Vonku prší? Zahrajte sa s deťmi vo vnútri

Deti sa rady hrajú vonku aj vo vnútri.
Deti sa rady hrajú vonku aj vo vnútri. / Foto: Bigstock

V školských kluboch detí, v táboroch, na kurzoch alebo v škole v prírode hier nikdy nie je dosť. Deti hry milujú a rady spoznávajú nové. Dnes sa pozrieme na tie, ktoré  sa môžete hrať v miestnosti.

 

Keď vonku prší alebo mrzne a vy so svojimi žiakmi musíte zostať dnu, určite máte chuť sa s nimi zahrať nejaké hry. Ponúkame vám niekoľko hier, ktoré môžete využiť so staršími i mladšími žiakmi.

 

Hra Všetko letí

Deti sedia okolo stola a ukazováky obidvoch rúk majú položené na stole. Jeden žiak hovorí: „Letí, letí, všetko letí, čo má krídla, čo má perie, sova letí.“ Deti do rytmu klepú prstami na stôl. Keď počujú posledné slovo, zdvihnú obidve ruky, ak ide o vtáka, v opačnom prípade nechajú prsty na stole. Kto sa pomýli, dostáva zlý bod. Najlepší hráč za odmenu môže hovoriť, čo letí alebo neletí.

 

Hra Číselná slepá baba

Očíslovaní hráči sedia v kruhu. V strede kruhu je nakreslená značka. Jeden hráč so zaviazanými očami stojí vo vnútri kruhu. Povie dve čísla,  ale nehovorí svoje číslo. Úlohou hráčov s tými číslami je vymeniť si miesta. Každý sa pritom musí dotknúť značky v strede kruhu. Ak je niektorý z nich chytený (stačí sa dotknúť), stáva sa slepou babou on.

 

Hra O slepého kohúta

Jednému hráčovi - kohútovi - zaviažeme oči šatkou, ostatní sa postavia okolo neho. Potom vedú kohúta po miestnosti a gazda sa ho pýta: „Kde ťa vediem?“ „Do kúta.“ „ Čo tam vidíš?“ „ Kohúta.“ „Akého?“ „Jarabého.“ „Chyť si ho, ak môžeš.“ Slepý potom hľadá ostatných. Prvý nájdený ho vystrieda.

 

Hra Stolička

Pri­pravte  si sto­ličku pre kaž­dé dieťa a urobte z nich kruh. Po­stavte sa do stredu kruhu a pop­roste os­tat­ných, aby si sadli na svoju sto­ličku. Vy­svet­lite, že cie­ľom hry je sad­núť si na sto­ličku. To sa dá do­siah­nuť po­ve­da­ním vý­roku, ktorý platí pre väč­šinu detí. Takže na­prí­klad po­viete: „Každý, kto má hnedé oči, nech zmení miesto.“ Pre koho vý­rok platí, musí sa po­sta­viť a zme­niť miesto. Dieťa, ktoré si ne­našlo sto­ličku, po­kra­čuje zase vý­ro­kom, ktorý platí pre väč­šinu detí. Deti by sa nemali strkať a vytláčať sa zo sto­ličky. Po tom ako dieťa vstane zo sto­ličky, ne­smie si sad­núť spať na tú istú sto­ličku a ani na tú ved­ľaj­šiu. Je dô­le­žité, aby učiteľ  na za­čiatku povedal dobrý prí­klad, po kto­rom sa väč­šina hrá­čov musí po­sta­viť a zme­niť svoje miesto, ako na­prí­klad: „Každý kto nosí papuče, nech zmení miesto.“

 

Hra Kde som ?

V miestnosti sa rozptýlia deti so zaviazanými očami a medzi nimi je jeden vidiaci. Ten zaujme výhodné miesto a zvolá: ,,Kde som?“ Zostane stáť na mieste a ostatní sa ho snažia nájsť. Iný spôsob spočíva v tom, že  slepí sa musia po jeho zvolaní najpv otočiť dookola a potom ho ísť hľadať.

 

Hra Kto zapískal?

Deti sedia v polkruhu. Ten, kto háda, sa postaví pred nich chrbtom. Vedúci hry určí, kto zapíska. Ten, kto háda, sa obráti a podľa hvizdu má uhádnuť, kto zapískal. Ak uhádne, vymenia si úlohy, ak nie, háda ďalej. Túto hru možno hrať aj v kruhu. Hráči si podávajú píšťalku a usilujú sa nenápadne zapískať.

