Hry pre deti v školskom klube

Vo výchove majú hry pre žiakov nezastupiteľné miesto, vybavujú ich potrebnými postojmi, učia ich tvoriť si názor, provokujú ich problémy, ponúkajú hlbšie poznanie medziľudských vzťahov i samých seba.
Vo výchove majú hry pre žiakov nezastupiteľné miesto, vybavujú ich potrebnými postojmi, učia ich tvoriť si názor, provokujú ich problémy, ponúkajú hlbšie poznanie medziľudských vzťahov i samých seba. / Foto:Bigstock

Školský klub detí je školským zariadením pre výchovu detí v čase mimo vyučovania. Uskutočňuje sa  v ňom výchovno-vzdelávací proces v súlade s princípmi a cieľmi výchovy. V ŠKD sa uskutočňujú oddychové, rekreačné, záujmové, spoločensko - prospešné činnosti, výchovno - vzdelávacie činnosti príprava na vyučovanie. V rámci odpočinkovej činnosti sa deti často hrajú rôzne hry. V článku uvádzame niekoľko jednoduchých hier.

 

Vo výchove majú hry pre žiakov nezastupiteľné miesto. Vybavujú ich potrebnými postojmi, učia ich tvoriť si názor, provokujú ich problémy, ponúkajú hlbšie poznanie medziľudských vzťahov i samých seba. Hrať sa znamená možnosť vyskúšať si sám seba v rôznych situáciách, načerpať nové sily a radosť vnímať spolužiakov v iných situáciách, na ktoré sú zvyknutí. V školských kluboch detí vychovávateľky väčšinou robia s deťmi dlhodobejšie projekty. V tomto článku vám ponúkame jednoduché a časovo nenáročné hry, ktoré môžete využiť s deťmi vtedy, keď máte chvíľku voľného času alebo sa potrebujete len na pár minút zabaviť, odreagovať či zrelaxovať.

 

Hra Kreslíme na tvár

Žiaci vytvoria dvojice a po vzájomnej dohode, kto bude model a kto maliar, urobia návrhy masiek. Použijú farby na tvár, líčidlá a kozmetické prostriedky a svoju tvár ako plátno. Podľa vlastnej fantázie namaľujú originálne masky v stanovenom limite 45 minút. Po uplynutí stanoveného času porozprávajú maliari o tom, akú masku namaľovali. Žiaci, ktorí boli v úlohe modelov, porozprávajú o svojich pocitoch a o tom, ako sa im maska páči.

 

Hra Ktoré predmety som si zapamätal (a)?

Na stôl položí vychovávateľ ľubovoľný počet predmetov, napr. gumu, pero, nožnice, lepidlo, pravítko, kľúče ... Zakryje ich šatkou a zavolá deti. Potom predmety odkryje a nechá ich, aby ich pozorovali asi 1 – 2 minúty. Predmety opäť šatkou zakryje. Každé dieťa sa snaží zapísať všetky predmety, ktoré si zapamätalo. Na zapísanie predmetov je vyhradených 5 minút. Ten, kto zapísal najviac predmetov, je víťaz.

 

Hra Na mori

Na zemi sú rozhádzané v optimálnej vzdialenosti od seba obruče a švihadlá stočené do kruhu, ktoré predstavujú ostrovy. Je ich o 1 menej ako detí, ktoré hrajú túto hru. Kapitán lode zvolá: „Na mori je pokoj.“ Deti vybehnú zo svojho ostrova a pobehujú medzi ostrovmi. Kapitán lode zvolá: „Na mori je búrka.“ Deti sa rýchlo vracajú na niektorý z ostrovov. Posledné z detí nenájde voľný ostrov, lebo ich je o 1 menej ako hráčov. Kto voľný ostrov nenájde, vypadáva z hry. Víťaz sa stáva kapitánom lode v novej hre.

 

Hra Písmenká

Deti sedia na koberci v kruhu. Jedno dieťa povie slovo, napríklad auto. Slovo končí na písmeno o. Ďalšie dieťa, ktoré sedí hneď vedľa neho vymyslí slovo na ookuliareEva ananásslnko. Slová sa nesmú opakovať. Na každé písmeno musí byť povedané nové slovo. Kto nevie, vypadáva z hry.

