,
 • metóda rozvíja koordináciu a presnosť pohybov,
 • zábavnou formou pripravuje deti na hru na hudobný nástroj,
 • rozvíja predstavivosť a fantáziu detí,
 • deti sa učia prenikať do štruktúry celej hudobnej skladby,
 • pri aktivitách pociťujú radosť a bavia sa,
 • rozvíjajú si svoju predstavivosť a fantáziu,
 • vďaka atraktívnemu, zábavnému podaniu hudobnej skladby dokážu hudobnú skladbu počúvať opakovane a zapamätajú si ju.

 

Metóda Batti Strauss dáva deťom možnosť podieľať sa na hudobnej skladbe, preniknúť do jej štruktúry a následne radostne a racionálne prijať dielo. Deti vďaka metóde cítia a prežívajú radosť pri tvorbe, a to spolu v komunite so svojimi spolužiakmi. Metóda aktívneho počúvania hudby umožňuje tiež slobodne meniť úlohy. Dieťa môže byť v určitej chvíli dirigent, neskôr môže byť spevák alebo hudobník. Učitelia, ktorí používajú túto metódu, majú možnosť rozvíjať  svoju vlastnú a tiež žiakovu tvorivú činnosť, a to aj v prípade, že majú menšie hudobné skúsenosti.

 

Batti Strauss odporúča používať nasledujúce fázy pri  práci s umeleckým dielom:

 1. Vnímanie hudby v  spojení s jednoduchými rytmickými pohybmi.
 2. Realizácia predstavy v tanci.
 3. Hranie na hudobných nástrojoch.
 4. Kombinácia tanca a nástrojov.
 5. Rozprávanie o hudbe.

 

Jednotlivé fázy sa realizujú v etapách, ktoré si učiteľ určuje podľa vlastnej fantázie.

 

Etapy používané v rámci Metódy Bati Strauss

1. Deti počúvajú hudobnú skladbu. Po vypočutí rozprávajú o nej. Učiteľ ich motivuje, aby rozprávali o tempe, dynamike, zafarbení, výške tónov, dĺžke hudobnej skladby. Zamerajú sa tiež na to, akú majú po vypočutí skladby náladu. Rozprávanie  môže učiteľ využívať aj v závere hodiny. V tejto fáze sa s deťmi porozprávajte o skúsenostiach, o pocitoch, ktoré si odniesli z hudobnej skladby vo forme tanca či hranie na hudobný nástroj.

 

2. V druhej etape učiteľ vytvorí vlastný príbeh podľa hudby. Ak pracujte so staršími žiakmi, môžu si príbeh vytvoriť aj sami.

 

3. Tretia etapa spočíva v tvorbe pohybových prvkov, ktoré súvisia s hudbou. Deti vnímajú hudbu a vžívajú sa do hudby a predstavujú svojimi pohybmi to, čo si myslia, že je hudobnou skladbou predstavované. Pohyby môžu byť expresívne, rýchle, pomalé, trhané, pokojné alebo jemné. Deti môžu používať gestá. Spôsob, akým je pohyb ilustrovaný závisí od hudobnej skladby. 

 

Napríklad:

Môžete využiť napríklad hudobnú skladbu Antonia Vivaldiho Jar, ktorá pochádza z cyklu Štyri ročné obdobia. Deti sa vžívajú do hudobnej skladby a podľa toho, ako vnímajú hudbu, sú najprv húsenicami, kuklou a nakoniec motýle. Na začiatku, keď skladba vyznieva ako oslava jari, je rýchla a radostná, deti predstavujú pohyblivé húsenice, plazia po bruchu po koberci. Keď sa hudba zmení na pokojnejšiu, deti sa premenia na kukly. Ležia nehybne skrčené na koberci. Vo chvíli, keď sa hudba stáva dramatickejšou a rytmickejšou, z kukly sa vymrštia farebné motýle. Deti tancujú s farebnými šatkami. Učiteľ im vopred nepovie, ako má ich motýlí tanec vyzerať. Stvárňujú ho tak, ako samy hudbu cítia.

 

V rámci tejto etapy si môže učiteľ pripraviť pre deti aj konkrétnu a jednoduchú choreografiu. Deti potom jednoduchým tancom tancujú na hudobnú skladbu. Pri tanci veľmi často používajú šatky.

 

4.Štvrtá etapa spočíva vo vytvorení orchestra na čele s dirigentom. Dirigent vykonávaním určitých znakov určuje rytmus hry a ukazuje deťom, na ktorých nástrojoch majú hrať. Dirigent stojí vpredu, pozerá sa neustále na deti  a a jeho gestá smerujú ku konkrétnym deťom. Tieto gestá im naznačujú, čo majú presne robiť. Deti teda hrajú  hrajú na hudobných nástrojoch. Najčastejšie sa používajú Orffove nástroje. Môžete  však použiť aj netradičné nástroje, ako sú napríklad : plastové tašky alebo fľaše, kľúče, zvončeky, plastové poháre.

 

Spomínané aktivity deti majú rady. Pomáhajú im prirodzeným spôsobom rozvíjať tvorivosť, sústredenosť a precvičujú si tiež zásady spolupráce v kolektíve.

Čítajte viac o téme: Hudba, Hudobná výchova
Zdieľať na facebooku