Chcete sa na hudobnej výchove so žiakmi hrať? Vyskúšajte tieto hry a aktivity

Aj rôzne hry a aktivity, ktoré učitelia využívajú na hudobnej výchove, rozvíjajú u žiakov hudobný sluch, hudobnú pamäť, rytmické cítenie, tvorivosť, muzikálnosť, fantáziu, odvahu, ale aj zmysel pre humor.
Aj rôzne hry a aktivity, ktoré učitelia využívajú na hudobnej výchove, rozvíjajú u žiakov hudobný sluch, hudobnú pamäť, rytmické cítenie, tvorivosť, muzikálnosť, fantáziu, odvahu, ale aj zmysel pre humor. / Foto: Bigstock

Hudobné hry  a aktivity predstavujú príležitosť, ako dať žiakom možnosť prežiť na vlastnej koži spontánny tvorivý proces, spoznávať seba aj druhých alebo zabaviť sa. Pozrime sa na niekoľko hier a tvorivých aktivít, ktoré môžete využiť so žiakmi priamo na vyučovacích hodinách hudobnej výchovy.

 

Nasledujúce hry a aktivity, ktoré sú uvedené v článku, rozvíjajú hudobný sluch, hudobnú pamäť, rytmické cítenie, tvorivosť, muzikálnosť, fantáziu, odvahu, ale aj zmysel pre humor. Žiakom umožňujú zažiť pocit spolupatričnosti a bezpečia, rozvíjajú medziľudské vzťahy a dávajú im tiež možnosť prezentovať sa  pred triedou.

 

1. Poklad

Hra navodzuje radosť z hry a uvoľnené spievanie, rozvíja zmysel pre spolupatričnosť.

 

Postup:

Žiaci sa najprv rozhodnú, ktorý predmet budú vnímať ako „triedny poklad“. Jeden žiak potom ide za dvere a trieda „poklad" schová. Žiak sa vráti a vec hľadá. Spolužiaci ho navigujú tak, že spievajú tým hlasnejšie, čím viac sa hľadajúci žiak blíži k „pokladu". A naopak, spievajú tým tichšie, čím viac sa žiak od pokladu vzďaľuje. Keď žiak nájde poklad, určí spolužiaka, ktorý bude v hre pokračovať.

 

2. Na dirigenta

Hra pomáha spoznávať rôzne spôsoby hry na hudobných nástrojoch, cvičí pozornosť a postreh.

 

Postup:

Žiaci sedia v laviciach. Jeden z nich ide za dvere. Za ten čas učiteľ určí, ktorú pieseň budú žiaci spievať a kto bude dávať pokyn na začatie napodobňovania hry na niektorom hudobnom nástroji. Keď žiak vojde do triedy, začínajú žiaci spievať a napodobňovať hru na hudobnom nástroji podľa pokynu určeného spolužiaka. Počas jednej piesne menia niekoľko hudobných nástrojov. Úlohou žiaka je pozorovať, kto zo žiakov je „dirigent“, teda mení napodobňovanie hry na hudobnom nástroji. Keď uhádne, za dvere ide „dirigent“ a hra sa zasa opakuje.

 

3. Hudobná hádanka

Hra  rozvíja melodické cítenie a hudobnú pamäť.

 

Postup:

Učiteľ rozdelí žiakov na dve alebo tri skupiny. Žiaci z prvej skupiny sa dohodnú, akú pieseň zaspievajú. Dohodnutú pieseň zaspievajú brumendom alebo na slabiky la, no, mi, ve. Ostatné skupiny hádajú, akú pieseň spievajú, teda povedia jej názov.

 

4. Pantomíma

Hra pomáha rozvíjať hudobnú a pohybovú tvorivosť, sebareflexiu, spoluprácu a zmysel pre humor.

 

Postup:

Táto hra je vhodná pre starších žiakov. Učiteľ rozdelí žiakov do skupín, ideálne po štyroch alebo piatich. Potom skupiny tvoria pantomímu, ktorej námet vyberá skupina sama. Zároveň si vyberie aj hudbu. Je dobré, aby v prípade, že si žiaci nevedia vybrať vhodnú hudbu, pomohol im učiteľ. Jednu vyučovaciu hodinu si pantomímu pripravujú a na ďalšej ju predvádzajú spolužiakom.

 

5. Na poštára

Cieľom hry je upevniť znalosť textu a melódie známych piesní.

Postup:

Učiteľ na papieriky napíše názvy piesní a každý vloží do obálky. Jeden žiak je poštárom. Vezme všetky obálky a rozdáva ich tak, že  každému žiakovi dá jednu. Ostatní žiaci spievajú pieseň Nie je chlapa nad poštára. Po odovzdaní a otvorení obálky sa spev piesne zastaví a konkrétny žiak prečíta názov pesničky a sám ju zaspieva. V prípade, že žiakovi robí problém samostatne pieseň spievať, na pokyn učiteľa mu v speve pomôže kolektív spolužiakov.

