Didaktické hry zamerané na opakovanie abecedy

Didaktické hry sú spojením detskej hry a vyučovania a  obohacujú, prehlbujú a skvalitňujú vedomosti získané na vyučovaní.
Didaktické hry sú spojením detskej hry a vyučovania a obohacujú, prehlbujú a skvalitňujú vedomosti získané na vyučovaní. / Foto: Bigstock

Pomocou didaktickej hry môžeme docvičiť nové učivo, ktoré žiaci práve v škole preberajú alebo upevňovať a prehlbovať staršie učivo. V didaktickej hre nám ide predovšetkým o premyslené použitie hry v súvislosti s javom, ktorý práve žiakov učíme.

 

Didaktické hry sú spojením detskej hry a vyučovania a  obohacujú, prehlbujú a skvalitňujú vedomosti získané na vyučovaní. V hrách sa spája myslenie s poznaním, rečou a činnosťou, čo napomáha rozvoju psychiky a pracovných schopností. Sú tiež prostriedkom mravnej výchovy, pretože žiaci sa v nich učia hrať čestne a utvárať správne medziľudské vzťahy. Hry sú priamym prejavom detskej túžby po činnosti, a preto sa do nich rady zapájajú. Ak spojíme učenie s hrou, vytvárame didaktickú hru, ktorá je najdôležitejším doplnkom základných vyučovacích metód. Učivo sa má opakovať formou hier pravidelne.  Didaktické hry nemajú trvať príliš dlho, aby sme deti neunavili. Pri ich musíme rešpektovať celkovú životnú skúsenosť žiakov  a predtým osvojené poznatky.

 

Abecedná šifra

Žiaci dostanú tabuľky s tromi riadkami. Prvý a tretí riadok je vyplnený písmenami abecedy, druhý je potrebné doplniť. Dopĺňajú sa písmená, ktoré ležia MEDZI písmenom v 1. a 3. riadku rovnakého stĺpca. Po správnom doplnení písmen možno prečítať rozlúštené slovo. Napríklad žiaci majú v prvom riadku písmeno D a v treťom riadku B. Musia doplniť písmeno U, aby im vyšlo slovo DUB.

 

Rozhovor

Úlohou dvoch hráčov je na danú tému vymyslieť rozhovor tak, aby vety začínali na písmená podľa abecedy.Napríklad:

Ahoj, Barborka, Dneš ideš na tréning?“

Bola som včera, dnes nepôjdem.“

Cestou domov sa zastavíme v cukrárni?“

Dnes nie, lebo ma doma čaká babka.“

Ešte šťastie, že sme boli včera, však?“

 

Tichá hra s abecedou

Táto hra pozostáva z dvoch fáz.

1. fáza hry

Deti sa postavia do kruhu a každý dostane jednu alebo dve karty s abecedou. Začína žiak s písmenom A, ktorý zdvihne kartu a výrazne povie A. Kartu nechá hore, pokiaľ sa neozve žiak s nasledujúcou hláskou, to znamená s B. Aj tento žiak kartu zdvihne a čaká, kým sa neozve nasledujúce hláska. Hra končí, keď sú všetky hlásky abecedy vypovedané, teda sa končí písmenom Z.

Zmena kariet

Žiaci potom položia karty na zem, otočia sa napríklad vľavo a začnú spolu hovoriť básničku alebo spievať pesničku. Vhodná je riekanka alebo pesnička o abecede. Potom  kráčajú v kruhu okolo kariet. Keď dospievajú alebo dorecitujú, všetci sa zastavia a zdvihnú tie karty, pri ktorých sa práve zastavili.

2. fáza hry

Hra postupuje rovnako ako v predchádzajúcej verzii, len bez slov. Žiak, ktorý je je práve v poradí, kartu len zdvihne a rozhliada sa, kým neuvidí zdvihnutú kartu s nasledujúcim písmenom. Až potom môže dať svoju kartu dole. Hra pokračuje až do konca abecedy.

 

Abecedné vrecúško

Žiaci si otvoria zošity. Učiteľka vyvolá jedného žiaka, ktorý vylosuje z vrecúška jedno písmeno. Na tabuli má učiteľka zapnuté stopky tak, aby ich žiaci videli. Úlohou žiakov je v rozsahu 3 minút alebo aj viac písať do zošita čo najviac slov, ktoré obsahujú dané písmeno. Písmeno môže byť na začiatku, v strede alebo na konci slova. Po uplynutí času žiaci položia perá. Vymenia si zošit so spolužiakom. Každý žiak skontroluje, či dané slovo obsahuje vyžrebované písmeno a spočíta počet správnych slov.

 

Vypíš slová v abecednom poradí

Učiteľ napíše na tabuľu vetu.  Napríklad: Sýkorka má žlté bruško.  Žiaci majú vypísať písmená v abecednom poradí. Riešenie: a á b é k l m o r s š t u ý ž.

 

Hra s abecedou

Učiteľ rozdelí žiakov do skupín. Žiaci alebo učiteľ na štvorčeky papiera napíše všetky písmená abecedy. Jeden žiak pomieša štvorčeky a na pokyn učiteľa ich žiaci začnú zoraďovať podľa abecedy. Vyhráva skupina, ktorá skôr zoradí písmená podľa abecedy.

 

Meno, mesto, zviera, vec

Žiak potichu hovorí abecedu a určený žiak ho zastaví slovom „Stop!“  Pri ktorej hláske sa zastavil, žiaci povedia meno, mesto, zviera, vec.

 

Pexeso

Môžete pre žiakov pripraviť pexeso s abecedou. Hrajú sa určitý čas vo dvojiciach.

 

Napíš čo najviac slov

Učiteľ povie nejaké písmeno a žiaci majú napísať v určitom časovom limite čo najviac slov, ktoré začína na toto psímeno.

 

Živá abeceda

Učiteľ rozdá žiakom lístky s hláskami. Potom povie nejaké slovo a žiaci, ktorí majú na lístkoch hlásky z daného slova, sa postavia pred lavice.

 

Vláčik z abecedy

Pripravte si kartičky so všetkými písmenami abecedy, ktoré budú predstavovať jednotlivé vagóny vlaku. Kartičky rozložte na zem písmenami nahor a schovajte ich po triede. Žiakov rozdeľte do skupín. Členovia každý skupiny hľadajú jednotlivé písmená abecedy a snažia sa ich usporiadať ako vagóny za rušňom v abecednom poradí. Ktorá skupina to urobí prvá, vyhráva.

 

Samohlásky

Úlohou žiakov je napísať čo najviac slov, ktoré budú obsahovať len jednu konkrétnu samohlásku. Učiteľ napríklad povie E a žiaci sa snažia napísať čo najviac slov, v ktorých je táto samohláska: med, lev, pes, hnev, les, ker...

 


ZDROJ: rvp.cz
Čítajte viac o téme: Hry pre deti
Zdieľať na facebooku