Chcete sa so žiakmi hrať na angličtine? Vyskúšajte tieto didaktické hry

Už Ján Amos Komenský zdôrazňoval, že hra je najlepším výchovným prostriedkom, ale nesmie byť samoúčelná, musí mať cieľ.
Už Ján Amos Komenský zdôrazňoval, že hra je najlepším výchovným prostriedkom, ale nesmie byť samoúčelná, musí mať cieľ. / Foto: Bigstock

Už Ján Amos Komenský zdôrazňoval, že hra je najlepším výchovným prostriedkom, ale nesmie byť samoúčelná, musí mať cieľ. Význam hier používaných v súvislosti s anglickým jazykom spočíva hlavne v tom, že pomáha osvojovať, zdokonaľovať aj fixovať vedomosti žiakov. Žiaci hry milujú, a preto by ich mal mať učiteľ vždy niekoľko k dispozícii, aby ich mohol občas využiť.

 

Zvláštnou kategóriou hier sú didaktické hry, ktoré využívajú silnú motiváciu účastníkov k výchovno-vzdelávacím účelom. Zatiaľčo hry vo všeobecnosti vedú k aktivitám, ktoré nemusia byť produktívne, didaktické hry zámerne evokujú produktívne aktivity a rozvíjajú myslenie, lebo sú spravidla založené na riešení problémových situácií avychádzajú z preberaného učiva. Pri včleňovaní hier do vyučovania je nevyhnutné brať do úvahy konkrétny pedagogický cieľ, v opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo samoúčelnosti a straty času. Hry a súťaže podnecujú záujem žiakov o preberané učivo.

 

ZOO

Deti sedia v kruhu na stoličkách. Každý si zvolí zvieratko, ktoré môžeme vidieť v ZOO, napríklad tiger, giraffe, hippo, bear, wolf. Niekoľkokrát ich zopakujeme, aby si všetci pamätali, ktoré zvieratká sú v hre. Vedúci hry odstráni svoju stoličku, postaví sa do kruhu a hovorí: „I am in a ZOO and I can see a tiger and a bear!“ Deti, ktoré si zvolili tieto zvieratá, vstanú a rýchlo si vymenia miesta. Vedúci rýchlo obsadí voľnú stoličku a uprostred kruhu ostane ten, kto ostal bez stoličky a pokračuje on a hovorí: „I am in a ZOO and I can see a giraffe and hippo!“ Je teda potrebné si pamätať všetky zvieratá, aby sa deti vystriedali. Nie je potrebné vedieť, komu ktoré zviera patrí. Niekedy môže vyvolávač vstúpiť do hry výkrikom „ZOO!“ Na tento pokyn musia vstať všetci a zmeniť miesto. Dávajú pri tom pozor, aby sa v zápale hry nezrazili a nezranili. Pre pokročilejších hráčov, zvolíme základnú vetu, v obtiažnejšej forme, napr.: „Yesterday I was in a ZOO and I saw ...“

 

Hra so stoličkami

Žiaci sedia v kruhu na stoličkách. Po pokyne učiteľa, ktorý si prezrie, čo majú žiaci na sebe  oblečené, sa žiacimusia čo najskôr vymeniť na stoličkách. Stoličiek je o jednu menej akožiakov. Vymieňajú sa len tie, ktorých sa pokyn týka.

 For example: Change places if you are wearing jeans.

                       Change places if you have got blue eyes.

                       Change places if you are seven years old.

                       Change places if you are wearing something red.

Žiak, ktorý si nestihne sadnúť na stoličku, ide do stredu kruhu a dá pokyn žiakom na  stoličkách.

 

Bomba

Bomba sa hrá v kruhu. Najprv sa vyučujúci spýta, či žiaci vedia, čo je kuchynská minútka a na čo sa používa. Pri tejto hre má totiž predstavovať bombu, pretože tiká rovnako ako ozajstná bomba. Stačí určiť tému a hra môže začať. Bomba koluje v kruhu a každý, kto ju práve drží, povie slovo k vopred určenej téme. Prehráva žiak, ktorému bomba vybuchne (zazvoní) v ruke. Žiaci môžu tvoriť aj celé vety. Napríklad jeden z hráčov povie slovo a ďalší utvorí vetu s týmto slovom. Potom vymyslí nové slovo pre ďalšieho spolužiaka.

 

Sova

Sovu múžete využiť na precvičovanie písmen abecedy. Určený žiak vymyslí ľubovoľné slovo. Na tabuli však namiesto písmen tohto slova nakreslí len čiarky, ktoré predstavujú jednotlivé písmená daného slova. Ostatní hráči sa snažia naznačenej slovo uhádnuť a hovoria písmená abecedy, ktorá by mohlo hľadané slovo obsahovať. Každé správne písmeno sa doplní. Za každé zlé písmeno sa namaľuje jedna časť sovy. Hra končí, keď je namaľované celá sova alebo keď je slovo uhádnuté. Je vhodné zamerať sa na problematické hlásky. Príklad: F U _ N _ T _ _ E

Riešenie: furniture

 

Zberatelia

Vyučujúci určí ľubovoľné písmeno abecedy. Žiaci majú za úlohu počas vymedzeného času napísať čo najviac slov začínajúcich týmto písmenom. Po uplynutí stanovenej doby prečíta každý zberateľ všetky slová, ktorá mu napadnú. Víťazí žiak s najväčším počtom nazbieraných slov. Hra slúži predovšetkým na upevnenie už osvojenej  slovnej zásoby. Žiaci sa môžu učiť aj jeden od druhého.

