25 nekontaktných hier pre deti

Existuje množstvo hier, pri ktorých sa deti nemusia navzájom dotýkať.
Existuje množstvo hier, pri ktorých sa deti nemusia navzájom dotýkať. / Foto: Bigstock

Vzhľadom na existujúcu situáciu ešte stále sú učitelia povinní dbať na hygienu a bezpečnosť žiakov. Možno sa budete chcieť s deťmi v materskej či základnej škole, v školskom klube alebo v letnej škole či tábore zahrať nejakú hru a budete chcieť túto aktivitu čo najlepšie a najbezpečnejšie zrealizovať. Ponúkame vám 10 bezkontaktných hier, ktoré môžete práve v tomto období využiť.

 

Hra Beh v teréne s úlohou

Pomôcky: stužky z krepového papiera alebo 2 štvormetrové tyče

Prostredie: členitý lesný terén

 

Popis:

Vyznačíme 500 m dlhý členitý lesný úsek. Na štarte sa každé družstvo dohodne na prvej slohe pesničky, ktorú všetci poznajú. Úlohou družstva je prebehnúť čo najrýchlejšie zvolenou trasou, v cieli sa zhromaždiť a ako družstvo zaspievať dohodnutú pieseň. Hodnotí sa rýchlosť behu i kvalita spevu.

 

Hra Čísla

Pomôcky: papiere s číslami

Prostredie: začiatok lesa

 

Popis:

V ohraničenom priestore (okruh 15 m) povešajte papiere s číslami na stromy tak, aby ich nebolo spredu vidieť a aby čísla nasledujúce po sebe neboli blízko seba. Medzi tým si každý hráč vyberie jedno číslo, ktoré sa tiež nachádza na strome (napr. je 30 hráčov tak na stromy dáme papiere označené s číslami 1 – 30). Pre kontrolu stoja dvaja vedúci na konci označeného priestoru a dávajú pozor či skupina spĺňa úlohu. Skupinu rozdelíme na polovicu. Úlohou skupín je, aby hráči, ktorí si vytiahli čísla 1 a 16 začínajú, vybehnú do lesa nezávisle na sebe musia nájsť strom, na ktorom je ich číslo, obehnúť okolo neho a vrátiť sa na štart pre hráčov, ktorí číselne nasledujú po nich (1 zoberie 2 a 16 zasa 17). Bežia spolu k stromu s ich číslami (jeden pár beží k 2 a druhý k 17). Takto to pokračuje dovtedy, až kým celý tento had nepribehne po posledné číslo (hráča) v poradí. Nájdu jeho strom (15 a 30), obtočia sa okolo neho a bežia do cieľa. Vyhráva tá skupina, ktorá to dokáže zabehnúť v čo najkratšom čase a bez trestných bodov, ktoré im vedúci udeľuje za to, keď sa skupinka potrhá. Podmienkou je, že všetci zo skupinky sa musia dostať k daného stromu. Ak sa tak nestane, nemôžu pokračovať v hre, až pokiaľ túto podmienku nesplnia.

 

Hra Olympiáda

Pomôcky: veci na súťažné disciplíny, kartičky, ceruzky

 

Súťažné disciplíny:

- skok z miesta,

- skok s rozbehom,

- beh na 60 metrov,

- beh na dlhšiu trasu,

- hod do basketbalového koša,

- hod šípkami do terča,

- prekážkový beh,

- žabacie skoky,

- preskoky cez švihadlo.

 

Vyhráva družstvo s najlepšími výsledkami. Môžete vyhodnocovať aj individuálne.

 

Hra Na mori

Na zemi sú rozhádzané v optimálnej vzdialenosti od seba obruče a švihadlá stočené do kruhu, ktoré predstavujú ostrovy. Je ich o 1 menej ako detí, ktoré hrajú túto hru. Kapitán lode zvolá: „Na mori je pokoj.“ Deti vybehnú zo svojho ostrova a pobehujú medzi ostrovmi. Kapitán lode zvolá: „Na mori je búrka.“ Deti sa rýchlo vracajú na niektorý z ostrovov. Posledné z detí nenájde voľný ostrov, lebo ich je o 1 menej ako hráčov. Kto voľný ostrov nenájde, vypadáva z hry. Víťaz sa stáva kapitánom lode v novej hre.

 

Hra Kde je môj dom?

Každé dieťa sedí alebo stojí vo svojom „dome“. Za doprovodu bubienka alebo hudby vybiehajú deti zo svojich domov a pohybujú sa po miestnosti. Na znamenie alebo po prerušení hudby musia rýchlo nájsť dom a tam sa posadiť alebo postaviť.

