Správne a nesprávne slovné spojenia - 2. časť

Foto: Bigstock
Občas sa stane, že na nejaké gramatické pravidlo zabudneme a bežne píšeme nejaký jav nesprávne. / Foto: Bigstock

V predchádzajúcom článku sme vás informovali o viacerých problematických slovných spojeniach. Dnes sa pozrieme na niektoré ďalšie.


 

Čas od času  alebo z času na čas?

Správne spojenie je to druhé, teda z času na čas. Výraz „čas od času“ sme prevzali z českého jazyka. Slováci by však mali používať  slovné spojenie z času na čas. Používame ho vtedy, keď chceme vyjadriť, že sa niečo deje iba niekedy, teda občas.

 

Napríklad: Z času na čas chodí celá naša rodina plávať na kúpalisko.

 

Na dosah  alebo nadosah?

V tomto prípade nás láka písať výrazy spolu ako jedno slovo, pretože poznáme viaceré spojenia predložky a iného slovného druhu, ktoré sa spolu píšu. Napríklad: pritom, nakoniec, naisto...

V spojení na dosah  to však neplatí a výraz píšeme len osobitne ako samostatnú predložku „na“ a podstatné meno „dosah“ – na dosah. Podstatné meno dosah používame na označenie miesta, na ktoré môžeme dosiahnuť rukami alebo niečím iným. Tiež sa toto spojenie používa vo význame dôležitosti alebo vo význame niečoho, napríklad nejakého rozhodnutia.

 

Napríklad: Víťazstvo mal na dosah ruky, ale nakoniec skončil druhý.

 

Nátierka alebo pomazánka?

Nátierka je roztierateľná zmes z rozličných potravín upravená na natieranie na  chleb a pečivo. V súvislosti s týmto jedlom sa často spomína aj slovo pomazánka. Tento výraz však nie je spisovný. Neodporúča sa používať.

 

Napríklad: Na prípravu vajíčkovej nátierky potrebujeme 4 vajíčka, maslo, cibuľu, lyžičku horčice, korenie a soľ na dochutenie.

 

Prvýkrát  alebo  prvý krát?

Niekedy máme problém s písaním tejto číslovky. Písať ju  s medzerou alebo bez? Číslovku prvýkrát píšeme spolu. Napríklad: prvýkrát, druhýkrát, desiatykrát... Ak sa však stretnete napríklad s číslovkou  prvý raz, tak píšeme najprv radovú číslovku a potom nasleduje medzera.

 

Napríklad: prvý raz, druhý raz...

 

Sáček, sáčok alebo vrecko?

Používate vo vete slovo sáček alebo sáčok. Sáček ani sáčik nie sú spisovné a v spisovnej slovenčine nemajú čo hľadať. Správne používame slovo vrecko. Nemáme teraz na mysli vrecko na nohaviciach, ale to, ktoré používame ako obal alebo malú tašku.

 

Napríklad: Papierové vrecko je  ekologickejšie než plastové.

 

Škatuľa alebo  krabica?

Škatuľa je spisovný slovenský výraz, kým krabica sa pohybuje na okraji spisovnej slovnej zásoby. Výraz krabica sme prebrali z češtiny a zaraďuje sa k tzv. subštandardným slovám. Napriek tomu sa v hovorenom prejave používa približne rovnako často. Škatuľa je obal pevného tvaru. Vyrobená je zväčša z papiera alebo lepenky, ale môže byť aj drevená alebo plechová. Vždy, keď je to možné, snažte sa použiť spisovný slovenský výraz.

 

Napríklad: Všetky svoje veci zbalil do škatule a odišiel z kancelárie.

 

V e-maile  alebo v  e-maili?

Slovo e-mail sa skloňuje podľa vzoru dub, preto ho skloňujeme v lokáli nasledovne: v e-maile a  nie v e-maili.

Kompletné skloňovanie tohto podstatného mena vyzerá v jednotnom čísle takto:

N: e-mail

G: e-mailu

D: e-mailu

A: e-mail

L: e-maile

I: e-mailom

 

Napríklad: Všetko bolo v tom e-maile napísané.

 

Zveri  alebo zvery?

Slovo zver v mužskom rode reprezentuje akéhokoľvek divého tvora, zviera.

Často sa používa aj v pejoratívnom zmysle – zver ako krutý a bezcitný človek. V tomto tvare (v mužskom rode) sa zver skloňuje podľa vzoru dub a v množnom čísle vyzerajú jednotlivé pády takto:

 

N: zvery

G: od zverov

D: zverom

A: vidím zvery

L: o zveroch

I: so zvermi

 

Slovo  zver  existuje aj v ženskom rode. Toto podstatné meno predstavuje kolektívne vnímanie zvierat. Napríklad lesná zver označuje skupinu zvierat, ktoré žijú v lese. Používa sa preto prevažne len jednotné číslo a slovo skloňujeme podľa vzoru kosť:

N: zver

G: od zveri

D: zveri

A: vidím zver

L: o zveri

I: so zverou

 

Príklady:

Zareval divoko ako zver.

Lov lesnej zveri je v tomto lese zakázaný.

 

Pred niekoľkými rokmi alebo niekoľko rokov dozadu?

V rozličných prejavoch veľmi často môžeme počuť alebo čítať vyjadrenia typu stalo sa to niekoľko rokov dozadu. Alebo  zasadnutie sa konalo päť týždňov dozadu. V slovenčine na vyjadrenie okolností predchádzania v čase máme predložku pred, preto nemusíme siahať za cudzím spôsobom vyjadrovania tejto okolnosti. Príslovka dozadu má význam: na miesto vzadu, nazad, naspäť (prejsť dozadu, nakloniť sa dozadu, obrátiť sa dozadu). V slovenčine je správne používať stalo sa to pred niekoľkými rokmi, zasadnutie sa konalo pred piatimi týždňami.

 

Suma alebo čiastka?

Slovo čiastka má v spisovnej slovenčine význam časť z celku (čiastka domu, zriecť sa svojej čiastky). Nemali by sme ho však používať vo význame isté množstvo peňazí, zvyčajne vyjadrené číselne. V tomto význame používame slovo suma (zaplatiť požadovanú sumu, vyhrať veľkú sumu peňazí). Niekedy môžeme použiť aj slovné spojenie finančné prostriedky. Napríklad: Na stavbu domu treba určité finančné prostriedky.

 

Postavenie mimo hru alebo mimo hry?

Predložka mimo sa  viaže s genitívom a vyjadruje vyňatie z nejakého miesta, času, deja alebo stavu (býva mimo mesta, do ordinácie vošiel mimo poradia, tlačiareň je mimo prevádzky, lopta dopadla mimo ihriska). Väzba s akuzatívom (býva mimo mesto, tlačiareň je mimo prevádzku, stojí mimo zákon) je nesprávna. A preto je správne spojenie postavenie mimo hry.

 


ZDROJ: www.juls.savba.sk
Čítajte viac o téme: Slovenský jazyk a literatúra, Gramatika
Zdieľať na facebooku