Environmentálne hry pre deti

Environmentálna výchova predstavuje cieľavedomé odovzdávanie vedomostí a vytváranie návykov pre zodpovedný prístup k životnému prostrediu.
Environmentálna výchova predstavuje cieľavedomé odovzdávanie vedomostí a vytváranie návykov pre zodpovedný prístup k životnému prostrediu. / Foto: Bigstock

Problém ochrany životného prostredia je globálny, týka sa každej sféry života ale aj každého jednotlivca, a preto aj deti v školách by sa mali čo najčastejšie zaoberať touto problematikou.

 

Environmentálna výchova predstavuje cieľavedomé odovzdávanie vedomostí a vytváranie návykov pre zodpovedný prístup k životnému prostrediu. Integruje vedomosti z ekológie, ekosozoológie (náuky o ochrane prírody), fyziotaktiky (náuky o rozumnom dlhodobom využívaní prírodného prostredia a prírodných zdrojov), etiky, axiológie, psychológie a sociológie. Environmentálna výchova  vedie žiakov ku komplexnému  pochopeniu  vzájomných vzťahov medzi organizmami a vzťahom človeka k životnému prostrediu. Pri rozvíjaní tejto témy s deťmi v škole vám môžu pomôcť aj nasledujúce hry a aktivity.

 

Hra Fotograf

Táto hra sa hrá vo dvojiciach. Jeden žiak je fotograf a druhý žiak je fotoaparát. Jeden zo žiakov si zavrie oči a nechá sa viesť fotografom na určité miesto, kde je zvlášť krásny, zaujímavý alebo neobvyklý motív, napríklad list, kvet, kôra. Fotograf opatrne nastaví fotoaparát do pozície, z ktorej je motív najlepšie vidieť, napríklad otočí hlavu nabok, dole. To všetko sa deje bez toho, aby spolu obidvaja žiaci hovorili. Až je pozícia fotoaparátu optimálna, fotograf poklepe svojmu partnerovi ramená a povie „cvak“. Druhý žiak otvorí oči a zapamätá si obraz. Potom pokračujú ďalej. Po piatich obrazoch sa vymenia. Na záver si  vymenia skúsenosti a dojmy. Povedia, čo sa im najviac páčilo, či bol niektorý detail na zábere nejasný a podobne.

 

Hra Báseň o lese

Žiaci sa podľa pokynu učiteľa rozptýlia v lese. Mali by byť ticho a dostatočne vzdialení od seba. Každý žiak si nájde vhodné miesto na vnímanie lesa. Potom sa musia sústrediť na jednoslovné pomenovanie svojich pocitov, ktoré vyjadruje, čo žiak cíti k lesu alebo čo pre neho les znamená a zapamätať si ho. Po uplynutí stanoveného času sa žiaci postavia do kruhu a vyslovia svoj pocit - slovo, ktoré bude kľúčom k napísaniu básne. V triede potom napíšu báseň, ktorá bude mať nadpis v podobe toho slova, ktoré žiakom napadlo v lese.

 

Hra Listové pexeso

Pomôcky: vylisované listy, výkresy alebo kartón, lepidlo

Listy, ktoré si deti prinesú do školy vylisujeme medzi novinovým papierom.Vyberieme dvojice listov jedného druhu približne rovnakej veľkosti a prilepíme ich na rovnaké štvorce papiera a vytvoríme listové pexeso. Takúto pomôcku môžu deti využiť kedykoľvek vo svojich hrách. Hravou formou sa tak učia roznávať jednotlivé druhy listov.

 

Hra Nájdi svoj strom

Žiaci pracujú vo dvojiciach. Jeden žiak má zaviazané oči a druhý ho pomaly zavedie k niektorému stromu. Žiak hmatom skúma kôru, hrúbku kmeňa, počúva ho a potom sa vracajú na východisko. Žiak má nájsť strom, ktorého sa dotýkalo. Žiaci sa vymenia. V závere komentujú svoje zážitky a pocity.

 

Hra Postavičky z listov

Pomôcky: výkresy, vylisované listy stromov a kríkov, lepidlo, pastelky, fixky alebo farby

Z vylisovaných listov vyberieme tie, ktoré deti najviac zaujali a vyhľadávame v nich rôzne podoby, naliepame na podložku a kresbou či maľbou dotvárame postavičky.

 

Hra Naháňačka so záchranou

Obľúbené naháňačky môžete obzvláštniť novým pravidlom. V parku ukážte žiakom  niekoľko stromov a pomenujte ich. Potom im pošepkajte názov stromu, ktorý ich pred „naháňačom“ zachráni. Žiaci sa snažia strom čo najskôr objaviť a dotknúť sa ho, a tak hľadať záchranu. Na upokojenie si každý nájde svoj strom, pritisne sa ku kmeňu a so zavretými očami počúva tlkot srdca stromu, šum konárov. Potom si vzájomne o svojich pocitoch rozprávajú.

 

Hra Voda, les, lúka

Pomôcky: obrázky zvierat, vtákov a živočíchov, vrecúško, označenie biotopov - voda, les, lúka

V školskej záhrade (možno sa hrať aj v triede) si označíme terén : voda, lúka, les. Deti si z vrecúška vyberajú obrázky živočíchov a na pokyn učiteľky sa rozbehnú tam, kde žije ich zvieratko. Spoločne si v skupine prezrú obrázky, pomenujú a kontrolujú sa navzájom, či sa správne zaradili do biotopu. Obrázky vrátia do vrecúška a môžu začať znovu.