 

Hra Stroje

Roz­deľte deti do sku­pín po 3 alebo 4. Povedzte ná­zov stroja. Na­prí­klad: práčka, umý­vačka riadu, rá­dio, chlad­nička, auto, lie­tadlo, loď, ko­pírka, po­čí­tač, te­le­fón, ko­sačka… Celá sku­pina má 30 se­kúnd na to, aby spo­ločne svo­jimi te­lami vy­tvo­rila daný stroj. Aby to bolo zau­jí­ma­vej­šie, mô­žete sku­pinu po­žia­dať, aby pri­dala aj zvu­kové efekty. Pre po­kro­či­lej­šiu ver­ziu hry po­ve­dzte deťom, že ne­smú roz­prá­vať ani dis­ku­to­vať. Na to, aby spolu „zo­stro­jili“ stroj za 30 se­kúnd, môžu po­u­ží­vať len ne­ver­bálnu ko­mu­ni­ká­ciu.

 

Hra Papuča

Hráči sedia v kruhu na zemi tesne vedľa seba. Zo skrčených nôh tak vznikne tunel, do ktorého je len veľmi zle vidieť, ale takmer všade sa doň dá siahnuť. V tuneli koluje papuča. Jeden hráč je v strede. Jeho snahou je papuču zachytiť a z tunela vytiahnuť. Ak sa mu to podarí, ide papuču chytať ten, spod koho ju vytiahol. Ostatní hráči mu to však sťažujú. Tvária sa, že v tuneli niečo podávajú aj keď tam nič nie je. A ak sa niekto odváži, môže papuču z tunela vytiahnuť a dotknúť sa hráča, ktorý chytá papuču. Potom ju  rýchlo posiela ďalej.

 

Hra Dot­kni sa a po­vedz

Táto hra je do­ko­nalá na vy­bu­do­va­nie zmys­lo­vého po­ve­do­mia a najmä na vy­tvo­re­nie dô­very medzi deťmi. Roz­deľte deti do dvo­jíc. Po­žia­dajte dvo­j­ice, aby sa do­hodli, kto bude A a kto B. Dieťa A má vždy za­tvo­rené oči. Dieťa  B ho opatrne ve­die po miest­nosti, ne­chá ho kon­čekmi prs­tov sa dot­knúť 5 rôz­nych ob­jek­tov  a po­tom ho od­ve­die po­čia­točnú po­zí­ciu. Dieťa A ot­vorí oči a snaží sa uhád­nuť, čoho sa do­tý­kalo. Potom si A a B roly vy­me­nia. Učiteľ mu­sí dá­vať na každú dvo­j­icu po­zor a byť pri­pra­vený ich za­sta­viť, aby si ni­kto ne­ub­lí­žil. Deti by sa mali cí­tiť v bez­pečí a mali by mať mož­nosť roz­hod­núť sa, kedy chcú ot­vo­riť oči. Táto hra má bu­do­vať dô­veru a nie strach a úz­kosť. Po hre môže na­sle­do­vať dis­ku­sia, čo člo­vek po­tre­buje, aby mo­hol nie­komu dô­ve­ro­vať.

 

Hra Farby

Jeden hráč povie akúkoľvek farbu a na niekoho ukáže. Ten musí povedať akýkoľvek predmet, pre ktorý je daná farba typická, ale musí tiež povedať  inú farbu a zadať úlohu ďalšiemu hráčovi. Kto dlho rozmýšľa, vypadáva z hry alebo stráca bod.

 

Hra Nájdite čiapku

Dve skupiny vyšlú svojho zástupcu za dvere. Učiteľ niekde položí čiapku a potom zavolá zástupcov skupín naspäť. Obidvaja majú zaviazané oči šatkou a pustia sa do hľadania. Kto skôr čiapku nájde a dá si ju na hlavu, získa jeden bod pre svoju skupinu. Ostatní členovia skupiny môžu svojich zástupcov viesť, ale nesmú hovoriť slová, ale môžu si dohodnúť vopred signál. Napríklad  spievanie slabík la-la.  Keď je bližšie pri čiapke, zvýšia hlas, keď sa vzďaluje hlas klesá.