 

Hra Ovocie

Deti sedia v kruhu na stoličkách. Určí sa ovocie – jablko, hruška, slivka, kompót. Vychovávateľka povie: „Babka zavárala jablká.“ Deti (jablká) sa presadia. Keď povie KOMPÓT, všetky deti sa presadia.

 

Hra Plníme úlohy napísané na lístkoch

Na lístočky si deti napíšu svoje mená. Lístky vychovávateľka pokrčí, vloží do čiapky. Deti a vychováteľka  striedavo navrhujú úlohu vyžrebovanému. Najprv sa určí úloha, potom sa žrebuje. Pri hre si deti zacvičia, zaspievajú, tancujú, počítajú, upracú si triedu a podobne.

 

Hra Hádžeme kockou

Deti hádžu kockou. Podľa toho, ktoré číslo je na kocke, toľko slabík musí mať slovo, ktoré hmusia povedať. Oblasti striedame. Môžu hľadať slová z oblasti prírody, zdravej výživ, športu a podobne.

 

Hra Stratila sa šatka

Deti sedia v kruhu. Každému určíme číslo. Čísla si musia deti zapamätať. Prvé dieťa hovorí: "Stratila sa šatka, má ju číslo 7." Dieťa, čo má číslo 7, reaguje: „Ja ju nemám, má ju číslo 3.“ Ak dieťa  s číslom 3 neskoro reaguje alebo sa pomýli, z hry vypadne.

 

Hra Drevo - nos

Deti sedia bokom ku lavici. Jednu ruku majú na kolene, tú nesmú používať pri hre, druhú na lavici. Vychovávateľka hovorí: „Drevo, nos, drevo ...“ Pritom môže ukazovať aj opačne. Žiaci musia mať ruku na predmete, ktorý vychovávateľka povedala, nie ukázala. Všetci sa však pozerajú na vychovávateľku. Víťazom je žiak, ktorý zostal sedieť na stoličke. Tí, čo sa pomýlia, sadajú si na koberec, kým nezostane len jeden žiak.

 

Hra Pošta

Všetky deti sedia v kruhu a každý má meno nejakého väčšieho mesta, ktoré je všetkým všeobecne známe. V strede stojí poštár so zaviazanými očami. Oznamuje, že nesie poštu, napríklad z Bratislavy do Brezna. Deti, ktoré si zvolili mená týchto miest, musia si vymeniť miesta. Poštár sa vtedy snaží niektorého chytiť. Ak sa mu to podarí, vymenia si úlohy.

 

Hra Jeleň

Deti stoja v kruhu, jeden v strede (jeleň), ostatní ho triafajú loptou. Kto vybije jeleňa, ide na jeho miesto (lopta sa môže kopať, kotúľať po zemi...)

 

Hra More sa búri

Deti sa posadia na stoličky postavené do dvoch radov operadlami k sebe. Jeden je vedúci hry. Každý z hráčov povie nejaké slovo (podstatné meno). Vychovávateľka všetky slová zapisuje. Chodí okolo detí a rozpráva nejaký príbeh, do ktorého vkladá slová, ktoré deti povedali. Tie deti, ktorých slová vedúci povedal, sa zdvihnú a idú za ním. Vedúci vedie reťaz okolo stoličiek a pokračuje v rozprávaní. Naraz zvolá: „More sa búri!“ Všetci sa musia posadiť na svoje miesta a vedúci s nimi. Kto sa nemá kde posadiť, stáva sa vedúcim.

 

Hra Na jastraba

Žiaci sa postavia do zástupu a pochytajú sa za pás. Prvý v zástupe je sliepka, posledný kuriatko. Okolo pobehuje jastrab. Sliepka s roztiahnutými rukami bráni jastrabovi chytiť kuriatko. Keď sa mu to podarí, sliepka je jastrabom, jastrab kuriatkom a prvý v zástupe sliepkou.

 

Hra Na kohúta

Jeden hráč predstavuje kohúta. Zaviaže si oči a postaví sa do stoja rozkročného. Ostatní hráči k nemu pristúpia spredu a každý hodí svoju čiapku alebo šál čo najďalej  (hádžu mu pomedzi nohy). Keď sa všetci vystriedajú, „slepý“ si kľakne a hľadá čiapku (šál). Akonáhle chytí čiapku, majiteľ sa musí dať na útek k méte vzdialenej 20 metrov. Ostatní hráči si rýchlo zdvihnú svoje čiapky (šály), naháňajú a vyplácajú utečenca až k méte. Iba za métou je v bezpečí. Potom sa stáva kohútom.

