Predvianočné aktivity do triedy a do školského klubu detí

Veľké sviatky, akými sú napríklad aj Vianoce, si žiaci s učiteľmi pripomínajú na vyučovaní, a to prostredníctvom rôznych aktivít, podujatí a hier.
Veľké sviatky, akými sú napríklad aj Vianoce, si žiaci s učiteľmi pripomínajú na vyučovaní, a to prostredníctvom rôznych aktivít, podujatí a hier. / Foto: Bigstock

Veľké sviatky, akými sú napríklad aj Vianoce, si žiaci s učiteľmi pripomínajú  aj na vyučovaní, a to prostredníctvom rôznych aktivít, podujatí a hier, ktoré sú zamerané na prežívanie tohto obdobia. V dnešnom článku vám ponúkame niekoľko hier a aktivít, ktoré môžete vyskúšať so žiakmi nielen v školskom klube, ale ak máte dostatok času, tak i v triede na vyučovaní.

 

Obdobie pred Vianocami ponúka čas a priestor na hry a aktivity zamerané práve na toto obdobie. Na mnohých školách deti pripravujú vianočný program, v triedach si zdobia stromčeky, pripravujú darčeky pre spolužiakov či výrobky na vianočné trhy. Vianočnú atmosféru si môžu učitelia so žiakmi vychutnať aj priamo na vyučovacích hodinách alebo v školských kluboch detí. Ponúkame vám niekoľko hier, aktivít a cvičení, ktoré môžete využiťpráve v tomto predvianočnom čase.

 

Vysnívaj si vlastný príbeh

Povedzte žiakom, aby sa zamysleli nad tým, o čom najradšej snívajú pred Vianocami. Nech si spomenú, čo by chceli zažiť, ktorú krajinu by chceli na Vianoce navštíviť, po akom zvieratku túžia, čo by chceli robiť so svojimi kamarátmi alebo spolužiakmi práve v období Vianoc. Pri tvorbe vlastného príbehu môžu využívať buď postavy, alebo prostredie z rozprávok, z príbehov, filmov. Pred písaním vymysleného príbehu sa skúste najprv so žiakmi porozprávať o ich predstavách.

 

Prajem si

Povedzte žiakom, aby si predstavili, že sa im splní nejaké vianočné prianie. Čo to bude? Potom im povedzte, aby sa pokúsili napísať básničku pod názvom Prajem si... Báseň sa nemusí rýmovať. Nabádajte ich k tomu, nech nechajú slová voľne plynúť. Táto aktivita rozvíja obrazotvornosť a poetické vyjadrovanie. Posilňuje tiež vedomie seba samého.

 

Nakreslím si príbeh

Navrhnite žiakom, aby si vytvorili svoj vlastný kreslený príbeh o Vianociach. Na veľký výkres nakreslia určité udalosti a potom napíšu dej, ktorý sa na obrázku odohráva. Nad postavy napíšu ich mená. Príbeh môžu urobiť aj formou komiksu. Toto cvičenie žiakom pomáha rozvíjať vizualizáciu prostredníctvom rozprávania príbehu. Prehlbuje sa ich cit pre dramatický dej, stavbu príbehu či charakteristiku postáv. Menej tvorivých žiakov môžete inšpirovať tak, že im poviete, aby vytvorili príbeh, v ktorom vystupujú známe postavy z rozprávok, ktoré už čítali a dobre ich poznajú.

 

CINQUAIN (päťlístok, päťriadková báseň) o VIANOCIACH

Metóda, pomocou ktorej môžeme dosiahnuť syntézu vedomostí. Pomenovanie pochádza z francúzštiny a je odvodené od slova cinq-päť. Ide vlastne o päťveršovú báseň, ktorá zhŕňa myšlienky a informácie v podobe stručných výrazov, ktoré opisujú jednu tému.

 

Pravidlá:

1.verš:   jednoslovné pomenovanie témy -podstatné meno

2.verš:   dvojslovný opis témy-dve prídavné mená

3.verš:   trojslovné vyjadrenie činnosti-tri slovesá

4.verš:   štvorslovné vyjadrenie pocitu, emocionálneho vzťahu k téme

5.verš:   jednoslovné synonymum témy

 

Napríklad:

VIANOCE

pokojné, radostné

tešia, povzbudzujú, hrejú

láskavé Vianoce povznášajú srdcia

nádej

 

Báseň piaticch zmyslov o Vianociach

Pri tejto aktivite zapájame do procesu tvorby textu zmyslové vnímanie, zámerne predkladáme žiakom istú štruktúru. Prvé slová vo veršoch vyvolávajú reakciu žiakov na doplnenie začatého verša pomocou konkretizácie svojho zmyslového vnemu. Báseň môže byť napísaná o čomkoľvek, ale pred Vianocami sa zameriame na túto tému.

 

Postup:

1. riadok: Vianoce vyzerajú ako ...

2. riadok: Vianoce znejú ako ...

3. riadok: Vianoce voňajú ako ...

4. riadok: Vianoce chutia ako ...

5. riadok: A keď sa ich dotknem, tak ...
 

Akrostich o Vianociach

Akrostich (gr. akros = krajný; stichos = verš) je báseň, v ktorej začiatočné písmená (slabiky) veršov (strof) čítané zhora nadol vytvárajú slovo, skupinu slov alebo vetu. Najznámejšou a najpoužívanejšou podobou akrostichu je tzv. pravý akrostich, v ktorom zhora nadol čítame meno. Môže ísť o krstné meno, priezvisko, ale aj iné slovo. Žiaci môžu písať k slovu pocity, názory napríklad  pomocou prídavných  alebo podstatných mien. Môžu písať aj vety, ktoré začínajú na určené začiatočné písmeno.

