Matematické hry pre mladších žiakov

Detskú hravosť je dobré využívať aj na hodinách matematiky.
Detskú hravosť je dobré využívať aj na hodinách matematiky. / Foto: Bigstock

Detskú hravosť je dobré využívať aj na hodinách matematiky. Možno využijete niektorú z nasledujúcich jednoduchých hier, ktoré sú vhodné pre žiakov na prvom stupni.

 

Autobus

Učiteľ urobí v triede „autobusové zastávky“, na ktoré umiestni do malých nádob rôzne príklady na násobenie, odčítanie a sčítane. Učiteľ je šofér, za ním kráčajú žiaci.Učiteľ potom hovorí: „Autobus štartuje, zaradí jednotku, dvojku, ide k prvej zastávke. Na tejto zastávke vystúpia traja žiaci a vypočítajú príklady umiestnené v nádobe. A my ostatní cestujeme ďalej. A sme na zastávke číslo 2. Na tejto zastávke vystúpia 2 žiaci a vypočítajú svoje príklady umiestnené v nádobe.“ „Autobus“ vezie žiakov dovtedy, kým učiteľ nezostane sám. Potom si sadne a čaká na každú dvojicu alebo trojicu žiakov, ktorí mu prinesú vypočítané príklady. 

 

Triedenie zápaliek

Rozdeľte žiakov do skupín. Vysypte krabičku zápaliek na stôl. Úlohou žiakov je čím skôr dostať zápalky z kôpky späť do krabičky tak, aby všetky hlavičky boli uložené jedným smerom. Musia ich však aj spočítať.  Víťazí skupina, ktorá uloží a spočíta zápalky správne a aj najrýchlejšie. Skomplikujte im to prípadne tak, že im zaviažete oči alebo povolíte ukladanie zápaliek len jednou rukou.

 

Telefón

Učiteľka dá každému žiakovi jednu kartu s číslom od 1 do 20. Hru začne jedno z detí a povie: „Tu je číslo 7. Volám číslo o 3 väčšie (menšie).“ Žiak, ktorý má číslo 10, sa musí ozvať do troch sekúnd, inak z hry vypadáva.

 

Hravé kocky

Súťaží sa v dvoch družstvách, každé družstvo má dve hracie kocky. Žiaci sedia v dvoch polkruhoch oproti sebe. Na tabuli má každé družstvo napísaný svoj stĺpec číslic od 1 do 12. Úlohou žiakov je hodiť obidve kocky a počet bodiek sčítať alebo odčítať a výsledné číslo na tabuli vyškrtnúť. Hra prebieha dovtedy, kým jedno družstvo nemá vyškrtnuté všetky čísla.

 

Štafeta

Učiteľka rozdelí žiakov do dvoch družstiev. Na tabuľu napíše rôzne zadania. Napríklad:

3 1 4 5

2 2 1 2

5 4 3 3

Úlohou žiakov je dať znaky rovnosti a nerovnosti medzi napísané číslice. Žiaci stoja v zástupe, na signál vybehnú prví z každého zástupu a doplnia znak. Vrátia sa späť a odovzdajú kriedu – štafetu nasledujúcemu spoluhráčovi. Vyhráva to družstvo, ktoré skôr vyriešilo úlohy a ktoré urobilo menej chýb.

 

Rozprávka s číslami

Žiaci dostanú kartičky s číslicami 1 – 5. Učiteľka začne rozprávať rozprávku. Napríklad: "Jedna mačička mala tri mačiatka. Dve z nich boli myčičky a jeden kocúrik ... " Pri vyslovení čísla žiaci musia zdvihnúť kartičku s príslušným číslom.

Obmena: deti zapisujú číslice na papier v poradí, v akom ich učiteľka hovorí.

 

Uhádni

Každý žiak dostane jeden lístok. Počet lístkov sa rovná počtu žiakov + učiteľ. Hra začína príkladom. Na prvom lístku je napísané napríklad toto: „Hľadám číslo 5+3.“ V hre pokračujú žiaci, ktorí majú lístky začínajúce sa výsledkom tohto príkladu. Na ďalšom lístku majú úlohu s ďalším príkazom a takto pokračujú ďalej.

 

Uhádni číslo

Žiak sa postaví za tabuľu, napíše číslo v určenom obore (napr. do 20, 100...). Ostatní žiaci hádajú, aké číslo je napísané. Žiak za tabuľou hovorí, či je menšie, alebo väčšie. Kto uhádne, vymení sa so žiakom za tabuľou. Cieľom je precvičovanie a určovanie čísel na číselnej osi.

