Ako zistíte, že sa zvýšila úroveň vášho vedomia?

S pribúdajúcimi rokmi sa menia naše myšlienky, činy či pohľad na život a lásku, a tak sa mení aj naše vedomie.
S pribúdajúcimi rokmi sa menia naše myšlienky, činy či pohľad na život a lásku, a tak sa mení aj naše vedomie. / Foto: Pexels

V najširšom zmysle slova je vedomie súbor predstáv, pocitov, myšlienok, citov, vôle, ktoré nejaká osoba v danom okamihu o sebe má. Síce ne­máme veľa in­for­má­cií o tom, čo ve­do­mie vlastne je, ale podľa mno­hých ne­uro­ved­cov a te­ore­ti­kov je čím ďa­lej prav­de­po­dob­nej­šie, že je to niečo, čo treba brať do úvahy.

 

Vedomie je komplexný pojem z medicíny, psychológie, filozofie, kvantovej fyziky, mystiky, umenia a vôbec všetkých oblastí existencie človeka ako takého. Patrí k zatiaľ nevyriešeným otvoreným otázkam a základným problémom ako v materiálnom (napríklad interakcia vedomia s hmotou pri pozorovaní merania v kvantovej mechanike), tak aj v nemateriálnom (filozofickom, psychologickom) aspekte. Ve­do­mie je niečo, o čom vedci veľmi radi ho­vo­ria. Vo vede platí, že ak ne­do­ká­žete niečo zme­rať, je to ťažké vy­svet­liť. Ale každý z nás vie, že ve­do­mie exis­tuje a robí nás ľuďmi. Vedci teda na­vrhli, že je možné uva­žo­vať o ve­domí ako o no­vom stave hmoty. Za­tiaľ o tomto hovoria  na úrovni hy­po­tézy. Ale aj táto hy­po­téza je sú­čas­ťou ma­lých po­kro­kov v te­ore­tic­kej fy­zike a ne­uro­vede, po­kú­siť sa ur­čiť zá­kladné prin­cípy ve­do­mia s cie­ľom po­zo­ro­va­nia. Hy­po­téza bola pr­vý­krát  predstavená v roku 2014 koz­mo­ló­gom a te­ore­tic­kým fy­zi­kom Ma­xom Teg­mar­kom, ktorý vy­jad­ril, že exis­tuje sku­pen­stvo  pevné, kva­palné či plynné, v kto­rom sú atómy uspo­ria­dané tak, aby spra­co­vá­vali in­for­má­cie a viedli k sub­jek­ti­vite, teda ve­do­miu. Táto hmota by mala do­stať ná­zov Pre­cep­tro­nium. Teg­mark vy­svet­ľuje, že sprá­va­nie sku­piny ob­rov­ského po­čtu ató­mov zá­visí od cha­rak­teru ich uspo­ria­da­nia a tu na­stáva roz­diel v uspo­ria­daní pri plyn­ných, te­ku­tých a tu­hých lát­kach.  Tvrdí, že rov­nako ako môžu byť dané ma­te­ma­tické pod­mienky pre stav hmoty, ako je para či ľad, môže sa tak stať aj v prí­pade ve­do­mia. Čiže ve­do­mie možno chá­pať ako ďal­šie sku­pen­stvo. Rov­nako ako exis­tuje množ­stvo dru­hov te­ku­tín, exis­tuje aj mnoho ty­pov ve­do­mia.

 

S pribúdajúcimi rokmi sa menia naše myšlienky, činy či pohľad na život a lásku. To, ako sa ľudia a ich vedomie v priebehu rokov menia, záleží hlavne od toho, aký život žijú, akými zdrojmi poznania sa obklopujú, aké majú životné ciele a hodnoty, ktoré preferujú. Dôležité je tiež odhaliť, aké má človek poslanie vo svojom živote. To veľmi pomáha pri hľadaní správnej cesty. Keď človek túto cestu odhalí, mnoho vecí sa začne okolo neho meniť. Začína byť menej podráždený, začína byť spokojnejší, akceptuje svoj život taký, aký je, pretože lepšie rozumie súvislostiam a tiež veciam, ktoré sa okolo neho dejú. Ak sa aj deje niečo nepríjemné, duchovne  prebudený človek tuší, prečo sa to deje. Cesta duchovného prebúdzania a zvyšovania vedomia nie je krátka, a preto si často ani nevšimneme, že už po nej kráčame. Musíme sa naučiť lepšie vnímať nepatrné, často prehliadané zmeny a posuny v našom živote, vďaka ktorým sa zvyšuje úroveň nášho vedomia. To, že  je človek na dobrej ceste, mu signalizujú nasledujúce zmeny:

 

1 | Užívate si čas strávený osamote

Začínate si  uvedomovať hodnotu času, ktorý patrí iba vám a vašim myšlienkam.Vychutnávate si ticho. Zatiaľ čo druhí sa boja zostať sami, vy to viete oceniť. Vonkajšie stimuly, ktoré sú stále nástojčivejšie a hlasnejšie, nás často oberajú o schopnosť počúvať náš vnútorný hlas. Ako keby sme si nechceli uvedomiť, že práve ticho je fenomén, ktorý nám najviac môže pomôcť vymaniť sa spod obrovského tlaku, ktorý sa zo všetkých strán na nás valí a nedovolí nám rozlišovať dobro a zlo, či robiť správne rozhodnutia. Duchovne prebudení ľudia dobre vedia, že práve v tichu môžu objavovať svoju vlastnú podstatu.