 

Hra Na lastovičku

Žiaci utvoria koleso, pochytajú sa za ruky. Jeden z nich, teda lastovička  v strede kolesa, snaží sa vykĺznuť von. Len čo sa mu to podarí, bežia všetky ostatné lastovičky za nim von. Kto ho prvý dostihne, je v ďalšej hre lastovičkou.

 

Hra Pohyblivý chodník

Deti stoja v dvoch družstvách s rovnakým počtom hráčov. Prvý v zástupe má v ruke dva listy novín. Na povel si položia jeden list pred seba, postavia sa naň a ďalší list položia dopredu. Prekladaním voľného listu stále vpred a prestupovaním z papiera na papier sa premiestňujú do cieľa.

 

Hra Vlak

Niekoľko detí vytvorí pochytaním sa za ruky vlak. Rušňovodič má pri sebe obálku s otázkami. Cestujú po celej triede, pritom si spievajú. Kontrolór vlaku má píšťalku, ktorou preruší spev i cestovanie. Vlak sa zastaví a u ktorého dieťaťa stojí rušňovodič, môže si vybrať otázku. Ak ju zodpovie, nastúpi do vlaku. Hra pokračuje ďalej.

 

Hra Rýbár a rybky

Jeden žiak je rybár a deti sú rybičky. Rybár hovorí: „Rybička má farbu zelenú.“ Kto má na sebe takú farbu, príde k rybárovi. Kto nemá takú farbu, rybár ho naháňa a koho chytí ten je rybár.

 

Hra Zrkadlo

Dvojica detí stojí oproti sebe. Jedno dieťa predvádza činnosť, druhé ho napodobňuje. Po každej činnosti vychovávateľka vyzve deti, aby hovorili o tom, čo vyjadrovali.

 

Hra Napodobňovanie pohybov

Vychovávateľka oznámi deťom, že bude napodobňovať určitú osobu. Najprv ich vyzve k dobrému pozorovaniu svojich pohybov. Odporúča sa robiť činnosť veľmi pomaly. Deti hádajú, akú činnosť vychovávateľka napodobňovala. V ďalšej fáze skúsia deti tú istú činnosť zopakovať i ony. Postupne si môžu deti premyslieť, čo budú vyjadrovať a ostatné deti budú hádať.

 

Hra Had

Deti utvoria dlhého hada, vychovávateľka je vpredu. Had sa pohybuje po miestnosti, zatáča sa, kľučkuje, vyjde von z dverí ... Had sa pohybuje okolo prekážok, pod nimi alebo cez ne. Ak je v oddelení viac detí, je dobre utvoriť dva hady.

 

Hra Tancujúci had

Deti stoja v kruhu a rozpočítajú sa podľa počtu  do niekoľkých skupín. Vychovávateľka pustí hudbu a skupiny vytvoria hadov tak, že sa držia za pás. Hlava hada udáva pohyby. Po prerušení hudby hlava prechádza na chvost. Vystriedajú sa všetci.

 

Hra Kde je môj dom?

Každé dieťa sedí alebo stojí vo svojom „dome“. Za doprovodu bubienka alebo hudby vybiehajú deti zo svojich domov a pohybujú sa po miestnosti. Na znamenie alebo po prerušení hudby musia rýchlo nájsť dom a tam sa posadiť alebo postaviť.

 

Hra Mačka vo vreci

Do vreca alebo veľkej tašky poukladajte rôzne predmety. Predmety nesmú byť ostré, aby sa deti neporezali. Potom jednému dieťaťu zaviažte oči šatkou. Jeho úlohou bude siahnuť do vreca, vybrať si jeden predmet a hmatom prísť na to, čo to je. Postupne sa vystriedajú všetky deti.

 


ZDROJE:
Wiehoffová H. – Reuysová E: Jak s dětmi trávit volný čas
Černý, N. a kolektív: Hry a zábavy dětí v družinách mládeže a v dětských domovech
Alexová, Sabine – Vopel, Klaus .: Nechaj ma, chcem sa učiť sám
Jana Verešová: Aktivity v jednotlivých oblastiach výchovy vo voľnom čase
Jozef Sabol, Mária Kolčaková a kolektív: Odpočinková a relaxačná činnosť v ŠKD
Čítajte viac o téme: Hry pre deti
Zdieľať na facebooku