 

Upratovanie

Žiaci dostanú príklady na násobenie. Pred tabuľou sú položené dve nádoby. Do jednej hádžu príklady, ktorých výsledkom je napríklad násobok čísla 5, do druhej napríklad násobky čísla 7 a podobne.

 

Pravda - nepravda

Žiaci majú 2 kartičky (červenú, zelenú) položené na lavici. Učiteľka ukazuje príklady, a to aj s riešením na kartičkách. Ak je príklad správne vypočítaný, zdvihnú zelenú kartičku. Ak je nesprávne vypočítaný, zdvihnú červenú kartičku. Kto sa pomýli, vypadne. Kartičky zdvihnú na povel všetci naraz.

 

Jeden proti všetkým

Jeden žiak počíta príklad za tabuľou. Ostatní žiaci píšu do zošitov. Všetci začnú počítať naraz. Žiaci, ktorí sedia v laviciach a  príklady vypočítali, sa postupne postavia. Stavajú sa dovtedy, kým nevypočíta príklad žiak za tabuľou. Učiteľ povie správny výsledok. Žiaci, ktorí majú chybu, si sadnú. Potom učiteľ spočíta žiakov, ktorí majú príklad  vypočítané dobre. Ak ich je menej ako polovica triedy, žiak za tabuľou vyhral.

 

Matematická guľovačka

Učiteľ urobí z papiera gule, na ktoré napíše príklady, ktoré je potrebné rýchlo z hlavy vypočítať. Potom vytvorí zo žiakov dva rady. Na povel si dvojice vymenie gule, príklad vypočítajú a výsledky postupne nahlas hovoria. Potom si vymenia v rade miesta a opäť si vymenia medzi sebou aj papierové gule. Opäť príklady vypočítajú. Hru môžete opakovať napríklad päťkrát.

 

Odpovedz rýchlo

Učiteľ chodí po triede a každému žiakovi povie príklad, ktorý má z hlavy rýchlo vypočítať. Môže to byť napríklad malá násobilka. Ak žiak príklad vypočíta zle alebo mu počítanie trvá veľmi dlho, vypadáva z hry.

 

Reťazové skúšanie

Žiaci sa navzájom skúšajú tak, že si dávajú  jednoduché príklady, ktoré majú rýchlo a z hlavy a vypočítať. Kto povie zlý výsledok, vypadáva z hry.

Obmena:

Pred tabuľu príde napríklad päť žiakov. Do skúšania učiteľ nezasahuje. Prvý žiak dá príklad druhému. Ten ho vypočíta. Keď odpovie, povie príklad tretiemu. A tak sa v skúšaní stále pokračuje.

 

Vytiahni si príklad

Učiteľ položí na papierikoch do nádoby niekoľko príkladov. Žiaci postupne prichádzajú k nádobe, vytiahnu si príklad, vypočítajú ho a povedia meno ďalšieho spolužiaka, ktorý si potom vytiahne príklad.

 

Vzájomné skúšanie skupín

Ďalšou metódou môže byť napríklad vzájomné skúšanie skupín. Učiteľ rozdelí žiakov do skupín. Za určitý časový limit si každá skupina pre inú skupinu pripraví niekoľko matematických príkladov. Potom si ich navzájom odovzdajú, členovia skupín pich vypročítajúa po vypracovaní prezentujú pred triedou.

 

Opakovanie násobilky pomocou vrchnáčikov

Vytlačte si kolieska s príkladmi a výsledkami a nalepte ich na vrchnáčiky tak, že na vrchnú časť vrchnáčika nalepíte príklad a zospodu vrchnáčika nalepíte výsledok. Takéto vrchnáčiky môžete použiť pri opakovaní násobilky. Postupne si žiaci berú vrchnáčiky s príkladmi a výsledok si skontrolujú otočením vrchnáčika.

 

Pexeso

Rozložte žiakom  pred seba kartičky s príkladmi a povedzte im, aby hľadali a prikladali k nim kartičky s výsledkami. Alebo naopak majú výsledok a zisťujú, ktoré čísla musíte vynásobiť, aby ste dostali daný výsledok.

 


ZDROJ: rvp.cz
Čítajte viac o téme: Hry pre deti
Zdieľať na facebooku