 

6. K melódii vytvorte slová

Aktivita umožňuje sledovať, ako rôzne pohľady môžu mať ľudia na jednu vec a ako odlišné je u rôznych ľudí ich emocionálne vnímanie. Pomáha uvedomiť si, ktoré podnety na žiaka zapôsobili príjemne a ktoré nepríjemne. Aktivita tiež  pomáha rozvíjať spoluprácu a adaptabilitu.

Postup:

Skupiny dostanú za úlohu vybrať si ľubovoľnú pieseň, ktorú poznajú všetci žiaci. Na papier napíšu jej názov. Prečítajú si alebo povedia pôvodný text. Potom tvoria k pôvodnému textu akoby pokračovanie. Teda tvoria nové slová a vety tak, že sa žiaci musia pravidelne striedať, každý musí napísať najmenej jedno slovo, najviac jednu vetu.

 

7. Na playback (dabing)

Hra pomáha rozvíjať hudobnosť, empatiu a spoluprácu, zmysel pre rytmus, zmysel pre humor.

Postup:

Žiaci sa rozdelia do dvojíc, v ktorých si dohodnú na tom, ktorú pieseň obaja poznajú. Túto pieseň potom prezentujú nasledujúcim spôsobom. Jeden žiak  predstúpi pred žiakov, ktorému „akože spieva“ (len otvára ústa) dohodnutú pieseň. Na stoličke oproti nemu sedí spolužiak a pieseň skutočne spieva. Cieľom je to, aby dvojica sa čo najviac zosúladila. Dvojice si môžu úlohy aj vymeniť.

 

8. Vyjadri pocit z hudby

Aktivita  pomáha rozvíjať rytmus a pohybové schopnosti žiakov.

Postup:

Triedu si žiaci upravia tak, aby sme dostali čo najväčší priestor na pohyb. Do prostriedku triedy rozložíme rôzne rytmické nástroje. Úlohou žiakov je vybrať si podľa svojej vôle rytmický nástroj. Ak žiaci nemajú záujem o rytmický nástroj, môžu využiť vlastné telo a môžu sa voľne pohybovať po triede. Učiteľ pustí vybranú skladbu. Úlohou žiakov je pomocou nástrojov alebo pomocou svojho tela vyjadriť svoj vlastný pocit z hudby.

 

9. Vyjadri náladu pomocou hudobného nástroja

Aktivita rozvíja mimoslovný prejav a neverbálnu komunikáciu.

 

Postup:

Každý žiak si vyberie hudobný nástroj. Žiaci si medzi sebou vytvoria dvojice. Úlohou každej dvojice je viesť medzi sebou rozhovor bez slov, pomocou zvuku nástrojov. Využívajú pri tom všetky dynamické a zvukové možnosti nástroja. Deti najskôr hrajú dialógy bez zadania,  v ktorých spontánne premietajú svoje emócie. Potom nasleduje aktivita so zadaním presných úloh. Môžete využiť tieto možnosti:

  • A je veľký a povýšenecký, B je malý, rozpačitý a nervózny,
  • A je smutný, B sa ho snaží potešiť a povzbudiť,
  • A sa bojí, B sa ho pokúša upokojiť,
  • A sa nudí, B sa ho snaží zabaviť.
     

10. Tanec a hudba

Cieľom aktivity je  rozvíjanie empatie a citu pre spoluprácu a tiež rozvoj spontánnosti.

 

Postup:

Učiteľ vyberie dobrovoľníka. Ten sa postaví v strede kruhu. Ostatní, ktorí stoja v kruhu okolo žiaka, držia hudobné nástroje. Zvolíme také nástroje, aby sa ich zvuk vzájomne nerušil. Žiak, ktorý stojí v strede, tancuje a robí rôzne pohyby, ktorými ukazuje ostatným spôsob hrania. Inak povedané, skupina hrá podľa pohybov žiaka v strede. Tento žiak v strede kruhu môže ukazovať svojimi pohybmi napríklad dynamiku hry (silno – slabo), tempo a rytmus hry, spôsob hry (napr. pohybom ruky ukáže vlnovku – legáto, atď.) Deti sa postupne v strede kruhu striedajú.

 


ZDROJE:
Šimanovský, Z.: Hry s hudbou a techniky muzikoterapie ve výchově, sociální práci a klinické praxi
Kurková, L.: Hudebně pohybové hry v mateřské škole
Pausewangová, E.: 100 her k rozvoji tvořivosti v předškolním a mladším školním věku
Pausewangová, E.: 150 her k utváření osobnosti
Čítajte viac o téme: Hry pre deti, Hudobná výchova
Zdieľať na facebooku