Diskusná pavučina - skupinová debatná technika

Diskusná pavučina je skupinová debatná technika, ktorá je zameraná na hľadanie argumentov ZA a PROTI k danej téme.
Diskusná pavučina je skupinová debatná technika, ktorá je zameraná na hľadanie argumentov ZA a PROTI k danej téme. / Foto: Bigstock

Na to, aby mohli učitelia so žiakmi často diskutovať, musia mať k dispozícii aj množstvo metód, ktoré môžu využívať. Dnes sa pozrieme na diskusnú metódu, ktorá má názov diskusná pavučina.

 

V predchádzajúcom článku sme sa zoznámili s diskusnou metódou diskusná aréna, dnes si priblížime diskusnú pavučinu. Diskusná pavučina je skupinová debatná technika, ktorá je zameraná na hľadanie argumentov ZA a PROTI k danej téme. Umožňuje uskutočňovať racionálnu diskusiu na základe vopred pripravených argumentov a pomáha zvládnuť aj náročné témy. Zároveň patrí aj medzi aktivizujúce metódy. Pri využívaní tejto metódy učiteľ rozdelí študentov na dve skupiny, ktoré si navzájom oponujú. Vopred sa dohodnú na určitých pravidlách a striedajú sa v argumentácii. Medzi hlavné princípy aktivity patrí aktívne počúvanie názorov druhej strany. Tieto argumenty musia vedieť zhrnúť a parafrázovať. V priebehu debaty môžu študenti svoj názor zmeniť, ak ich presvedčia argumenty druhej strany. Metóda pomáha formovať komunikačné zručnosti, kritické myslenie, študenti sa učia nachádzať vhodné protiargumenty a učia sa obhajovať vlastný názor. Formujú si tiež trpezlivosť, rešpekt a schopnosť vnímať aj náročné témy.

 

Pri uplatňovaní tejto metódy by sa mali dodrživať nasledujúce pravidlá

Diskusnú pavučinu je možné realizovať pri minimálnom počte 6-8 študentov. Môže však pracovať aj veľká skupina pri počte 20-30 účastníkov.

 

Neskáčte si do reči

Vždy hovorí jeden študent a ostatní spolužiaci ho neprerušujú.

 

Striedajte sa

Protistrany majú v argumentácii vyvážený priestor.

 

Nemiešajte argumenty

Strana, ktorá má slovo, predstaví vždy maximálne jeden argument.

 

Vyjadrujte sa stručne

Priestor pre argumentáciu je časovo obmedzený na maximálne jednu minútu.

 

Uznajte argument druhej strany

Argumentujúci skôr, ako predstaví vlastné stanovisko, uzná argument druhej starny jeho krátkym zhrnutím.

 

Môžete zmeniť názor

Ak sa niektorý z účastníkov stotožní s názorom oponentov, môže prejsť na druhú stranu.

 

Postup:

1.Pred samostnou aktivitou by sa mala uskutočniť prípravná fáza, v priebehu ktorej si študenti hľadajú informácie z viacerých zdrojov a zbierajú dostatočné množstvo argumentov, ktoré budú počas debaty využívať. Príprava na diskusnú pavučinu vyžaduje dôkladnú analýzu názorov ZA a PROTI.

 

2.Argumentujúce strany vytvoria dve skupiny, ktoré sa premiestnia na určité miesto.

 

3.Členovia skupiny potom pripravia zhrnutie argumentov pre obhajobu svojho stanoviska. Zoznam musí byť napísaný výrazne a musí byť čitateľný pre všetkých členov skupiny. Môžete využiť tabuľu alebo väčšie papiere.

 

4.Učiteľ koordinuje vhodnú formuláciu argumentov pripravených obidvomi skupinami. Zoznamuje obidve skupiny s príkladmi argumentov druhej strany a vedie prípravu tak, aby skupiny boli pripravené vhodne reagovať na protiargumenty svojich oponentov.

 

5.Pred otvorením debaty učiteľ zoznámi študentov s pravidlami diskusie.

 

6. Skupiny sa sa pri obhajovaní argumentov striedajú a učiteľa debatu moderuje tak, aby príležitosť vyjadriť sa,  dostali všetci, a to aj menej priebojní členovia skupiny.

 

7. Ak v priebehu debaty študent zmení názor, môže opustiť svoju skupinu a môže sa premiestniť do druhej.

 

8.V závere debaty hovorca skupiny zhrnie zásadné stanoviská.

 

9.Na záver sa ešte uskutoční krátka diskusia, v ktorej sa študenti vyjadria ku stanoviskám, ktoré odzneli. Objasnia tiež dôvody, ktoré viedli k zmene názoru a zhodnotia priebeh celej aktivity.

 

Veľmi dôležité je, aby sa žiaci učili kultivovane komunikovať. Tá spočíva hlavne v tom, že sú trpezliví, otvorení a tolerantní k názorom druhých. Učte ich pozorne počúvať a rozumieť argumentom protistarny. Vysvetlite im, že hlavným cieľom debát je naučiť sa vecne, racionálne a objektívne vnímať otázky, na ktoré existujú dva protikladné názory. Učte ich overovať si informácie z viacerých zdrojov. Povedzte im tiež, že názory sa v priebehu života menia a že to sa môže prihodiť aj im. Mali by preto vedieť pripustiť zmenu. Zmena názoru nie je slabosťou, ale prejavom osobného rozvoja.

Čítajte viac o téme: Kritické myslenie
Zdieľať na facebooku