Kedy píšeme čiarku pred spojkou ČI?

Princíp písania čiarky pred spojkou ČI záleží  hlavne od jej postavenia vo vete.
Princíp písania čiarky pred spojkou ČI záleží hlavne od jej postavenia vo vete. / Foto: Bigstock

Aký je princíp písania čiarky pred spojkou ČI? Záleží to hlavne od jej postavenia vo vete. Môže mať funkciu podraďovacej, ale aj priraďovacej spojky.

 

Spojky spájajú vetné členy a vety. Rozdeľujeme ich na priraďovacie a podraďovacie.

Priraďovacie spojky sú napríklad tieto: a, i, aj, ani, ba, ba aj, ale aj, ale,no, lež, lenže, iba, však, alebo, buď, alebo – alebo, či, či - či...

Podraďovacie spojky sú napríklad tieto: že, aby, žeby, keď,lebo, pretože, ako, hoci, kým, čo, či ...

Vidíme, že spojka ČI môže byť aj priraďovacia, aj podraďovacia.

 

Ako odlíšime podraďovacie a priraďovacie súvetie?

priraďovacom súvetí sú vety rovnocenné. Každá má svoj samostatný význam. Navzájom môžu byť napríklad zlúčené a každá veta môže fungovať samostatne, môžu si však aj navzájom odporovať, vylučovať sa alebo stupňovať. Na základe tohto poznáme priraďovacie súvetia zlučovacie, vylučovacie, odporovacie, stupňovacie.

 

podraďovacom súvetí sú vety nerovnocenné. Vedľajšia veta rozvíja nejaké slovo z hlavnej vety. Hlavnou vetou sa môžeme opýtať, vedľajšou odpovedať.

 

Spojka ČI v priraďovacom súvetí

Ak sa dá spojka ČI zameniť za spojku ALEBO, ide o vylučovacie súvetie a ČI je priraďovacia spojka.

Ak sa nachádza spojka ČI v priraďovacom súvetí raz, čiarka sa nepíše.

 

Napríklad:

Pracovať či nepracovať? Ozve sa či sa neozve? Príde či nepríde?

Kúp noviny či nejaký časopis.

Ak sa nachádza spojka ČI dvakrát (resp. viackrát) v priraďovacom súvetí, tak vtedy čiarku dávame pred druhé a ďalšie ČI v poradí.

 

Napríklad:

Či prídete vy k nám, či my vás navštívime, či návštevu úplne odložíme?

Či to donesieš ty, či to tvoj brat prinesie?

Či to spravíš dnes, či zajtra, či o mesiac, samo sa to neurobí.

 

Ďalšie informácie o spojke ČI nájdete v publikácii: J.Ružička: Morfológia slovenského jazyka

 

Spojka ČI v podraďovacom súvetí

Ak sa spojka ČI nedá zameniť za spojku ALEBO, ide o podraďovaciu spojku. Zistíme to aj tak, že sa hlavnou vetou opýtame na vedľajšiu vetu. Čiarka sa v tomto prípade pred ČI píše. Pred  ČI  sa  teda píše čiarka vtedy, keď uvádza vedľajšiu vetu a má podraďovaciu funkciu.

 

Napríklad:

Nevedela, či napísala ten list.

Pomôcka:

OTÁZKA: Čo nevedela? ODPOVEĎ: Či napísala list.

(Na základe otázky zistíte, že je to priraďovacie súvetie.)

Nevie, či príde.

OTÁZKA: Čo nevie? ODPOVEĎ: Či príde.

 

To, že spojka ČI začína vedľajšiu vetu, spoznáte aj tak, že hlavná veta bez nej nemá zmysel. Napríklad máme túto vetu: Nezáleží na tom, či to prečítate dnes. Samotné nezáleží na tom nemá celkovú výpovednú hodnotu, preto tam treba vedľajšiu vetu a pred ČI dáme čiarku.

 

Podraďovacia spojka ČI môže mať aj tieto funkcie:

  • Môže uvádzať predmetové vety, ktoré majú zmysel zisťovacej otázky.(Jedného dňa sa spýtal, či je všetko pripravené.)
  • Prívlastkové vety využívajú spojku ČI vtedy, ak majú zmysel zisťovacej otázky a ak závisia od podstatných mien typu otázka, neistota, zvedavosť, obava, žiaľ.(Pred divadlom sa zhromaždilo množstvo ľudí s otázkou, či nemáte ďalší lístok.)
  • Príčinné vety sa tiež uvádzajú spojkou ČI,a to vtedy, ak vyjadrujú vymyslený dej a ak závisia od slovies báť sa, ľaknúť sa a podobne.(Jurko sa ľakol, či sa otcovi nestalo niečo s nohou, keď tak dlho nechodil zo záhrady.)

 

Ďalšie výnimky nájdete v publikácii: J.Ružička: Morfológia slovenského jazyka

 

Spojka ČI nemusí byť len v súvetí. Môže byť aj v jednoduchej vete

Napríklad:

Tieto knihy pochádzajú z českých, nemeckých či maďarských archívov.

Do divadla si oblečiem modré šaty či čierne šaty.

V záhrade rastú tulipány, narcisy či fialky.

Čiarku nepíšeme, lebo sa vyskytuje iba raz.

Vo viacnásobnom vetnom člene sa čiarka píše vždy pred druhou a každou ďalšou spojkou.

 

Napríklad:

Nemám rada či špenát, či brokolicu, či kapustu.

Od druhej spojky píšeme čiarku.

 


Zdroje:
Pravidlá slovenského pravopisu
E. Paulíny: Slovenská gramatika
K. Balžíková: Základné problémy písania čiarky
J.Ružička: Morfológia slovenského jazyka
Čítajte viac o téme: Slovenský jazyk a literatúra
Zdieľať na facebooku