Ako používať diskusnú metódu okrúhly stôl?

Metóda okrúhleho stola primárne slúži na analýzu názorov na určitý  problém, prípadne na konzultáciu a spolurozhodovanie o danom probléme.
Metóda okrúhleho stola primárne slúži na analýzu názorov na určitý problém, prípadne na konzultáciu a spolurozhodovanie o danom probléme. / Foto: Bigstock

Okrúhly stôl je jedna z najtradičnejších a najobvyklejších metód skupinovej diskusie. Kľúčovým princípom je rovnosť diskutujúcich, ktorí sedia v kruhu.

 

Metóda okrúhleho stola primárne slúži na analýzu názorov na určitý  problém, prípadne na konzultáciu a spolurozhodovanie o danom probléme. Táto metóda je určené pre skupinu, ktorá môže mať maximálne do 20 účastníkov. Diskutujúci zvyčajne reprezentujú rôzne názorové skupiny. Dôležitý je aj moderátor. Môže to byť učiteľ alebo aj študent. Základnou úlohou moderátora je hlavne to, aby každý z názorov mal rovnaký priestor. Primárnym cieľom okrúhleho stola je nechať zaznieť rozdielne názory a rozdielne uhly pohľadu na danú tému. Okrúhly stôl však môže slúžiť aj na to, ako nájsť v spektre názorov východisko, riešenie, prípadne plán, ktorý pomôže problém vyriešiť. Okrúhly stôl vyžaduje od študentov nielen znalosť problematiky a  dobré komunikačné zručnosti, ale aj kritické myslenie, tiež veľkú dávku tolerancie, veľkorysosť a trpezlivosť. Dôležité je, aby sa učili aktívne počúvať iných. Učiteľ by im mal vysvetliť, žekaždý názor má svoje opodstatnenie.

 

POSTUP:

1.Učiteľ vyberie moderátora a zapisovateľa.

2. Moderátor definuje tému okrúhleho stola. Môže si pripraviť krátku prezentáciu na danú tému.

3. Moderátor okrúhleho stola prezentuje ciele okrúhleho stola a potom moderuje diskusiu, v ktorej by mali dostať slovo všetci zúčastnení.

4. V ďalšej sumarizuje kľúčové stanoviská účastníkov, prípadne vedie diskusiu k čiastkovým záverom, rozhodnutiam, návrhom ďalších aktivít a podobne.

5. V závere moderátor alebo zapisovateľ zhrnie  kľúčové závery okrúhleho stola.

6. Priebeh a výsledky okrúhleho stola by mali byť zrozumiteľne zapísané tak, aby sa k ich výsledkom dalo aj spätne vrátiť, respektíve na tieto výsledky nadviazať na ďalšej vyučovacej hodine.

 

Aktivita pre mladších žiakov

Uvedená aktivita výchádza z metódy okrúhleho stola, ale je realizovaná písomnou formou.

 

POSTUP:

Rozdeľte žiakov do skupín. Okolo lavíc si sadnú do kruhu a každej skupinke dajte jeden papier, na ktorom je napísaná téma, o ktorej budú premýšľať.Vysvetlite im, čo bude ich úlohou. Napríklad, že jeden žiak napíše myšlienku, potom podá papier a ceruzku svojmu susedovi naľavo. Ten k nej pripíše svoju vlastnú myšlienku a podá papier ďalšiemu. Takto budú písať svoje myšlienky, vedomosti, postrehy, až kým sa nevystriedajú všetci žiaci. Papier môže kolovať, až kým nemajú na ňom napísané dostatočné množstvo informácií. Potom im nechajte 8-10 minút na diskusiu, aby dokázali prezentovať svoju prácu pred inými skupinami. Na záver dajte priestor každej skupine, aby prezentovala svoju prácu, svoje myšlienky a postrehy. Vzájomne si porovnajú zistené informácie a dopĺňajú si ich.  Pravdepodobne veľa myšlienok budú mať podobných.

 

Dvojitý kolotoč

Dvojitý kolotoč je metóda, ktorá tiež vychádza z okrúhleho stola. Pri používaní tejto metódy študenti sedia v kruhu tvárou von a druhá skupina študentov utvorí okolo nich druhý kruh tvárou do kruhu. Táto metóda je náročná na priestor a na čas, preto je vhodné ju využiť na hodinách s menším počtom študentov. Dvojitý kolotoč je skupinová vyučovacia metóda, používa sa na rozvoj verbálnych a neverbálnych komunikačných schopností pri vyučovaní stanovenej témy. Pre realizáciu metódy je nutné upraviť priestor triedy. Zo stoličiek vytvoríme dvojitý kolotoč, t.j. dva sústredené kruhy – vnútorný a vonkajší. Rozdelíme študentov do dvoch skupín s párnym počtom. Prvá skupina sa posadí do vnútorného kruhu, tvárou von z kruhu. Druhá skupina s rovnakým počtom sa posadí do vonkajšieho kruhu, tvárou dovnútra, oproti študentom prvého kruhu. Všetci sedia v pároch proti sebe a takto pracujú.

 


Zdroje a odporúčaná literatúra:
KASÍKOVÁ, H. : Kooperativní učení a vyučování
SITNÁ, D.: Metody aktivního učení: spolupráce žáků ve skupinách
ČAPEK, R.: Moderní didaktika
LOKŠOVÁ, I., LOKŠA, J.: Tvořivé vyučování
Čítajte viac o téme: Lepšie školstvo, Kritické myslenie
Zdieľať na facebooku