Vyučovanie vonku bude po návrate do škôl v júni ideálne. Tieto aktivity sa vám môžu hodiť

Ak ste sa v júni rozhodli učiť vonku, môžete využiť niektoré z uvedených aktivít.
Ak ste sa v júni rozhodli učiť vonku, môžete využiť niektoré z uvedených aktivít. / Foto: Bigstock

Možno budete v júni učiť na školskom dvore, na ihrisku, v parku, v lese, v školskom altánku alebo na lavičkách pred školou. Ak ste sa rozhodli pre túto alternatívu, možno vás inšpirujú aj nasledujúce aktivity, ktoré sú vhodné na vyučovanie práve v týchto podmienkach. Sú veľmi jendoduché a nevyžadujú zložitú prípravu na realizáciu.

 

Hľadáme poklady v prírode

Pripravte pre žiakov vrecká a tabuľku s obrázkami vecí, ktoré v prírode majú nájsť a do vrecka nazbierať. Môžete dať za úlohu nájsť aj zvieratko či hmyz, ktoré si len ukážete. Potom môžu názvy predmetov a zvierat napísať do zošita a podľa uváženia učiteľa môžu určovať ich vzory, gramatické kategórie alebo iné znaky a vlastnosti slovných druhov podľa toho, ktoré už poznajú.

 

Outdoor scrabble

Z výkresov  vytvorte písmená  tak, že každé písemno napíšte na jeden výkres, aby boli dostatočne veľké a viditeľné.  Podstatou hry je zostaviť JEDNO slovo z písmen, ktoré má hráč k dispozícii v zásobníku. Položením slova na hraciu plochu môžu vzniknúť ďalšie slová.Všetky písmená, ktoré sú ukladané v jednom ťahu (to znamená v jednom kole), musia byť ukladané iba v jednom riadku či stĺpci bez prerušenia tak, aby slovo smerovalo buď zľava doprava, alebo zhora nadol. V jednom ťahu sa môžu použiť iba písmená zo zásobníka a každé z týchto písmen iba raz. Nemôžu sa použiť skratky, ďalej slová, ktoré sa začínajú výhradne veľkým písmenom (vlastné mená) a slová pozostávajúce z jedného písmena, dvojhlásky, citoslovce. Slová nemusia byť v základnom tvare.Vytvorené nové slovo musí vždy nadväzovať na slová, ktoré sú už vytvorené na hracej ploche. Nové slová sa tvoria:

 • priložením jedného alebo viacerých písmen k už vytvorenému slovu na ploche,
 • priložením celého nového slova kolmo na už vytvorené slovo tak, aby sa v novom slove použilo jedno z jeho písmen alebo tak,  aby ho jedným svojím písmenom doplnilo,
 • priložením celého nového slova rovnobežne s existujúcim slovom na ploche tak, aby všetky susediace písmená vytvorili platné slová,
 • prepojením už vytvorených slov.

 

Slová v tom istom riadku alebo v tom istom stĺpci musia byť vždy oddelené aspoň jedným prázdnym políčkom. Ak ktorékoľvek písmená susedia v rade vedľa seba, musia spolu tvoriť platné slovo. Potom môžu určovať vzory alebo gramatické kategórie uvedených slov.

 

Pravouhlý trohuholník

Vyberte sa so žiakmi von na miesto, kde je hlinený alebo pieskový povrch, aby bolo možné kresliť po zemi palicou. Žiakov rozdeľte do 3 – 4 skupín a zadajte im úlohu nakresliť pravouhlý trojuholník.

Riešenie: Možným riešením je narysovať takýto trojuholník pomocou Tálesovej kružnice. Nájdeme si rovnú palicu a urobíme s ňou na zemi kružnicu. Nakreslíme čiaru cez stred kružnice a miesta pretnutia si označíme (2 body napr. A a C).Teraz zvolíme ľubovoľný bod na hornej alebo dolnej polkružnici (B) a spojíme ho s bodmi A a C. Tálesova veta hovorí, že ak A, B, C sú body na kružnici, kde AC je priemer kružnice, potom uhol ABC je pravý uhol.