 

2 | Nebojíte sa plávať proti prúdu

Vaše vnímanie sveta sa zvyšuje. Týka sa to aj chápania vášho vlastného ja a vašej jedinečnosti. Rozumiete, že každý z nás je svojím spôsobom iný a to robí tento svet zaujímavým. Preto sa nebojíte ukázať, čím ste iní ako ostatní. Odmietate prispôsobovať sa spoločenským trendom a razíte si svoju vlastnú cestu. Neporovnávate sa, nesúperíte, idete za svojím cieľom.

 

3 | Neveríte všetkému, čo počujete

Zas a znova si v hlave preberáte informácie, ktoré sa k vám dostávajú. Zrazu jasne vidíte, koľko z nich je nesprávnych či nepresných. Prv, než sa rozhodnete, čomu veriť a čomu nie, dôsledne všetko analyzujete a robíte si vlastný prieskum.

 

4 | Máte otvorenú myseľ

Máte svoje vlastné nápady, myšlienky a názory, ale vnímate aj názory iných. Ste otvorení aj iným  uhlom pohľadu a bez problémov si vypočujete aj stanovisko druhých. Z protikladných názorov sa dokážete poučiť a využiť ich na svoj rast. Uvedomujete si, že vaše  názory nie sú vždy správne.To je základný prejav otvorenej mysle.

5 | Nie ste otrokom vlastného ega

Žijeme v časoch, keď si mnohí myslia, že na prvé miesto treba vždy postaviť seba a hľadať uznanie, obdiv a vlastnú hodnotu. Keď sa vám zvýši stav vášho vedomia, zistíte, že to všetko je klamstvo. Oslobodení od očakávaní spoločnosti na vlastnej koži pocítite vyššiu pravdu vesmíru a pochopíte, akú úlohu zohrávate v jeho dokonalom pláne.

 

6 | Už necítite nenávisť a viete ovládať hnev

Všetci vieme, že hnev nám často odoberá energiu a zhoršuje náladu. Tak, ako nás ovplyvňuje láska, tak nás ovplyvňuje aj nenávisť. Nenávisť je vlastne hnev. Hnev je emócia, za ktorou sa často skrývajú ďalšie pocity ako bezmocnosť, strach, smútok, hanblivosť, sklamanie, žiarlivosť a ďalšie. Prečo ľudia cítia hnev a nenávisť? Často je to preto, lebo  neradi rozprávajú  o svojich pocitoch. Niekto sa radšej rozzúri, ako by mal priznať sebe aj iným, že ho niečo sklamalo, že žiarli alebo závidí. A preto je dobré, keď do človeka vstúpi hnev či nenávisť, zamyslieť sa nad tým, ktorá skutočnosť alebo pocit to spôsobil.

 

7 | Prestávate sa porovnávať s inými, prestávate pociťovať žiarlivosť

Každý človek má  sklon porovnávať sa s druhými. Niekedy sa porovnáva s tými, ktorí majú menej  a častejšie možno s tými, ktorí sú silnejší, bohatší alebo nadanejší než my. Účinok je v každom prípade negatívny. Keď svoj život stále viac a viac napĺňate láskou a súcitom, prestávate sa starať o to, čo majú iní ľudia. Uvedomujete si vlastné úspechy a neúspechy ako vzácne a nenahraditeľné. Automaticky začínate pociťovať oveľa viac radosti, ba dokonca sa dokážete úprimne tešiť aj z úspechov iných. Toto je stav, keď už viete, že všetci ľudia si zaslúžia byť šťastní.

 

8 | Nebojíte sa neúspechu

Hovorí sa, že ľudia prichádzajú k úspechu i cestou neúspechu. Zlyhanie preto môže byť samo o sebe pozitívne. Za správnych okolností môže byť práve neúspech jedným z kľúčových faktorov nášho rozvoja. Život nás skúša a zo všetkého pozitívneho i negatívneho musíme vyťažiť a využiť pre seba to najlepšie. Keď si začnete uvedomovať, že neúspech vám môže pomôcť k rastu a k novému poznaniu, tak ste na dobrej ceste rozvoja svojho vedomia.

 

9 | Nebojíte sa neistoty

Keď človek dosiahne vyššiu úroveň svojho vedomia, neistota sa začína vytrácať z jeho mysle. Keď človek cíti lásku, odovzdanosť a nádej, väčšinou neistotu už necíti.

 

10 | Necítite úzkosť

Jedna ľudská múdrosť hovorí: „Depresia je uviaznutie v minulosti, úzkosť sprevádzajú veľké obavy z budúcnosti. Šťastie hľadajte v prítomnosti.“ Pravdepodobne si uvedomujete, že minulosť a budúcnosť sú záhadou, a tak už viete, že niečo neznáme by vám nemalo spôsobovať nepokoj. Veď napokon, vždy všetko nejako dopadne.

Čítajte viac o téme: Motivácia, Nastavenie mysle
Zdieľať na facebooku