Cochemská prax: Jej cieľom je priviesť rozhádaných rodičov k spoločnej zodpovednosti za dieťa

Každé dieťa trpí rozchodom rodičov, pretože stráca jednu zo základných životných istôt.
Každé dieťa trpí rozchodom rodičov, pretože stráca jednu zo základných životných istôt. / Foto: Bigstock

Rozvod nie je pre nikoho príjemný. A najviac väčšinou trpia deti. Každé dieťa trpí rozchodom rodičov, pretože stráca jednu zo základných životných istôt. Vo všeobecnosti si z rozvodového obdobia odnášajú zhoršený zdravotný stav, slabšie výsledky v škole a psychické problémy. Psychológovia sa zhodujú, že čím hlbší a dlhší konflikt medzi rodičmi je, tým ťažšie situácia vplýva na deti. Situáciu však môže aspoň trochu zmierniť a urýchliť Cochemská prax.

 

Bolesť po rozchode sprevádza nielen partnerov, ale aj deti. Prispôsobenie sa novej životnej fáze býva pre mnohé deti náročný proces. Deti nevedia ešte ovládať svoje pocity. Obvykle reagujú  smútkom, strachom, sebaobviňovaním, hanbou, pocitom strachu z odmietnutia lásky. Výnimočná nie je ani ľútosť a strach o rodiča, ktorý opustil spoločnú domácnosť. Často sú zmietané vnútorným konfliktom nad otázkou, ktorému z rodičov majú prejavovať väčšiu náklonnosť. Niektoré si ešte dlhú dobu v sebe pestujú falošnú nádej, že sa rodičia k sebe vrátia. Ak sa rodičia nevedia dohodnúť na úprave svojich rodičovských práv, narážajú na ďalší problém, a to je dĺžka súdneho konania, ktoré niekedy prebieha aj niekoľko rokov. Počas tohto súdneho konania dieťa je často vypočúvané kolíznym opatrovníkom, sudcom, súdnym znalcom, prípadne súkromným psychológom, ktorého vyhľadal jeden z rodičov v dôsledku pretrvávajúceho konfliktu. Ako takýto priebeh detstva poznačí dieťa v budovaní jeho vlastných vzťahov k budúcemu partnerovi a deťom. Bude si chcieť osoba, ktorá zažilo takéto detstvo, založiť niekedy rodinu? Nebude sa takáto osoba vyhýbať v budúcnosti vážnemu vzťahu s partnerom? Z viacerých dôvodov je preto rozumné, keď sa rodičia vedia pri rozvode dohodnúť. Ak nie sú natoľko psychicky zrelí a emočne inteligentní, aby si svoju rovnakú zodpovednosť za dieťa uvedomili, potrebujú spoluprácu s odborníkmi zainteresovanými do riešenia ich rodinnej situácie. Takúto spoluprácu predstavuje Cochemská prax.

 

Čo je to Cochemský model (prax)?

Ako riešenie, ktoré si za cieľ kladie predchádzať vyššie opísaným negatívnym situáciám, prichádza tzv. Cochemský model, ktorý sa snaží vrátiť rozhodnutie o budúcom osude detí späť do rúk rozchádzajúcich rodičov. Ide o vzájomnú spoluprácu určených orgánov v záujme čo najrýchlejšie a najefektívnejšie upraviť rodičovské práva k deťom na čas po rozchode, ale tak, že táto úprava je výsledkom dohody rodičov a nie výsledkom autoritatívneho rozhodnutia súdu. Cochemský model je nazvaný podľa nemeckého mesta, kde sa prvýkrát začal uplatňovať. Jeho hlavným princípom je nastavenie jednotlivých krokov tak, aby rodičia prevzali zodpovednosť za rozdelenie starostlivosti o svojich potomkov a aby v tom dostali podporu od všetkých aktérov. Tento model vznikol v roku 1992 na základe výsledkov konferencie v meste Cochem. Vzniku Cochemskej praxe predchádzala frustrácia tamojších advokátov, sudcov, súdnych znalcov, sociálnych pracovníkov orgánov starostlivosti o deti a poradenských pracovníkov z každodennej súdnej praxe v oblasti úpravy starostlivosti o deti nezmieriteľne bojujúcich, rozvádzajúcich sa rodičov. V roku 1992 sa situácia javila tak neznesiteľná a neúnosná, že bola na základe iniciatívy zvolaná interdisciplinárna konferencia všetkých vyššie spomenutých profesií pôsobiacich v súdnom okrsku mesta Cochem v riešení rodičovského konfliktu. Jej cieľom bolo vzájomne sa zoznámiť a prezentovať svoje poňatie vlastné profesie v rodičovskom konflikte a vnímanie ostatných profesií. Závery konferencie boli prekvapivé. Jednotlivé profesie vzájomne kritizovali svoju prácu, uvádzali veľa príkladov nevhodných alebo zo svojho pohľadu zlých pracovných postupov. Súčasne ale vyšlo najavo, že mnoho z týchto kritických pripomienok sú spôsobené iba z dôvodu nedostatočných vedomostí o náplni práce ostatných profesií a tiež z dôvodu predsudkov. Na základe tejto konferenice vznikol Úrad starostlivosti o mládež. Po nejakej dobe prišlo k stretnutiu zástupcov vyššie zmienených profesií s cieľom vymieňať si názory. Zistenie, že všetky zúčastnené profesie de facto sledujú rovnaký cieľ, teda eliminovať negatívne dopady rozvodu na dieťa a zachovať mu právo na oboch rodičov, viedlo k založeniu pracovnej skupiny „Arbeitskreis Cochem-Zell“, ktorá jasne formulovala kompetencie a úlohu jednotlivých profesií v rámci sporu a dala vzájomnej spolupráci jasný rámec a pravidlá.