 

Hra Napodobňovanie pohybov

Učiteľka oznámi deťom, že bude napodobňovať určitú osobu. Najprv ich vyzve k dobrému pozorovaniu svojich pohybov. Odporúča sa robiť činnosť veľmi pomaly. Deti hádajú, akú činnosť učiteľka  napodobňovala. V ďalšej fáze skúsia deti tú istú činnosť zopakovať tiež. Postupne si môžu deti premyslieť, čo budú vyjadrovať a ostatné deti budú hádať.

 

Hra Zrkadlo

Dvojica detí stojí oproti sebe. Jedno dieťa predvádza činnosť, druhé ho napodobňuje. Po každej činnosti  učiteľka vyzve deti, aby hovorili o tom, čo vyjadrovali.

 

Hra Rýbár a rybky

Jeden žiak je rybár a deti sú rybičky. Rybár hovorí: „Rybička má farbu zelenú.“ Kto má na sebe takú farbu, príde k rybárovi. Kto nemá takú farbu, rybár ho naháňa a koho chytí ten je rybár.

 

Hra Plníme úlohy napísané na lístkoch

Na lístočky si deti napíšu svoje mená. Lístky učiteľka pokrčí, vloží do čiapky. Deti a učiteľka striedavo navrhujú úlohu vyžrebovanému. Najprv sa určí úloha, potom sa žrebuje. Pri hre si deti zacvičia, zaspievajú, tancujú, počítajú, upracú si triedu a podobne.

 

Hra Hádaj, na čo myslím

Prvý hráč povie: „Myslím na niečo červené..." Každý má jednu možnosť hádať, na čo červené myslí spoluhráč a všetci sa striedajú podľa vopred určeného poradia. Vyhráva ten, kto uhádne ako prvý. Hra môže byť jednoduchšia, ak sa dohodnete, že hráč môže myslieť len na predmety v triede. Keď sa minú všetky možnosti v triede, prejdete do zložitejšej úrovne a môžete myslieť aj na predmety okolo školy.

 

Hra Chodíme po čiare

Nakreslíme si na chodník trochu širšiu čiaru, ako je chodidlo dieťaťa. Prechádzame po nej hore-dole. Najskôr pomaly, potom rýchlejšie. Neskôr môžeme deťom navrhnúť, aby konce čiar trochu zatočili. Zvýšime tak ešte viac ich pozornosť. Fantáziu detí povzbudíme, ak ich presvedčíme, že nakreslená čiara je mostík cez rieku, v ktorej žijú krokodíly a že musia prejsť cez mostík bez toho, aby sa dotkli hladiny vody.

 

Hra Pantomíma – príslovia

Triedu rozdeľte na dve skupiny. Ich úlohou bude predvádzať príslovia alebo porekadlá iba pomocou pantomímy bez použitia zvukov a slov. Striedavo si zástupcovia skupín vyťahujú kartičku s príslovím tak, aby nikto iný nevidel, čo je na nej napísané a majú minútu na znázornenie príslovia. Skupina žiakov, ktorá práve pantomímu nepredvádza, háda, ktoré  príslovie spolužiaci predvádzajú.

 

Hra Aký mám sluch?

Jedného hráča posadíme do stredu miestnosti na stoličku a zaviažeme mu oči. Ostatní hráči na znamenie prechádzajú popri sediacom, a to po jednom alebo po dvoch. Môžu prechádzať potichu alebo silným krokom. Počúvajúci má zistiť, koľko hráčov prešlo. Potom mu dáme šatku z očí preč a sám si spočíta hráčov, ktorí prešli. Za každého hráča, ktorého sluchom nezistil, dostane trestný bod. Vyhodnotíme hru vtedy,  keď si vnímanie sluchom vyskúšajú všetci hráči.

 

Hra Preteky na papierovej trati

Rozložte noviny na tak veľké listy, aby sa tam vošla stopa každého žiaka. Z týchto novín potom vybudujte trať. Noviny dávajte vždy nakrok ďaleko, niekedy ďalej a niekedy bližšie. Žiaci musia prebehnúť po tejto trati. Ak niekto šlapne vedľa, je diskvalifikovaný. Žiak ale na štarte dostane tenisovú loptičku, ktorú si položí na veľký zošit. Musí teda dávať pozor, aby mu táto loptička nespadla. Ak spadne alebo sa jej dotkne rukou, je diskvalifikovaný.

 

Hra Skákanie cez gumu

Na hranie gumy potrebujete gumičku dĺžky okolo troch metrov. Počet hráčov je ľubovoľný. Guma je natiahnutá okolo nôh dvoch hráčov, ktorí stoja oproti sebe. Tretí hráč teraz skočí dovnútra, cez alebo medzi natiahnutú gumičku v dohodnutých rytmoch. Ak urobí chybu, je na rade ďalší hráč.

