Ako využívať brainwriting ?

Pri brainwritingu svoje nápady nehovoríme nahlas, ale píšeme ich na papier, a tak proces zhromažďovania nápadov prebieha oveľa rýchlejšie.
Pri brainwritingu svoje nápady nehovoríme nahlas, ale píšeme ich na papier, a tak proces zhromažďovania nápadov prebieha oveľa rýchlejšie. / Foto: Bigstock

Brainstorming sa za posledné obdobie stal známou a používanou metódou v školách aj vo firmách. Niekedy však  na využitie tejto metódy nemáme dostatok času. V takejto situácii môžeme využiť brainwriting. Pri brainwritingu svoje nápady nehovoríme nahlas, ale píšeme ich na papier, a tak proces zhromažďovania nápadov prebieha oveľa rýchlejšie.

 

Brainwriting je písomnou formou brainstormingu, ktorý prebieha tak, že študenti alebo zamestnanci firmy píšu svoje nápady na kolujúci papier alebo ich napíšu na svoje vlastné papiere a potom ich niekto pozbiera. Rovnako ako brainstorming aj brainwriting slúži na generovanie nápadov a hľadanie odpovedí na zadané otázky. Na rozdiel od brainstormingu brainwriting dokáže efektívne zapojiť všetkých jeho účastníkov a vo výsledku tak často ponúkne viac možností. Prvýkrát metódu brainwritingu opísal nemecký profesor Bernd Rohrbach. V jeho podaní sa brainwritingová porada skladala zo šiestich účastníkov vedených moderátorom, ktorí dostali päť minút na spísanie troch nápadov. Preto je tiež táto metóda niekedy nazývaná 6-3-5. Po šiestich kolách, počas ktorých účastníci odovzdávajú list s odpoveďami svojim susedom po pravej ruke, tak vznikne 108 odpovedí, ktorých vypracovanie trvá tridsať minút.

 

Výhody brainwritingu

S nápadmi prichádzajú aj hanbliví alebo nekomunikatívni ľudia

Oproti brainstormingu má brainwriting niekoľko výhod. Vzhľadom k tomu, že jednotlivé kolá, počas ktorých účastníci spisujú svoje nápady, nesprevádza žiadna diskusia, je možné získať veľké množstvo podnetov počas relatívne krátkej doby. A pretože sa do procesu ich vzniku zapájajú rovnakou mierou všetci zúčastnení, dostane sa patričnej pozornosti aj tichým alebo hanblivým ľuďom. Nápady  sa  nepodpisujú a celý proces je tak do značnej miery anonymný, čo má pozitívny vplyv na kreatívne myslenie účastníkov. Môžu sa tak objaviť návrhy, ktoré by autori za iných podmienok považovali za príliš odvážne alebo by mali obavy z ich prijatia vedúcimi pracovníkmi. Ak medzi účastníkmi kolujú papiere s vypísanými nápadmi, to umožňuje ďalej rozvíjať nápady kolegov či spolužiakov tak,  že za iných podmienok by to nikomu ani nenapadlo. Brainwriting môžete použiť aj v prípade, keď:

 

  • jeden alebo dvaja členovia skupiny sú dominantní, čím bránia voľnému toku myšlienok a ovplyvňujú ostatných,
  • jeden, resp. viacerí členovia sú konfliktné typy, čím vytvárajú napätie a bránia uvoľnenej atmosfére.

 

Brainwriting podporuje vo väčšej miere jednotnejšiu nekonfliktnú účasť v skupine v situáciách, pri ktorých je k dispozícii menej času, ktoré nie sú náročné na potrebné pracovné pomôcky a pri ktorých môžu byť skupiny heterogénne (zložené nielen z odborníkov).

 

Brainwriting je vhodný aj pre tých, ktorí nemajú skúsenosti s brainstormingom

Dobré je využívať brainwriting aj vtedy, ak  nemáte s brainstormingom skúsenosti. Vedenie brainstormingového sedenia vyžaduje istú prax, pretože sa môže ľahko vymknúť kontrole. Naopak pre organizáciu brainwriting potrebujete len naformulovať požadovanú otázku, sledovať hodiny a na záver pozbierať papiere s odpoveďami.

 

Brainwriting ponúka všetkým zúčastneným rovnaký priestor

Brainwriting zabezpečuje  všetkým zúčastneným rovnaký priestor.Pri brainstormingu sa často do popredia dostávajú hlavne výrazné osobnosti alebo tí, ktorí radi komunikujú, a tak mnohí tichí ľudia s úžasnými nápadmi často nemajú priestor na to, aby povedali svoj názor.

 

Brainwriting môžete využiť aj na konferencii so stovkami ľudí

Brainwriting môžete uskutočniť aj počas konferencie s niekoľkými stovkami ľudí. Rozdáte prázdne papiere, poprosíte účastníkov o napísanie odpovede na položenú otázku a po uplynutí jednej minúty odovzdajú svoj papier susedovi. Celý postup môžete napríklad trikrát zopakovať. Je dosť pravdepodobné, že počas niekoľkých minút získate veľké množstvo nápadov.

 

Postup pri organizovaní brainwritingu

Pri realizácii brainwritingu môžete využiť tieto kroky:

1.Na viditeľné miesto napíšte tému alebo problém, o ktorom účastníci budú premýšľať.

2. Rozdajte pripravené papiere, kartičky alebo formuláre.

3. V prípade potreby rozdajte aj perá.

4. Stanovte presný čas, počas ktorého budú účastníci písať svoje nápady. Môže to byť napríklad 5 minút. V tomto čase by mali účastníci napísať aspoň tri nápady.

5. Po 5 minútach požiadajte účastníkov, aby posunuli svoje papiere susedom. Každý posúva papiere v jednom smere.

6. Na papier, ktorý dostali od suseda, napíšu ďalšie 3 nápady. Môžu rozvíjať tie nápady, ktoré sú už na papieri napísané alebo môžu vymyslieť úplne nové nápady.

7. Aktivita pokračuje dovtedy, kým každý účastník nenapíše nejaký nápad na každý papier.

8. Nápady sa prečítajú, prediskutujú, usporiadajú a zhodnotia ako pri klasickom brainstormingu za pomoci moderátora, ktorý celý tento proces usmerňuje.

 

Väčšinou  sa táto aktivita vykonáva so 6 účastníkmi, ktorí pridávajú 3 nápady každých 5 minút, a preto sa táto technika tiež nazýva technika 635.

 

Možné nevýhody brainwritingu

Samozrejme, tak ako pri každej metóde aj v prípade brainwritingu sa môžu vyskytnúť určité problémy. Môžu to byť napríkald tieto:

  • Nie všetci účastníci sa snažia nachádzať originálne nápady.
  • Nie každý je schopný vyjadriť svoje myšlienky písanou formou.
  • Niekedy sa nazhromaždí síce veľké množstvo nápadov, ale nie všetky sú naozaj kreatívne. Jednoducho prevláda kvantita nad kvalitou.
Čítajte viac o téme: Lepšie školstvo, Kritické myslenie
Zdieľať na facebooku