 

Hra Zakázané písmeno

V tejto hre musia účastníci dávať pozor, aby sa nepreriekli. Nie je to však až také ľahké. Učiteľ vyhlási jedno písmeno za zakázané. Potom sa postupne obracia na žiakov a dáva im jednoduché otázky. Napríklad:  "Koľko máš rokov? Kde bývaš? Ako sa cítiš?" Hráči musia okamžite odpovedať, ale v odpovedi nemôže byť zakázané písmeno. Kto nezareaguje dostatočne rýchlo alebo použije zakázané písmeno, vystrieda učiteľa.

 

Hra Hádaj zvuky

Deťom sa zaviažu oči. Učiteľ potom v absolútnom tichu vytvorí 10 rôznych zvukových podnetov. Napríklad cinknutie mincí, lusknutie prstami, škripot pera, strúhanie ceruzky, škrtnutie zápalky, trhanie listu papiera a podobne. Po odznení týchto zvukov si dajú žiaci dole šatky z očí a snažia sa na papier napísať čo najviac zvukov, ktoré si zapamätali.

 

Hra Čítanie slov odzadu

Pripravte si asi 50 rôznych slov a napíšte ich na papier odzadu. V  triede ich čítajte pomaly jedno za druhým. Nikto si nesmie nič zapisovať. Kto prvý vykríkne správne slovo, získa toľko bodov, koľko písmen má slovo. Kto však vykríkne zlé slovo, tomu sa strhne toľko bodov, z koľkých sa toto slovo skladá.

 

Hra Uzol

Vytvoríme si dve skupiny po 10 – 15 hráčov. Všetci v skupine sa pochytajú za ruky a vytvoria kruh. Priblížia sa k sebe čo najbližšie, zavrú oči a predpažia pravú ruku. Chytia sa niekoho ruky (každá ruka môže držať len jednu ruku), potom spravia to isté s ľavou rukou. Úlohou hry je rozmotať sa tak, aby nám vznikol normálny kruh. Hráči nesmú počas hry pustiť spoluhráča.

 

Hra Tanec s úlohami

Žiaci stoja v kruhu, tancujú na hudbu a podávajú si klobúk s úlohami. Napríklad:

  • Zaspievajte nejakú pesničku.
  • Napodobnite mačku.
  • Zarecituj básničku.
  • Vymenuj ohybné slovné druhy.

 

Hudba prestane hrať a žiakovi, ktorému ostane krabička v ruke, musí splniť úlohu, ktorú si z klobúka vyberie. Splní úlohu a hra pokračuje ďalej.

 

Hra Rómeo a Júlia

Z kolektívu vyberieme jednu žiačku a žiaka. Žiakovi zaviažeme oči šatkou, aby nevidel. Žiačke zviažeme špagátom nohy. Postavíme ich na opačné konce miestnosti. Ich úlohou je, že  Rómeo sa musí pýtať: „Kde si Júlia?“ Júlia odpovedá: „Tu som Rómeo“. Podľa tohto zvuku sa snaží Rómeo čo najrýchlejšie nájsť a chytiť svoju Júliu, ktorá však pred ním uniká.

 

Hra Reklama

Úlohou žiakov je vymyslieť a vytvoriť reklamu na vlastné sily, zručnosti a schopnosti. Môžu si zvoliť inzerát do novín, plagát, heslo, brožúru, televízny alebo rozhlasový šot alebo čokoľvek iné. Môžu použiť čokoľvek a poprosiť o spoluprácu kohokoľvek, pokiaľ s tým ten druhý bude súhlasiť. Všetko sa ukončí spoločným predstavením svojich reklám.

 

Hra Papier na chrbte

Žiaci si na chrbát pripnú tvrdý papier formátu A4 (zapínacím špendlíkom) a v ruke majú pero. Pri vhodnej hudbe sa všetci neorganizovane pohybujú po miestnosti a majú za úlohu každému na chrbát napísať, čo si o ňom myslia, čo by mu chcel povedať, ale nemá na to odvahu, ale vie, že by mu to pomohlo. Ale pozor, každý píše len pozitívne veci a odkazy.

 


Zdroje:
Edita Doležalová: Hry na dětské tábory
Hry na voľný čas
Zapletal, M.: Velká encyklopedie her
Holeyšovská, A.: Rok ve školní družine
Čítajte viac o téme: Hry pre deti
Zdieľať na facebooku