 

Pexeso z listov

Z lesa si doneste rôzne listy stromov, z každého druhu aspoň 2 kusy. Z výkresov vystrihnite obdĺžniky. Toľko, koľko párov listov sa vám podarilo nazbierať. Na každý obdĺžnik položte list. Buď ho tam prilepte, alebo navyše obaľte potravinovou fóliou. Potom sa môžete hrať pexeso podľa klasických pravidiel, a tak sa žiaci učia spoznávať listy jednotlivých stromov.

 

Využívame hmat

Učiteľ si pripraví materiál, ktorý nájde v lese. Deti so zaviazanými očami musia povedať, čo im podáte do ruky. Aktivitu môžete meniť aj  tak, že z každej veci budete mať viac kusov. Potom dieťaťu dáte do jednej ruky nejakú vec (šišku, kúsok machu, vetvičku s ihličím, vetvičku s lesným plodom – šípky, trnky, kamienok, starý gaštan, hlina z lesnej cesty) a v kope pred sebou (v klobúku, taške, košíku) má nájsť takú istú vec.

 

Obrázok

Počas prechádzky si nazbierajte spolu so žiakmi rôzne druhy listov rôznych tvarov a rôznej veľkosti. Môžete si so sebou vziať aj pastelky, lepidlo a výkresy. Z listov si potom môžete vytvárať rôzne obrázky, ktoré nalepíte na výkres a spolu so žiakmi dotvoríte pastelkami alebo inými farbami.

 

Náhrdelník

Na prechádzke v prírode povedzte žiakom, aby si nazbierali šišky, gaštany, pierka, oriešky, drobné drievka a podobne. Potom si  pripravte povraz a vrták. Do materiálu, ktorý si deti nazbierali, navŕtajte dierky a povedzte im, aby ich postupne navliekali na motúz. Pri tejto aktivite môžu maximálne využiť svoju kreativitu.

 

Maľovanie na kamene

Povedzte žiakom, aby v lese hľadali také kamene, na ktoré sa bude dať maľovať. Kamene si môžu zobrať do školy alebo môžete spoločne maľovať priamo v prírode. Uprednostnite farby v potravinárskej kvalite, ktoré neubližujú životnému prostrediu.

 

Skúmame okolie

Skôr než vyrazíte do lesa, k priehrade (podľa vlastných možností) veľa sa o vašom putovaní so žiakmi  rozprávajte, hľadajte informácie v encyklopédiách, v mapách a na internete. Zistite o danej lokalite čo najviac informácií. Najprv v knihách skúmajte rastliny, rieky, vodné toky, zvieratá a pohoria. Hľadajte príťažlivé a nevšedné zvláštnosti. Naplánujte si vychádzky. Keď žiaci budú vedieť, na čo sa majú tešiť, ich radosť sa zdvojnásobí. Keď už budete na mieste, nezabudnite kráčať pomaly a veľa sa rozprávať o tom, čo práve vidíte. Všetko im  podrobne vysvetlite. Nezabudnite na ďalekohľad, fotoaparát a mapy. Aj tieto maličkosti žiakom  putovanie prírodou spríjemnia.

 

Meditatívny beh

Podľa nemeckého pedagóga prof. Schleskeho je možné s meditatívnym behaním začať okolo 14 roku. Uvolnené a rytmické behanie pôsobí psychoregulatívne. Pomáha odburávať napätie a stav podráždenosti. Aktívna práca svalov pomáha k dobrému pocitu a pohode. Pri behu môžete vyskúšať niekoľko spôsobov:

 • Beh  so zameraním na stav tela. Žiak sa sústreďuje na rytmus a prácu s nohami.
 • Sústredenie na dýchanie. Sledovanie rytmu dýchania. Počúvanie zvukov pri dýchaní. Výdychy akoby z centra tela.
 • Zameranie na myseľ. Snaha zabudnúť na každodenné problémy. Vytváranie príjemných obrazov.
 • Zameranie sa na príjemný kontakt nôh s mäkkým podkladom alebo kontakt bosých nôh s upraveným trávnikom.
 • Zameranie sa na prírodu. Pri rytmickom behu si všímame prírodné prostredie – lúky, les, park. Žiaci sa otvárajú krásam prírody, vnímajú vánok, slnečné lúče, vôňu lesa a podobne.

 

Ďalšie hry zamerané na beh a chôdzu nájdete v tomto článku: Hry a aktivity spojené s behom a chôdzou.

