Ako môže dať učiteľ učivu zmysel?

Je ťažké, aby žiaci vnímali a pochopili niektoré zložitejšie učivá. Pomôcť im v tom môže pochopenie zmyslu v každodennom živote.
Je ťažké, aby žiaci vnímali a pochopili niektoré zložitejšie učivá. Pomôcť im v tom môže pochopenie zmyslu v každodennom živote. / Foto: Shutterstock

Aby sa deti dokázali nové informácie naučiť, musia v nich vidieť zmysel. Ako učiteľ dokáže tento zmysel deťom sprostredkovať?

 

Vyučovací proces spočíva v realizácii aktivít a činností, prostredníctvom ktorých žiak nadobúda nové poznatky. Týmto poznatkom však žiak nemusí vždy porozumieť. Preto učiteľ by mal jednak poznať osobnosť žiakov, ale aj učivo čo najzrozumeiteľnejšie vysvetliť. Keď učiteľ pozná svojich žiakov, má väčšiu šancu vysvetliť im učivo tak, aby im dávalo zmysel. Zmysel učiva je totiž jeden z najsilnejších  motorov učenia. Zmysel nespočíva v samotnom učive, ale v jeho vzťahu k doterajším vedmostiam a skúsenostiam žiaka. Model vzťahu k učivu ovplyvňujú skúsenosti a vedomosti z minulosti a tiež budúce situácie, v ktorých by sa naučené učivo mohlo využiť. Niekedy je veľmi ťažké dosiahnuť to, aby žiaci priamo vnímali mnohé zložité pojmy a zákonitosti, ktoré sa učia v prepojení s reálnym  životom. Učitelia preto musia hľadať rôzne cesty, ako žiakom vysvetľovať význam učiva pre bežný život. Ako sa to dá čo najlepšie urobiť? Pozrime sa na niektoré možnosti, ktoré učitelia vo svojej práci v súvislosti s touto problematikou môžu využiť.

 

Použite príklady z minulej skúsenosti žiaka

Takýto príklad podnecuje žiakov, aby hľadali vo svojej pamäti tie skúsenosti a vedomosti, ktoré im pomôžu rýchlejšie osvojiť si nové učivo a lepšie pochopiť jeho zmysel. Žiakom dáva učivo zmysel hlavne vtedy, ak preberané pojmy vyvolávajú spomienky aj na ich minulé skúsenosti. Pre úspešné používanie príkladov musíte dodržiavať šesť hlavných zásad:

 

1. Ukážte rozhodujúce znaky toho, čo učíte

Dôležité je pri novom pojme poukázať na ten znak, ktorý je nemenný. Teda ten, ktorý je stále rovnaký, keď sa s ním žiak stretne kdekoľvek.

 

2. Vyberte zo života žiakov niektoré predchádzajúce vedomosti alebo skúsenosti, ktoré sú príkladom rovnakého rozhodujúceho znaku

Dôležité je, aby učiteľ vybral príklad tak, aby obsahoval rovnaký znak, aby bol ten znak stále platný a neobsahoval žiadne prvky, ktoré by žiaka priviedli do pomykova. Tieto príklady by mal mať učiteľ premyslené a ako prvé by ich mal uvádzať on a nie žiaci. Takto sa predchádza zbytočným nedorozumeniam pri vysvetľovaní učiva.

 

3. Vždy si zistite vopred, či sa  uvedenom príklade nenachádzajú rušivé prvky

Pri pokuse urobiť učenie zaujímavým učiteľ môže nechtiac uplatniť aj rušivé prvky. Niekedy množstvo vysoko atraktívnych pomôcok má opačný účinok, pretože sa môže stať, že pozornosť žiakov môže byť odvedená od rozhodujúceho cieľa poznávania. Môže sa stať, že žiaci sa nevenujú poznávaniu niečoho nového, ale „vďaka“ atraktívnej pomôcke  sa sústredia len na pocity, ktoré v nich vyvolala. „Občas je vhodné dávať vyučovaniu emocionálne zafarbenie, ale emócie väčšinou (okrem výnimiek) odvázajú pozornosť žiakov od rozhodujúcich znakov, ktoré sa žiaci majú naučiť. Niekedy je lepšie použiť také príklady, ktoré nemajú silný emocionálny kontext,“ upozorňuje Madeline Hunterová, autorka knihy Účinné vyučovaní v kostce.