 

Hra generál

Ide o pohybovú hru pre menšie deti. Jeden hráč stojí na jednom konci ihriska chrbtom otočený k deťom, ostatní hráči stoja oproti nemu na druhom konci (samozrejme v dostatočnej vzdialenosti). Každý hráč, jeden po druhom, kladie otázku: „Generál, koľko krokov môžem urobiť?“ „Generál“ odpovedá ľubovoľným počtom a ľubovoľne zvoleným typom krokov (obrovské kroky vpred, malé kroky dozadu, kačacie kroky, na jednej nohe, na dvoch nohách ...). Každý hráč môže teraz vykonať uvedený počet krokov uvedeným spôsobom. Prvý, kto dorazil ku generálovi, vyhral.

 

Hra Petang

Dva tímy s guličkami alebo loptičkami hrajú proti sebe. Cieľom je dostať sa čo najbližšie k cieľovej guličke s vašimi vlastnými loptičkami. Súperove lopty môžu byť tiež vytlačené. Vyhráva to družstvo, koho guličky sú najbližšie k cieľovej guličke.

 

Hra Hod krúžkov

Hod krúžkov je ideálny na precvičovanie presného hádzania. Hádzanie je vecou sústredenia, šťastia a zručnosti, a to tak, že krúžky musia dopadnúť na zvislé tyče, a tak nazbierať čo najviac bodov.

 

Hra Schovávačka

Schovávačka je klasická hra známa po celom svete. Dieťa sa skryje pred iným dieťaťom a to ho následne musí hľadať.

 

Hra Skákanie

Na zem nakreslíme postavu panáka. Kresba sa rozdelí do 5 až 11 polí, ktoré sa očíslujú. Úlohou dieťaťa je preskákať siluetu v poradí čísel na jednej, resp. na oboch nohách a to bez prešľapov. Dieťa hádže kamienok na prvé políčko v poradí. Po hodení skáče cez celého panáka, pričom políčko, na ktorom je hodený kamienok, musí preskočiť. Na konci škôlky sa skokom otočí a skáče späť.

 

Hra Vidím, čo nevidíš

Žiak hľadí na jednotlivé objekty v triede, ktoré sa snaží opísať pomocou vety: „Vidím, čo nevidíš a to je ...“. Objekt môže byť opísaný viackrát a presnejšie, až kým ho neuhádnu spolužiaci. Napr.: Vidím, čo nevidíš a to je veľké, priestranné, čierne, píšeme na to – tabuľa.

 

Hra Zrkadloví dvojníci

Povedzte deťom, aby sa dali do dvojíc. Potom sa postavia proti sebe a rozdelia sa na A a B.  Vyzvete tých, ktorí sú  A, aby  robili plynulé a pomalé pohyby tak, aby ich tí z B mohli kopírovať. Každá dvojica by sa mala pohybovať synchrónne. Po niekoľkých minútach deti vyzvite, aby si úlohy vo dvojiciach vymenili. Na záver im povedzte, že nikto nebude druhého viesť, ale obaja sa budú rovnako naraz pohybovať. Potom sa ich opýtajte, čo si všimli, keď sa pohybovali súčasne. Aké mali pocity?

 

Hra Uhádni hudobný nástroj

Deti sedia v polkruhu. Ukážeme im hudobné nástroje a zahráme na ne. Požiadame ich, aby zatvorili oči. Vyberieme aspoň dva nástroje, na ktoré hráme. Potom vyberieme dieťa, ktoré príde a ukáže nám nástroje, ktoré zazneli. Náročnosť hry zvyšujeme počtom nástrojov, na ktoré hráme.

 

Hra Čo pociťuješ?

Za zvukov zábavnej hudby deti tancujú. Keď hudba prestane hrať, dostanú pokyn od učiteľa, že majú urobiť určité gesto. Napríklad majú urobiť grimasu, ukázať päsť, poklepať si po čele, vyplaziť na seba jazyk alebo zadupať nohami. Keď sa aktivita skončí, žiaci si sadnú do kruhu a rozprávajú o tom, ako sa cítili a ako prežívali jednotlivé gestá. Povedia, pri ktorých sa cítili dobre a pri ktorých nie.

 

Hra Zaviazané oči

Niektorému žiakovi zaviažeme oči a vedieme ho tlieskaním cez prekážky. Žiak pritom ide vždy v tom smere, odkiaľ počuje tlieskanie. Je možné vytvoriť súťažné dvojice a hrať túto hru na rýchlosť prejdením prekážkovej dráhy. Nesmú sa však dotknúť.

 


ZDROJE:
Wiehoffová H. – Reuysová E: Jak s dětmi trávit volný čas
Černý, N. a kolektív: Hry a zábavy dětí v družinách mládeže a v dětských domovech
Alexová, Sabine – Vopel, Klaus .: Nechaj ma, chcem sa učiť sám
Jana Verešová: Aktivity v jednotlivých oblastiach výchovy vo voľnom čase
Jozef Sabol, Mária Kolčaková a kolektív: Odpočinková a relaxačná činnosť v ŠKD
Čítajte viac o téme: Hry pre deti
Zdieľať na facebooku