 

Metodický postup:

1. Vysvetlíme žiakom pravidlá a uvedieme niekoľko príkladov.

2. Vypracujeme prvý akrostich spoločne, napr. meno žiaka a dopĺňame prídavné mená – jeho vlastnosti.

3. Žiaci pracujú samostatne.

4. Prezentujeme akrostich pred celou triedou.
 

Napríklad:

V eselé

I  ntenzívne

A ltruistické

N evšedné

O sobité

C encúľové

Emocionálne    
 

Tvorba básne v skupine                                                                                                                                                                       

Túto aktivitu majú žiaci tiež veľmi radi. Môžete postupovať tak, že si žiakov rozdelíte po štyroch do skupín. Poviete im, aby vytvorili báseň o Vianociach, ktorá sa rýmuje. Každý člen skupiny napíše jeden verš do každej strofy. Najprv napíše verš prvý žiak, potom pokračujú ďalší traja. Pokúšajú sa použiť združený alebo striedavý rým.
 

Tvorba príbehu spojená s dramatizáciou alebo pantomímou

V skupinách si môžu žiaci vytvoriť aj vianočný príbeh. Po jeho napísaní si ho môžu zdramatizovať alebo si môžu pripraviť komentovanú pantomímu.
 

Báseň inšpirovaná vianočným obrázkom

Žiaci sa pri písaní môžu inšpirovať vianočným obrázkom, ktorý premietnete na interaktívnu tabuľu alebo ho prekopírujete a rozdelíte do skupín. Môžete pracovať aj tak, že každá skupina píše báseň podľa iného obrázka. Žiaci si môžu vybrať obrázok aj sami.
 

Niekoľko vianočných  hier

Tanier vianočných chutí

Na tanier pripravíme malé porcie ovocia (banán, jablko, pomaranč, mandarinka, kivi, grep, ananás...), oriešky a semená (vlašské, lieskové, píniové, mandle, pistácie, slnečnica, dyňové semienka), sušené ovocie, vianočné koláčiky. Pravidlá sú jednoduché. Ten žiak, ktorému zaviažeme oči, musí hádať, čo sme mu z vianočného taniera ponúkli. Postupne sa vystreidajú všetci žiaci.

 

Dialógy o Vianociach

Žiaci vytvoria dva kruhy – vonkajší a vnútorný tak, aby hráč z vnútorného kruhu mal partnera vo vonkajšom kruhu. Učiteľ určuje témy, o ktorých sa dvojice majú rozprávať (vianočné pečenie, zdobenie stromčeka, darčeky, narodenie Ježiška...). Na každú tému je určený presný čas a musia prísť k slovu obaja partneri. Po skončení časového limitu sa hráči vonkajšieho kruhu posúvajú k ďalšiemu partnerovi a učiteľka navrhne novú tému. Aktivita trvá až do momentu, keď sa už všetci účastníci porozprávali.

 

Víchrica

Učiteľ rozdelí žiakov do dvojíc. Dvaja žiaci zablúdili v snehovej víchrici a pokúšajú sa dostať domov, ale jeden zo žiakov je nevidiaci. Úlohou jedného zo žiakov je doviesť kamaráta cez rôzne prekážky domov, do cieľa. Žiaci prekonávajú zimné prekážky – snežný tunel, zamrznutú rieku, zasnežený most a snažia sa nestratiť jeden druhého vo víchrici. Keď sa dostanú do bezpečia, vymenia si úlohy. Učiteľ postupne rozpráva, ktoré prekážky žiaci prekonávajú.

 

Snehová guľa vďaky

Žiaci sedia v kruhu tak, aby si mohli dohodiť loptičku – snehovú guľu. Učiteľka hodí loptičku ako prvá, názorne tak ukáže žiakom, ako pri aktivite postupovať. Dôraz kladieme na očný kontakt a oslovenie spolužiaka pri hádzaní loptičky. Komu loptičku hádžeme, oslovíme ho a poďakujeme mu za niečo. Dôležité je, aby sa vystreidali všetci žiaci.

 

Rozprávanie na stoličke (v kresle)

Žiaci sedia v kruhu. Každý si pripraví rozprávanie o tom, čo si prežiť počas vianočných sviatkov. Rozprávať by mal maximálne dve minúty, aby sa mohli všetci žiaci v triede vystriedať. Keď uplynú dve minúty, na stoličku alebo do kresla si sadne ďalší žiak.

 

Tleskni a povedz zážitok

Žiaci sa postavia do kruhu. Úlohou každého v kruhu je poslať ďalej tlesknutie s tým, kto príjme tlesknutie, povie najkrajší zážitok, ktorý prežil v minulosti počas Vianoc. Táto aktivita je náročná na pozornosť a vyžaduje si od žiakov sústredenosť. Prvý raz možno potrvá dlhšie, kým tlesknutie prejde celým kruhom, ale žiaci sa určite budú chcieť zlepšovať. Pri rozprávaní zážitkov môžu  túto aktivitu niekoľkokrát opakovať, napríklad dovtedy, kým nepovedia aspoň tri zážitky.

 


Zdroje:
L. CAPACCIONE: Tvořivý deník pro děti
M. KLIMOVIČ: Tvorivé písanie v primárnej škole
V. ELIÁŠOVÁ: Na stope slovám
V. ELIAŠOVÁ: Tvorivé písanie a možnosti jeho využitia v edukačnom procese
Z. FIŠER: Tvurčí psaní
Čítajte viac o téme: Hry pre deti
Zdieľať na facebooku