 

Hra Stopári

Pomôcky: sadra, kartónové vrchnáky

V čerstvo napadnutom snehu žiaci môžu pozorovať stopy zvierat a vtákov. Odkresľujú ich, hádajú, kto ich zanechal, robia si odliatky zo sadry a porovnávajú s obrázkami z encyklopédie. Vytvoria si zo škatule zásobník stôp a môžu sa k nim neskôr vracať.

 

Hra Planéta pod odpadkami

Aktivita pozostáva z dvoch častí. V prvej majú žiaci nakresliť tú časť životného prostredia, ktorú majú najradšej. Môže to byť aj ostrov v mori, na ktorom túžia byť alebo zasnežené hory. V tejto fáze je dobré spomenúť veľa príkladov (les, búrka, polia, záhrada, rieka, jazero, more, hory...), aby všetci žiaci nekreslili len napr. les.  Po uplynutí 20 minút učiteľ pozbiera práce žiakov a vytvorí z nich na podlahe zemeguľu. Žiaci si posadajú do kruhu okolo zemegule. Učiteľ si prinesie tašku s odpadkami a prisadne si do kruhu. Najprv vyberie jeden predmet z tašky a pýta sa žiakov, či by vedeli daný predmet (napr. obal od potraviny) využiť. Keď je odpoveď záporná, učiteľ sa spýta žiakov, koľko sa denne vyhodí tohto odpadu na sídlisku v meste, na Slovensku, na celom svete. Po číselnej predstave nasleduje predstava plochy, na ktorú ten odpad vysypeme. Zistením, že ide o obrovskú plochu učiteľ vezme jeden obrázok zo zemegule pokrčí ho a vyradí s vysvetlením, že práve tento kúsok zeme sme zničili, lebo sme ho pokryli odpadom.  Učiteľ postupne vyťahuje ďalšie odpadky, ale teraz sa už žiaci viac snažia vymyslieť spôsob využitia predmetov, aby zachránili Zem. Pri záporných odpovediach sa situácia ničenia žiackych prác opakuje. Keď sa pominú všetky odpadky, žiaci majú porovnať novú tvár zemegule s predošlou. Mali by sa zamyslieť nad tým, že nie všetko, čo nepotrebujeme, máme hneď vyhadzovať do koša. Na záver má byť reflexia, v ktorej žiaci môžu porozprávať, ako sa cítili, keď ich obrázok bol zničený.

 

Hra Pravda alebo nepravda

Učiteľ rozdelí žiakov na dvojice, resp. trojice a každému dá hárok papiera, ktorý obsahuje 10 (15) výrokov týkajúcich sa vplyvu človeka na životné prostredie. Ideálne sú výroky s číselnými hodnotami. Úlohou žiakov je rozhodnúť, či je daný výrok pravdivý alebo nepravdivý. Ak je nepravdivý, žiaci majú doplniť prečo. Táto aktivita nemá víťaza ani porazeného. Žiaci sa majú zamyslieť nad hrozivými údajmi súvisiacimi s vplyvom človeka na životné prostredie.

 

Hra Cesty korenia

Učiteľ žiakom zadá úlohu, aby vytvorili zoznam korenín, ktoré majú doma. Názov každého korenia napíšu na samostatnú kartičku. Na hodine v atlasoch rastlín vyhľadajú, odkiaľ sa ktoré korenie dováža. Nakreslia si obrysy kontinentov a ponalepujú kartičky s názvami korenín na miesta príslušných štátov spolu s označením štátu. Šípkami spoja svoje mesto so štátmi, z ktorých majú doma korenie. Vytvorená sieť súvislostí medzi nami a svetom je podnetom na rozhovor so žiakmi o tom, koľko energie sa muselo vynaložiť na to, aby sa korenie dostalo až k nám domov.

 

Hra Obaly – odpady 

V prvej časti aktivity si žiaci jednotlivo alebo v skupinách vypracujú zoznam predmetov na jedno použitie. Mali by to byť predmety, s ktorými sa bežne denne stretávajú (plechovky od konzerv, nealkoholických nápojov, rôzne papierové obaly, PET fľaše, plastové tašky a pod.). Následne žiaci ku každému predmetu zo zoznamu určia jeho ,,dvojníka”, t. j. predmet na viacnásobné či trvalé použitie, ktorým by sa dal jednorazový predmet nahradiť. Táto aktivita sa dá realizovať formou súťaže skupín, keď jedna skupina zadáva ostatným jednorazové výrobky a ostatní k nim určujú predmety na viacnásobné použitie. Žiaci sa zamýšľajú nad problémom obalových materiálov, možnosťami ich opätovného využitia a nad tvorbou odpadov.

 


Zdroje:
Erika Fryková: Environmentálna výchova v edukačnom procese
Erika Martišová: Netradičné formy rozvoja environmentálneho poznania a cítenia detí
Silvia Harnošová: Hľadáme poklady zeme
Čítajte viac o téme: Hry pre deti
Zdieľať na facebooku