Aktivity na rozvoj asertívneho správania

Asertívne správanie predstavuje  zlatú strednú cestu, ktorej cieľom je dosiahnuť vzájomnú otvorenú komunikáciu a hľadanie prijateľných riešení.
Asertívne správanie predstavuje zlatú strednú cestu, ktorej cieľom je dosiahnuť vzájomnú otvorenú komunikáciu a hľadanie prijateľných riešení. / Foto: Bigstock

Asertivita je komunikačná zručnosť, vďaka ktorej môžeme primeraným spôsobom vyjadrovať svoje pocity, názory a potreby v interakcii s inými ľuďmi. Zahŕňa v sebe schopnosť komunikovať, súhlasiť, nesúhlasiť, žiadať, ale aj kritizovať bez manipulácie, agresivity alebo pasivity. Asertívny človek dokáže vyjadriť svoj názor a akceptovať názory ostatných, žije slobodne a pritom neobmedzuje slobodu iných.

 

Slovo asertivita pochádza z latinského slova "asercio" resp. z anglického slova "to assert", čo znamená tvrdiť, požadovať. Autorom asertivitívnej komunikačnej metódy je Američan Andrew Salter, ktorý tento pojem použil prvý raz v roku 1949. Učil spontánnym reakciám, primeranému prejavu emócií, primeranému vyjadreniu prianí a požiadaviek, umeniu trvať na svojich požiadavkach a tiež schopnosti povedať NIE. Zároveň však za najväčšie víťazstvo považoval kompromis, ktorý  uspokojoval všetky strany. Asertivita je hlavne zodpovednosť každého za vlastné jednanie. Pocit sebaprijatia, rešpektu k sebe i k druhým, ktoré sa v komunikácii prejavujú otvoreným sebavyjadrovaním tak pozitívnych ako aj negatívnych pocitov. Ide v prvom rade o zdravé a primerané sebapresadenie, kedy človek nejedná na úkor druhých, ale ani nedovolí, aby druhí jednali na jeho úkor. Asertívne jednajúci človek nie je ani pasívny, nezaujíma obranný postoj, nejedná tiež agresívne, útočne, ale nie je ani manipulátorom, ktorý druhých zmanipuluje vždy vo svoj prospech. Asertívne správanie predstavuje  zlatú strednú cestu, ktorej cieľom je dosiahnuť vzájomnú otvorenú komunikáciu a hľadanie prijateľných riešení. Učí človeka presadzovať svoje oprávnené práva a požiadavky, dokázať povedať NIE, keď odmietnuť chce a nemať pri tom pocit viny. Zároveň učí i schopnosti prijať a primerane vyjadriť kritiku bez toho, aby sme toho druhého museli urážať alebo sa sami urážali a cítili sa ohrození, keď nás kritizujú. Je významnou súčasťou zdravých medziľudských vzťahov, ktoré sú dôležité pre naše duševné zdravie a životnú pohodu.

 

Základné asertívne práva

1. Máš právo sám posudzovať svoje správanie, myšlienky a emócie a byť za ne a ich dôsledky sám zodpovedný.

2. Máš právo neponúkať žiadne výhovorky, vysvetlenia či ospravedlnenia svojho správania.

3. Máš právo sám posúdiť, či a nakoľko si zodpovedný za riešenie problémov iných ľudí.

4. Máš právo zmeniť svoj názor.

5. Máš právo robiť chyby a byť za ne zodpovedný.

6. Máš právo povedať: „Ja neviem.“

7. Máš právo byť nezávislý na dobrej vôli iných ľudí.

8. Máš právo robiť nelogické rozhodnutia.

9. Máš právo povedať: „Ja ti nerozumiem.“

10. Máš právo povedať: „Je mi to jedno.“

11. Máš právo sám sa rozhodnúť, či a kedy sa zachováš asertívne.

 

Je dobré, keď aj  je v škole vytvorený čas a priestor na to, aby sa žiaci zoznamovali so svojimi asertívnymi právami. Veľmi vhodná forma spočíva aj v hraní rôznych hier a vo využívaní rôznych tvorivých aktivít. Ponúkame vám niekoľko nasledujúich aktivít.

