Čo kradne našim deťom detstvo?

  

Keď  niektoré druhy rakov dorastajú, musia si vymeniť svoje pancieriky. Vyzliekajú sa zo starého, a kým im dorastie nový, ostávajú bez ochrany. Práve v tomto čase im hrozí veľké nebezpečenstvo. Okolo nich krúži veľa dravých rýb, ktoré ich chcú zožrať.

Niečo podobné prežívajú naše deti hlavne v období dospievania. Práve adolescenti sú ľahkou korisťou. Už nežijú pod úplnou kontrolou rodičov a ešte nie sú dospelí. To presne vedia tí, ktorí chcú práve na túto vekovú kategóriu zaútočiť. Deti sú vystavené svetu dospelých bez ochranných štítov. Situácia by nebola taká zlá, keby všetci dospelí  boli vzorom alebo akýmsi zrkadlom rozumnosti a mravnosti. Hranice morálky sa stále viac posúvajú smerom nadol, mnoho dôležitých ľudských zákonitostí, ktoré platili dlhé roky, sa prehliada alebo zjednodušuje. Ľudia, ktorí sú prezentovaní ako spoločenské vzory, často nedodržujú zákony a pravidlá slušného života. Ďalšie body do tohto mechanizmu pôsobenia významnou mierou pridávajú médiá. Tie predčasne odkrývajú tajomstvá určené len pre dospelých. Je to všetko robené v domnienke, že čím skôr deti dozrejú, tým skôr budú vrhnuté do chápadiel konzumu. Takže aj v tomto prípade ide hlavne o zisk. A tak jednou z dôležitých úloh rodičov je aj to, aby deti vyzbrojili dostatočne odolným „pancierom“ na zdravé a múdre dospievanie v konzumnom svete.

 

idoly deti-eduworld.sk

 

1. Chráňte deti pred médiami

Skutočným problémom nie je ani tak televízia, ale dieťa opustené pred televízorom. Deti nemôžu pozerať všetko. Rodičia majú právo a povinnosť vyberať pre ne vhodné programy. Deti potrebujú filter, ktorý ich zachráni pred sexuálnymi scénami, kriminalitou, agresiou, násilím a podvodmi. Najlepšie je vybrané programy pozerať spolu s deťmi a rozprávať sa o tom, čo videli.

 

2. Pozor na prehnanú izoláciu

Keď sú deti dlhú dobu držané v prehnanej izolácii od reálneho sveta, nikdy sa nebudú vedieť správne postaviť k realite. Izoláciu je potrebné vymeniť za správnu ochranu, ktorá spočíva v tom, že dieťa dospelí psychicky aj fyzicky sprevádzajú, sú pre neho záchranným bodom i zárukou toho, že sa v prípade potreby vždy dozvie pravdu a nájde pochopenie i útechu.

 

3. Dovoľte deťom stretávať sa s dospelými ľuďmi

Ak ste preťažení prácou a nemáte dostatok času na rozhovory so svojimi deťmi, poproste iných dospelých vo vašom okolí, aby sa občas rozprávali s vašimi deťmi. Je mnoho významných osobností napríklad medzi dôchodcami, ktorí vďačne svoj čas venujú deťom. Takéto rozhovory a spoločne prežité chvíle budú osožné pre obidve strany. A nezabúdajte  tiež na starých rodičov, ktorí veľmi radi rozprávajú príhody zo svojho života.

 

4. Rozprávajte deťom o pravidlách férového  a čestného života

Deti musia odmalička spoznávať zásady takého života, ktorý je čestný a spravodlivý, lebo len taký ich môže priviesť k skutočnému pocitu šťastia. Pozerajte s deťmi filmy o skutočných hrdinoch, čítajte životopisy slávnych osobností, rozprávajte príbehy o statočných ľuďoch z okolia. Deti musia vedieť, že vo svete neexistuje len zlo, podvody a pretvárka. Ukážte im všetko krásne a dobré, čo existuje okolo nich.

 

5. Dobré spôsoby nie sú pozostatkom z minulosti

Pod vplyvom všetkého, čo denne na deti vplýva, často žijú v presvedčení, že slušnosť, cudnosť, skromnosť, pokora  a vďaka nepatria do tohto sveta. Často práve sexuálna pudovosť, vulgarizmus či akékoľvek závislosti sú javom, vďaka ktorému si niektorí ľudia zabezpečujú postavenie v sociálnej skupine. Keď deti vidia, že svet takto funguje, veľmi ťažko sa im vysvetľuje, že postavenie v skupine sa dá vybudovať aj iným spôsobom. Zdôrazniť treba hlavne výber skupiny. Niekedy sa deti ťažko zaraďujú do nejakej skupiny, lebo si nemajú z čoho vyberať. V tomto prípade buďte pre deti veľkou oporou a vždy im zdôrazňujte, že lepšie je zostať sám sebou, ako sa nechať ovplyvňovať negatívnymi javmi v nejakej komunite. Slušné správanie nie je nikdy na hanbu, ale naopak. Je výsadou mladých ľudí, ktorí kráčajú po správnej ceste.

 

Milí rodičia, ste to práve vy, ktorí ste najväčšími vodcami svojich detí a ste to práve vy, kto im môže nasadiť tie najsprávnejšie „panciere“ pri putovaní za dospelosťou. Keď má dieťa pri sebe zrelého dospelého, ktorý žije v súlade s hodnotami sveta, neohrozí ho ani jeden zlodej jeho detstva  a vyrastie z neho spokojný dospelák.

 

 

Zdieľať na facebooku