Rozvíjanie verbálnych schopností žiakov pomocou dvojitého kolotoča

  Foto: centerforrestorativeprocess.com

Dvojitý kolotoč je skupinová vyučovacia metóda, používaná na rozvoj verbálnych a neverbálnych komunikačných schopností pri vyučovaní stanovenej témy. Pre realizáciu metódy je nutné upraviť priestor triedy. Zo stoličiek vytvoríme dvojitý kolotoč t.j. dva sústredené kruhy – vnútorný a vonkajší. Rozdelíme žiakov do dvoch skupín s párnym počtom. Prvá skupina sa posadí do vnútorného kruhu, tvárou von z kruhu. Druhá skupina s rovnakým počtom sa posadí do vonkajšieho kruhu, tvárou dovnútra, oproti žiakom prvého kruhu. Žiaci sedia v pároch proti sebe a môžu začať pracovať.

 

 

Pre metódu dvojitého kolotoča si učiteľ pripraví súbor kartičiek. Na každú z nich napíše nejaký názor alebo vyjadrenie týkajúce sa témy hodiny. Počet pripravených kartičiek je rovnaký ako počet párov. Odporúčame použiť túto metódu v triedach s menším počtom žiakov, napríklad tak do 20. Kartičky umiestni učiteľ striedavo, raz na stoličke vo vnútornom kruhu a následne na stoličke v kruhu vonkajšom. Žiak, ktorý si sadá na stoličku s kartičkou, má za úlohu obhajovať tvrdenie na nej. Žiak sediaci oproti nemu má za úlohu mu oponovať. Každý pár tak má jednu kartičku s jedným názorom alebo vyjadrením, o ktorom majú určitú dobu diskutovať.

 

Na pokyn učiteľa sa žiaci niekoľko krát vymenia v pároch tak, že si každý žiak presadne o jedno miesto doprava v smere hodinových ručičiek. Striedanie prebieha dovtedy, kým sa žiaci nevrátia na svoje pôvodne miesto. Týmto spôsobom sa všetci žiaci zoznámia so všetkými pripravenými názormi a tvrdeniami a budú k nim môcť zaujať postoj v úlohe argumentujúceho a protiargumentujúceho. Jednotlivé argumenty a protiargumenty si žiaci môžu zaznamenávať. Na záver najskôr žiaci zhodnotia svoje pocity z uskutočnenej aktivity v otvorenej diskusii v rámci celej triedy. Potom ešte učiteľ vyhodnotí  prácu celej triedy a doplní najdôležitejšie informácie o vyučovanej téme.

 

Pretože je táto metóda náročná na priestor a na čas, najideálnejšie je využiť ju na hodinách vtedy,  keď sú cvičenia organizované v dvojhodinových blokoch. Metóda umožňuje aj využitie interaktívnej tabule pri príprave , napríklad na  konverzáciu  či už v skupine, alebo jednotlivo. Zvyčajne je spojená aj s premietaním obrázkov  na interaktívnu tabuľu, s ktorými potom žiaci pracujú v skupinách  tvoria  rozličné príbehy. Dobrá príprava na hodinu umožní učiteľovi kvalitnú výučbu, ktorá pokryje veľký objem informácií v relatívne krátkom čase. A to  hlavne vtedy, keď je podporená aj  vhodným materiálom, ktorý upúta pozornosť žiakov a je tiež podnetom k ďalšiemu vzdelávaniu i doma.

 


Odporúčaná literatúra:
KASÍKOVÁ, H. : Kooperativní učení a vyučování.
SITNÁ, D.: Metody aktivního učení: spolupráce žáků ve skupinách.
ČAPEK, R.: Moderní didaktika
Zdieľať na facebooku