 

Báseň o lese

Žiaci sa podľa pokynu učiteľa rozptýlia v lese. Mali by byť ticho a dostatočne vzdialení od seba. Každý žiak si nájde vhodné miesto na vnímanie lesa. Potom sa musia sústrediť na jednoslovné pomenovanie svojich pocitov, ktoré vyjadruje, čo žiak cíti k lesu alebo čo pre neho les znamená a zapamätať si ho. Po uplynutí stanoveného času sa žiaci postavia do kruhu a vyslovia svoj pocit - slovo, ktoré bude kľúčom k napísaniu básne. Potom napíšu báseň, ktorá bude mať nadpis v podobe toho slova, ktoré žiakom napadlo v lese.

 

Postavičky z listov

Pomôcky: výkresy, vylisované listy stromov a kríkov, lepidlo, pastelky, fixky alebo farby

Z vylisovaných listov vyberieme tie, ktoré žiakov najviac zaujali a vyhľadávame v nich rôzne podoby, naliepame na podložku a kresbou či maľbou dotvárame postavičky.

 

Voda, les, lúka

Pomôcky: obrázky zvierat, vtákov a živočíchov, vrecúško, označenie biotopov - voda, les, lúka

V školskej záhrade si označíme terén: voda, lúka, les. Deti si z vrecúška vyberajú obrázky živočíchov a na pokyn učiteľky sa rozbehnú tam, kde žije ich zvieratko. Spoločne si v skupine prezrú obrázky, pomenujú a kontrolujú sa navzájom, či sa správne zaradili do biotopu. Obrázky vrátia do vrecúška a môžu začať znovu.

 

Citáty (príslovia, porekladlá, pranostiky)

Učiteľ ukryje v lese (na školskom dvore) v obálkach rôzne citáty, príslovia, pranostiky alebo porekladlá. Potom žiakov rozdelí do skupín. Skupiny majú za určitý časový limit nájsť čo najviac obálok. Zvíťazí tá skupina, ktorá ich nájde najviac.

 

Beh s úlohami

Pásikmi krepového papiera vyznačte 500 m dlhý členitý lesný úsek. Vysvetlite žiakom pravidlá aktivity a dôležitosť ich dodržiavania kvôli bezpečnosti. Rozdeľte ich do dvoch družstiev s rovnakým počtom. Každé družstvo má trasu vyznačenú inou farbou. Na štarte sa družstvá dohodnú na prvej strofe piesne, ktorú všetci poznajú. Úlohou družstva je prebehnúť čo najrýchlejšie zvolenou trasou do cieľa, v cieli sa zhromaždiť a spoločne zaspievať vybranú pieseň. Pri hodnotení môžete prihliadať nielen na rýchlosť behu, taktiku, dodržiavanie pravidiel, zmysel pre spoluprácu, ale aj na tvorivosť a kvalitu spevu. Trasu prekonávajú družstvá rôznymi spôsobmi a plnia rôzne úlohy, ktoré si vymyslí učiteľ.

 

Príbeh o rastlinke

Sadnite si so žiakmi na lúku alebo do parku. Povedzte im, aby svoj pohľad upriamili na nejaký kvietok a opísali ho. V ďalšej fáze rozvíjajte ich fantáziu tak, že píšu príbeh o tom, čo cíti rastlinka. V príbehu môžu použiť napríklad tieto vety: „Som margarétka. Žijem na tejto lúke a teší ma...Cítim...Najradšej mám, keď...Túžim...“ Ďalej nech píšu napríklad o tom, čo by kvietok mohol zažiť, ako sa cíti, keď deti po ňom šliapu, čo vidí z miesta, kde rastie a podobne.

 

Opis (kresba zvieraťa)

Možno sa vám podarí nájsť miesto, kde sa nachádzajú aj zvieratká. Využite túto príležitosť a motivujte žiakov k tomu, aby napísali opis zvieraťa alebo nech ho nakreslia. Pred touto aktivitou sa môžete s deťmi na túto tému porozprávať a môžete im dať niektoré z nasledujúcich otázok: „Kto z vás má doma zvieratko? Komu sa páčia veľké zvieratá? Komu malé? Kto rád hladká zvieratká? Naučili vás niečo zvieratká? Prečo majú ľudia domácich miláčikov?“

 

Opis miesta

Skôr, než sa vyberiete so žiakmi do prírody, pripravte ich na to, že budú písať. Rozdajte im perá a zošity. Nájdite v prírode miesto, kde si žiaci môžu sadnúť  a písať. Môže to byť aj na školskom ihrisku alebo na školskom dvore.  Potom im povedzte, že sa môžu pozerať na ktorúkoľvek stranu alebo miesto, na ktoré dovidia a ktoré ich upúta. Môžu pozorovať oblaky, stromy, kvety na lúke, potôčik. Upozornite ich tiež, aby si miesto pozorne prezreli a čo najpresnejšie opísali. Keď žiaci svoje opisy dopíšu, nahlas ich prečítajú.