 

Základné princípy

Hlavnou prioritou je zachovanie oboch rodičov v živote dieťaťa v čo najviac rovnocennom pomere. Rodičom vracia pocit dôvery a presvedčenie, že rodičovskú rolu zvládnu a že svoju zodpovednosť za vlastné dieťa si udržia a zároveň inštitúcie im ju ponechajú. Cochemská prax kladie záujem dieťaťa nad osobné spory jeho rodičov. Je navyše postupom, ktorý v konaní, ktorého účastníkom je maloleté dieťa, ponúka riešenie, ktoré je plne v súlade s právom dieťaťa na priaznivé rodinné prostredie. Podľa Cochemskej praxe je súd tým posledným, kto by mal vo veci rozhodnúť. Mali by to byť práve rodičia a ak toho nie sú schopní, mala by im Cochemská prax pomôcť vzájomné rozpory prekonať. Medzi základné princípy patria tieto:

  • Rozhodnutie patrí v prvom rade do rúk rodičov, rovnako ako zodpovednosť za život ich dieťaťa .
  • Rodičia potrebujú rešpekt, dôveru, pomoc a splnomocnenie k opätovnému prevzatiu spoločnej rodičovskej zodpovednosti.
  • Orientácia na perspektívu dieťaťa.
  • Všetky pomáhajúce profesie sú si rovné.
  • Postup pomáhajúcich profesií je zladený, sledujú rovnaký cieľ.
  • V záujme dieťaťa sa koná rýchlo a efektívne, minimalizuje sa administratíva, maximum záležitostí sa vybavuje ústne.

 

Situácia na Slovensku

Po prvýkrát na Slovensku urobil odbornú prednášku o Cochemskej praxi dňa 29. apríla 2013 praxe Jürgen Rudolph v Bratislave v rámci medzinárodnej konferencie Nové európske trendy v starostlivosti o deti po rozvode rodičov. V roku 2013 sa Jürgen Rudolph stretol so zástupcami ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Na Slovensku bol vydaný v novembri 2014 slovenský preklad knihy Jürgena Rudolpha Si moje dieťa, a to za prítomnosti autora a za účasti zástupcov Právnickej fakulty Trnavskej univerzity a Ministerstva spravodlivosti SR. Na pôde Justičnej akadémie v Omšení v novembri 2014 Jürgen Rudolph predniesol prítomným sudcom, zástupcom ministerstva spravodlivosti, ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, advokátom a iným odborníkom základné princípy Cochemskej praxe. Poslankyňa Simona Petrík, ale napríklad aj sudkyňa Eva Farkašová sú presvedčené, že Cochemská prax je uskutočniteľná už teraz, v rámci existujúcich zákonov. Cochemský model vyžaduje však nielen pripravených sudcov, ale aj advokátov, psychológov a sociálnych pracovníkov. Potrebujeme nájsť čo najviac odhodlaných ľudí, ktorí budú chcieť dosiahnuť zmenu pre dobro detí. Na Slovensku vám môže podať pomocnú ruku aj občianske združenie zamerané na Cochemskú prax. Informácie môžete nájsť na ich webovej stránke.

Čítajte viac o téme: Rodina, Rozvod, Efektívna komunikácia
Zdieľať na facebooku