 

4. Učiteľ má uvádzať dobre premyslené príklady jednoduchým a jednoznačným jazykom

Nie je potrebné vyjadrovať sa zložito. Žiaci najlepšie rozumejú jednoduchému jazyku, ktorý zodpovedá ich úrovni myslenia.

 

5. Označte rozhodujúce znaky alebo prvky v uvádzanom príklade

Toto je veľmi dôležité z toho dôvodu, aby si žiaci skutočne uvedomili to, čo je podstatné a aby nepútali ich pozornosť tie znaky, ktoré nie sú podstatné.

 

6. Uvádzajte aj výnimky

Keď už  žiaci dobre chápu nové pojmy, môžete im uviesť aj výnimky, ak nejaké existujú. Takto žiaci pochopia, aké obmedzenia pravidlo alebo zákonitosť má.

 

Nemôžete objaviť predchádzajúce skúsenosti žiakov?

Vtedy môžu pomôcť mnemotechnické pomôcky Niekedy sa nedá objaviť žiadna  predchádzajúca skúsenosť žiakov s preberaným javom, ktorá by mohla učenie uľahčiť. Niekedy je ťažké vytvoriť systémy, tabuľky a zoznamy tak zmysluplné, aby sa dali ľahko naučiť a zapamätať. Vtedy je potrebné vytvoriť akési umelé významy a spojiť ich s učivom. Tieto umelé významy nazývame mnemotechnické pomôcky. Mnemotechnické pomôcky sú slová, vety, básničky, rýmy, príbehy, či dokonca celé poémy urobené tak, aby človeku pomohli zapamätať si informácie lepšie. Je to technika zameraná na zapamätanie informácií, ktoré prepájajú slová a ich význam prostredníctvom asociácií. Tie sú založené na zvukovej podobe slova, podľa ktorých si človek vytvára obrazy. V mnohých výskumoch sa zistilo, že mnemotechnické pomôcky sú užitočné pre zapamätanie informácií v krátkom časovom úseku. Najviac sa využívajú pri učení cudzích jazykov, pri zapamätávaní mien, miest, pojmov a podobne.

 

Známe mnemotechnické pomôcky:

LaCoDo Ma : rímske čísleice L,C,D,M

VIRO: slohové postupy (výkladový, informačný, rozprávací, opisný)

HARPÚNA: slohové štýly (hovorový, administratívny, rečnícky, publicistický, umelecký, náučný)

Katabolizmus a anabolizmus. Katana (japonský meč) seká, teda katabolizmus bude rozpad. Anabolizmus opak.

Anóda je kladná. Obsahuje slovo áno.

Roy . G Biv – meno – farby dúhy po anglicky – Red, Orange, Yellow, Green, Blue, Indigo, Violet.

Virgins In Bed Give You Odd Reactions – farby dúhy naopak.

LaCo DoMa – rímske číslice L C D M – 50 100 500 1000

MeDiCimbaL – rímske číslice naopak – 1000 500 100 50

LCD Monitor. Znovu rímske čísla. 50 100 500 1000

Moták – M O T A K – písmená, ktoré sú v ruskej azbuke rovnaké ako v našej abecede.

DEKA – vitamíny rozpustné v tukoch.

 

Samozrejme, kým učiteľ môže dať pojmu skutočný význam, nie je žiakov potrebné zaťažovať mnemotechnickými pomôckami. Ak však nie je k dispozícii, tieto pomôcky môžu pomôcť.

 


Zdroj: Madeline Hunterová: Účinné vyučování v kostce
Zdieľať na facebooku