 

Počúvanie zvukov

Vyberte si trasu prechádzky tak, aby žiaci mohli zachytiť čo najrozmanitejšie zvuky, ktoré si zapíšu na papier. Dĺžka prechádzky by mala byť tiež primeraná. Keď zbadáte, že deti už nie sú pozorné, vráťte sa. Pred vychádzkou sa so žiakmi porozprávajte o zvukoch, ktoré počúvajú. Môžete sa ich napríklad opýtať: „Aký najsilnejší zvuk prírody poznáte? Ktorý najslabší? Aké zvuky počujete najčastejšie? Hluk dopravy? Hudbu? Ľudský hovor? Kedy počujete zvuk prírody? Aké zvuky neradi počúvate? Aký zvuk vám je najnepríjemnejší? Kto z vás rád počúva mačku, sliepky, psa? Kto z vás počúva hvízdanie vetra? Kto z vás má rád bubnovanie dažďa? Kto z vás rád počúva spev vtákov?“ Po krátkom rozhovore rozdajte žiakom perá a papier a vyberte sa na vychádzku, počas ktorej robte krátke prestávky, aby si mohli zapisovať zvuky, ktoré počujú. Keď prídete z vychádzky, povedzte žiakom, aby zvuky rozdelili na tie, ktoré vydávajú ľudia a na tie, ktoré sú zvuky prírody. Potom si sadnite so žiakmi do kruhu a o svojich pozorovaniach sa porozprávajte. Na záver môžete dať žiakom  na zamyslenie niektoré z nasledujúcich otázok: „Ktoré zvuky sú prospešné pre človeka? Kde môžeme zažiť ticho? Ako ovplyvňujú tóny a zvuky náladu človeka?“

 

Nakreslite si prírodnú rezerváciu

Najprv žiakom premietnite film o nejakej prírodnej rezervácii. Poprípade im ukážte fotografie. Potom sa porozprávajte o tom, čo videli a čo je súčasťou prírodnej rezervácie. Sústreďte sa aj na detaily. Potom žiakom povedzte, aby sa rozdelili do skupín a nech nakreslia svoju vlastnú prírodnú rezerváciu aj s popisom všetkého, čo sa v nej nachádza. Keď všetko napíšu a nakreslia, dohodnú sa, akým spôsobom chcú svoju rezerváciu chrániť napríklad pred znečisťovaním veľkým návalom turistov a podobne. Na záver sa jednotlivé skupiny predstavia so svojou prácou a svoje nápady  povedia spolužiakom.

 

Čísla v lese

V lese na území veľkom asi 20x20 metrov rozmiestnite malé kartičky s číslami 1-42 (môžete hrať aj s malými drevenými kolíkmi, zapichnutými do zeme, na ktorých je hore napísané číslo). Potom žiakom dovoľte 5 minút sa prechádzať po hernom území, aby si všímali, kde sa nachádza ktoré číslo. Potom všetci odídu von z lesa na štartovaciu čiaru, ktorá je vzdialená od kraja hracieho územia asi 20 metrov. Každé družstvo vytvorí zástup a jeho členovia budú behať pre číslované kartičky v tom poradí, v akom teraz stoja za čiarou.

Učiteľ zakričí nejaké číslo, a to je signál pre prvého bežca z každého družstva, aby utekal do lesa a našiel tam lístok s vyvolaným číslom skôr ako súperi a ukoristil ho pre svoje družstvo. Kto drží kartičku v ruke a zakričí „mám“ a stáva sa jej vlastníkom. Bežci sa vracajú naspäť na štartovú čiaru. Vedúci skontroluje, či má kartička ohlásené číslo a družstvo si ju necháva u seba ako trofej. Potom učiteľ vyvolá iné číslo a vyrazia hráči, ktorí sú na rade. Hra pokračuje dovtedy, kým žiaci  neprinesú všetky čísla. Víťazí družstvo, ktoré ich má najviac. Môžete sa hrať aj tak, že na kartičkách sú príklady, ktoré musia žiaci vypočítať.