Príklad:

Písmeno D - dog, duck, dress, donor, drug, day, drink, duet, dock

 

Kolotoč

Jeden zo žiakov povie ľubovoľné slovo. Ďalší pokračuje slovom, ktoré mu v nadväznosti na predchádzajúce slovo asociatívne napadne ako prvé. Každý ďalší žiak vždy reaguje na posledné slovo, ktoré zaznelo. Žiaci by nad slovami nemali dlho premýšľať, ale rýchlo a úplne spontánne reagovať.

Príklad:

garden - grass - green - frog - pond - beach - sun – sky

 

Slovný futbal

Vyučujúci najprv určí hráča, ktorý začne hru tým, že povie ľubovoľné slovo. Ďalší hráč musí vymyslieť slovo začínajúce na posledné písmeno predošlého slova. Pre lepšiu zrozumiteľnosť je vhodné pred začiatkom hry napísať slovo na tabuľu a označiť posledné písmeno, z ktorého sa tvorí nové slovo.

Príklad:

cat - train - number - rush - hunger - restaurant - time

 

Klobúk

Vyučujúci prinesie do triedy klobúk a povie žiakom, že je v ňom schovaná nejaká vec. Ich úlohou je prísť na to, o akú vec sa jedná. Môže im dávať iba také otázky, na ktoré môže vyučujúci odpovedať áno alebo nie. Pri tejto aktivite sa precvičuje predovšetkým tvorenie otázok a slovosled opytovacích viet.

Príklad:

Is it made of wood?

No.

Is it made of metal?

Yes.

Can I pay with it?

Yes.

Is it a crown?

Yes!

 

Vedomostná hra

Túto hru môžete použiť pri opakovaní slovnej zásoby určitého tematického celku. Učiteľ si vopred pripraví otázky, ktoré bude žiakom dávať. Otázky by mali byť usporiadané tak, aby jednoduchšie boli za menej bodov a zložitejšie za viac bodov. Tabuľku s témami a počty bodov si učiteľ môže  nakresliť na tabuľu. Pri menšom počte žiakov hrá každý sám za seba, vo väčších triedach rozdelíme žiakov do skupín. Skupina, ktorá hru začína,  si zvolí otázku z pripravených tematických oblastí za ľubovoľný počet bodov. Vyučujúci v úlohe moderátora položí príslušnú otázku. Ak je zodpovedaná správne, skupina získa príslušné bodové ohodnotenie. Skupina  s najvyšším počtom bodov vyhráva.

 

Sochy

Žiaci si vo dvojiciach rozdelia úlohy. Jeden žiak sa stáva sochou, druhý žiak sa stáva sochárom. Socha len stojí, sochár ju modeluje podľa pokynov učiteľa (spolužiaka), ktorý pomenúva časti tela, ktoré má sochár modelovať. Napríklad povie: „Left hand." Sochár upraví soche ľavú ruku. Potom pokračujú v „modelovaní“ ďalej. Neskôr si úlohy vymenia.

 

Raťazovka

Učiteľ sedí s deťmi v kruhu, povie slovo a tľapne dieťa, ktoré sedí vedľa neho  po ruke. Žiak to slovo zopakuje a "podá" ho ďalej tľapnutím po ruke. Ak niekto zle povie slovo alebo ho popletie, učiteľ ho opraví a musí sa začínať od začiatku.

 

Pexeso

Na stôl položíme kartičky tak, aby obrázok bolo vidno. Rozdelíme žiakov na dve skupiny. K stolu príde vždy jeden žiak z jednej skupiny a jeden žiak z druhej skupiny. Hrajú podľa pravidiel pexesa.

 

Ktoré zvieratko chýba?

Učiteľ vyberie 5-6 plyšových hračiek, ktoré poukladá na lavicu pred tabuľu. Plyšové hračky sú zvieratká, ktoré žiaci už poznajú z predchádzajúcich ročníkov. Žiaci si spolu s učiteľom zopakujú názvy zvierat a učiteľ ich postupne v takom poradí poukladá na lavicu. Potom dá žiakom pokyn, aby zatvorili oči a on medzitým jedno zvieratko schová. Žiaci otvoria oči na povel učiteľa, ktorý sa pýta: „What pet is missing?“ Žiaci skúšajú odpovedať napr.: „Bee is misssing alebo Mouse is missing.“ Obmena: Miesto hračiek môže učiteľ poukladať na stôl školské pomôcky: pen, pencil, schoolbag, rubber, ruler, pencilcase, book, notebook, glue. Položí im otázku: „What thing is missing?“ Žiaci musia odpovedať: „Pen is missing, Glue is missing apod.“ Aby to bolo zaujímavejšie, môžu žiaci chodiť aj za dvere a hádať stratenú vec po jednom alebo vo dvojici.

 

Telefón

Žiaci sedia v kruhu, prvý si vymyslí nejakú vetu a pošepká ju susedovi, tento ju pošepká ďalšiemu susedovi, kým veta nedorazí k poslednému hráčovi. Posledný hráč vysloví vetu, ktorá k nemu dorazila a štartujúci povie, čo v skutočnosti povedal. Väčšinou je výsledná veta značne skomolená a skomolenie vety je zdrojom zábavy.

 


Zdroje:
Hanšpachová Jana, Řandová Zuzana : Angličtina plná her
Petr Hladík: 111 her pro atraktivní výuku angličtiny
vp.czlpforenglish.cz
Čítajte viac o téme: Hry pre deti
Zdieľať na facebooku