 

Kruh z kamienkov

Žiaci si navzájom hovoria o svojich negatívnych pocitoch, ktoré zažili pri nejakej hádke. Pri uvedení jednotlivých pocitov používajú svoje kamienky, z ktorých vytvoria spoločne jeden veľký kruh. Nad hotovým kruhom potom premýšľajú, čo by mohli sami urobiť, aby sa všetci zúčastnení znovu cítili lepšie. Vždy, keď je vyjadrená a prijatá nejaká ponuka na mier, odoberú deti z kruhu jeden kamienok, takže kruh pomaly úplne zmizne.

 

Tvrdohlavý somárik

Zo žiakov rozdelených do 2 skupín vyberie učiteľ jedného dobrovoľníka. Dobrovoľníkovi povie, tak aby to nikto zo skupín nepočul, že sa teraz na chvíľku premení na jedného roztomilého, avšak veľmi tvrdohlavého somárika. Jeho úlohou bude reagovať len na slovíčko „prosím“ a to posunutím sa o jeden krok bližšie ku skupine, ktorá ho použila. Skupinám dá vedúci hry inštrukciu, že budú mať striedavo čas približne 20 sekúnd, v rámci ktorých bude ich úlohou presvedčiť roztomilého somárika, aby prešiel čo najbližšie k nim, ku vyznačenej značke. Je na nich, aký spôsob presviedčania zvolia, nemôžu sa však somárika dotýkať. Skupiny striedavo presviedčajú somárika, až kým neprídu na to, že kľúčom je slovíčko „prosím“. Po splnenej úlohe sa diskutuje o tom, prečo je dôležité používanie slova „prosím“, ako často ho používajú oni alebo ich spolužiaci, ktoré sú ďalšie „čarovné slovíčka“, v čom môžu byť pre nás užitočné.

 

Obháj svoje práva

V nasledovných situáciách si žiaci  precvičia správne reakcie. Navrhujú pasívnu, agresívnu a asertívnu odpoveď.

  1. Je prestávka a beháš po školskom ihrisku. Príde spolužiak a povie ti, že smieš chodiť len po ľavej strane ihriska.
  2. Ideš do obchodu, prezeráš si tovar, lebo chceš kúpiť dar pre priateľa. Príde predavač a posiela ťa preč s odôvodnením, že ak nekupuješ, nemáš tam čo hľadať.
  3. Niekto si od teba požičal nejaký predmet. Je ti trápne mu to pripomínať, ale ho potrebuješ. Budeš ho urgovať? Ako?
  4. Kupuješ zmrzlinu a vrátia ti menej ako je správne.
  5. Stojíš v rade na obed a niekto sa postaví pred teba.
  6. Doma sa striedate s ostatnými súrodencami pri umývaní riadu. Sestra tvrdí, že ty si na rade, hoci to nie je pravda.
  7. Pozeráš zaujímavý televízny film, keď príde otec a prepne na iný kanál, lebo chce pozerať správy.

 

Nasledujú scénky učiteľ hodnotí spolu so žiakmi.

 

Ako zmeniť náladu?

Všetci sa posadia na stoličky, ktoré sú uložené do kruhu. Jeden žiak sa postaví uprostred a znázorní nejakú negatívnu náladu, ktorú ostatní najprv pozorujú bez komentára. Keď sa hráč posadí na svoje miesto, hľadajú rôzne spôsoby, ako ho čo najrýchlejšie rozveseliť. Nakoniec musí žiak, ktorý negatívnu náladu predvádzal, rozhodnúť, čo mu v tejto situácii urobilo dobre.

 

Cvičenia na odmietnutie

Odmietnuť fajčenie, alkohol, drogu možno rozličnými spôsobmi. Túto aktivitu môžete pre žiakov pripraviť vo forme pracovného listu.