 

Stretnutie so stromom

Postup:

 • Žiaci si vytvoria dvojice.
 • Jeden z dvojice si zaviaže oči.
 • Vidiaci vedie „slepého“ k stromu, ktorý je vzdialený 20 – 30 krokov.
 • „Slepec“ ohmatáva strom a snaží sa nájsť hmatom charakteristické znaky, podľa ktorých ho bude potom určovať. Napríklad vetvy, obvod kmeňa, kôra, listy, stopy od zvierat, plody...).
 • „Slepca“ dovedie vidiaci naspäť k východiskovému bodu, odviaže mu oči a „slepec“ má hľadať, pri ktorom strome bol podľa znakov, ktoré si hmatom zapamätal.
 • Žiaci si potom vymenia úlohy.

 

Abeceda

Vyrobte si písmená abecedy z rôznych prírodnín. Písmenká využite pri rôznych hrách sa zapojením viac zmyslov i pohybu.

Čo budeme potrebovať: kamienky, vetvičky, pastelky,  voskovky, fixky, pracovné listy (možno vložiť do fólií), kartóny, nožnice...

 

1. Vetvičková abeceda

Žiaci si nájdu vetvičky a skladajú písmená abecedy z nich. Najprv môžu skladať len niekoľko písmen na zem či na podložku, neskôr aj celú abecedu. Môžu aj porovnať, či sa písmená tvoria lepšie z pravidelných či nepravidelných vetvičiek.

 

2. Kamenná abeceda

Žiaci si vytvoria abecedu z malých kamienkov alebo na väčšie kamene si písmeno z abecedy napíšu priamo na kameň. Potom z týchto kameňov môžu tvoriť slová a vety.

 

3. Skákavá abeceda

Kriedou na zem, terasu či vetvičkou do piesku napíšeme abecedu. Žiaci najprv skáču na jednotlivé písmená postupne, potom na preskačku. Nakoniec kto zvládne, môže skúsiť aj písať pomocou nôh. Teda skáče na jednotlivé písmenká. Napríklad slovo PES napíše žiak tak, že postupne skočí na písmeno P, potom E a nakoniec S.

 

Desaťboj

Pomôcky: veci na súťažné disciplíny, papiere, ceruzky, stopky

Súťažné disciplíny:

 • hádzanie loptičky do koša,
 • vydržať stáť na ľavej nohe a pravú mať ohnutú v kolene,
 • skok z miesta dozadu,
 • ukladanie zápaliek do škatuľky na čas so zaviazanými očami,
 • písanie čísiel nohami (hráč leží na chrbte, nohy má mierne zdvihnuté a opisuje vo vzduchu čísla),
 • hrášky (hráč sa má postaviť sa pred stoličku, nakloniť sa a hádzať 20 hráškov do fľaše),
 • preteky s kolíkom (pritisnúť končeky kolíka k sebe, ruka musí byť vystretá a nepodopierame si ju),
 • hádzanie kariet do nádoby z 3 m vzdialenosti,
 • preliezanie kruhu zo špagátu na zemi 10 x za sebou.

 

Postup:

Žiakov rozdeľte na menšie skupinky 5 – 6 žiakov, dajte im kartičky s ich menami, kde sa im budú zapisovať body alebo časy zo súťažných disciplín. Skupinky sa postupne vystriedajú na všetkých stanovištiach.Vyhráva skupina s najväčším počtom bodov.

 


Zdroje:
H. Harazim, R. Hudáková: Dobrodružství v přírodě pro děti
Z. Šimanovský, B. Šimanovská: Hry pro rozvoj zdravé osobnosti
A.Kaplan, D. Bartunek, J.Neuman: Skáčeme, běháme a hrajeme si na hřišti i pod střechou
Erika Fryková: Environmentálna výchova v edukačnom procese
Erika Martišová: Netradičné formy rozvoja environmentálneho poznania a cítenia detí
Čítajte viac o téme: Hry pre deti, Lepšie školstvo, Koronavírus
Zdieľať na facebooku