 

Odmietnutie s vysvetlením 

Učiteľ uvedie príklad: „ Nie nemôžem si vypiť, tréner nám to zakázal.“

Potom zadá žiakom úlohu: Napíš ďalšie odmietnutia s vysvetlením pre tieto situácie:

Niekto ti núka cigaretu:

Niekto ťa volá na diskotéku, kde vieš , že budú drogy:

 

Ponúknutie lepšej možnosti 

Učiteľ uvedie príklad: „Nie nejdem s tebou na diskotéku, radšej by som si išla zahrať tenis.“ Potom zadá žiakom úlohu: Napíš odmietnutia s ponúknutím lepšej možnosti, ako je diskotéka : ______________________________________________________________________

 

Zavedenie reči na inú tému:

Vymysli odvedenie reči na inú tému, keď ťa kamarát volá do reštaurácie :

_____________________________________________________________________

 

Drastické odmietnutie:

1.Neustále opakovať nie, nemôžem, nejdem, nechcem, daj mi pokoj bez akéhokoľvek vysvetlenia zdôvodnenia .

2. Odmietnutie protiútokom. Napríklad: „Nemal by si piť, už teraz strácaš pamäť a nevieš o sebe.“

Vymysli ďalšie spôsoby rýchleho a rozhodného odmietnutia.

3.Radikálne odmietnutie : „Nefetujem zo zásady.“

Vymysli ďalšie vety na odmietnutie piva, fajčenia, drog, hry na automatoch.

 

Päsť

Rozdelíme žiakov do dvojíc. Jeden z dvojice nech zatne päsť. Druhý má akýmkoľvek spôsobom dosiahnuť, aby ruka spoluhráča bola otvorená. Niekto to bude skúšať násilím, niekto úskokom a niekto možno jasným oznámením svojho želania. Je pomerne pravdepodobné, že niektorí žiaci využijú niektorú z asertívnych techník. Ak nikto nevyužije asertívnu techniku, v diskusii môžete zisťovať  , prečo sa im to nepodarilo, čo im bránilo v tom, aby jasne sformulovali svoju požiadavku.

 

Stena

Cieľom aktivity je  uvedomenie si situácie človeka, ktorý sa nachádza v úlohe agresora/obete vyhroteného konfliktu, ktorý prerástol do agresivity. Žiaci by mali nájsť neagresívne formy riešenia konfliktov.

 

Postup:

• Žiaci sa rozdelia do dvoch približne rovnakých skupín.

• Jedna skupina má za úlohu vžiť sa do roly agresora v konflikte z druhou skupinou. Agresivitu vyjadruje iba pantomimicky bez toho, aby členovia skupiny prekročili danú hranicu (čiaru).

• Druhá skupina je v pozícii obete. Nemôže reagovať, iba pozoruje správanie agresívnej skupiny.

• Skupiny si úlohy vymenia.

• Na záver si všetci sadnú do kruhu a hovoria o svojich pocitoch, ktoré prežívali v oboch roliach.

• Diskusia pokračuje hľadaním neagresívnych riešení konfliktov.

 

Poznáš pravdu?

Aktivita je zameraná na vnímanie rôznych uhlov pohľadu na konflikt.

Postup:

• Žiakov rozdelíme na 5 skupín.

• Úlohou každej skupiny je vyrozprávať známu rozprávku o Červenej čiapočke z pohľadu inej postavy, a to z pohľadu Červenej čiapočky, starej mamy, vlka, horára, mamy.

• Každá skupina napíše svoju verziu rozprávky, ktorú jeden člen prečíta ostatným.

Nasleduje diskusia. Pýtame sa, prečo je ťažké uvedomiť si pri konflikte pohľad toho druhého.

 


ZDROJE:
PETILLON, H. 100 her pro školy, kroužky a volný čas
CAPPONI, V. – NOVÁK, T. Jak se prosadit. Asertivně do života
VALIŠOVÁ, A. Asertivita v rodině a ve škole
MEDZIHORSKÝ, Š. Asertivita
ŠIMANOVSKÝ, Z. Hry pro zvládání agresivity a neklidu
R.R.OLIVAR: Etická výchova
Čítajte viac o téme: Hry pre deti
Zdieľať na facebooku