Hádzanie kockou - tvorivá metóda učenia

Metóda hádzania kockou podporuje u žiakov vyjadrovanie vlastných myšlienok.
Metóda hádzania kockou podporuje u žiakov vyjadrovanie vlastných myšlienok. / Foto: Pexels

Jednou z obľúbených a známych tvorivých metód je aj metóda hádzania kockou. Táto metóda umožňuje pozrieť sa na problém z viacerých uhlov pohľadu.

 

Kocku si vyrobte dostatočne veľkú, ak ňou bude manipulovať iba učiteľ, je potrebné, aby na ňu videli všetci žiaci v triede. Môžete si ju vyrobiť napríklad z papiera. Ak sa rozhodnete pre prácu v skupinách, kocku by mali mať aj žiaci.

Každá strana kocky predstavuje splnenie jednej úlohy alebo zodpovedanie otázky. Úlohy, resp. otázky sú v obálkach označených príslušnou farbou a daným číslom pre každú skupinu. Týmito úlohami je 6 rôznych typov otázok, ktoré sú na rôznej myšlienkovej úrovni a začínajú slovami – opíš, porovnaj, asociuj, analyzuj, aplikuj, argumentuj. Tieto otázky vychádzajú z Bloomovej taxonómie.

 

Využívajte šesť strán kocky

Na každú stenu kocky napíšte slovo, ktoré určuje typ práce so základným textom. Každá z inštrukcií reprezentuje jednu úroveň Bloomovej taxonómie. Podrobný popis každej z činností zverejnite v triede alebo rozdajte žiakom, aby ich mali počas celej práce k dispozícii a nevyrušovali sa navzájom doplňujúcimi otázkami. Čím častejšie budete metódu používať, tým presnejšie  budú žiaci vedieť, čo majú robiť. Táto metóda výborne rozvíja schopnosť vyjadrovať sa vlastnými myšlienkami a to posilňuje sebadôveru žiakov. Na písanie odpovedí vyhraďte presne stanovený čas. Má byť dostatočne dlhý, aby mal každý žiak čas napísať odpoveď, ale dostatočne krátky, aby sa žiaci nenudili a nezačali vyrušovať.

 

Na strany kocky napíšte:

OPÍŠ – pozri sa na tému zblízka a opíš čo vidíš, popíš všetky znaky, tvar, veľkosť, vzťahy…

POROVNAJ – s čím/kým je to podobné, od čoho/koho sa to odlišuje…

ASOCIUJ – čo ti napadne, čo ti to pripomína, čo ti prichádza na myseľ…

ANALYZUJ – z čoho sa to skladá, rozober „na malé kúsky“

APLIKUJ – ako a kde to môžeš použiť, čo sa s tým dá robiť…

ZHODNOŤ – zaujmi k problému stanovisko, povedz pre a proti, klady a zápory, argumentuj...

 

Toto sú len jednoduché otázky pre žiakov. Bloomova taxonómia zatrieďuje slovesá na jednotlivé úrovne obtiažnosti preukázania výkonu od jednoduchej po náročnú. Platí tak pre kognitívnu oblasť, ako aj pre psychomotorické zručnosti a postoje.

 

Ďalšie slovesá, ktoré môžete použiť pre jednotlivé stupne Bloomovej taxonómie

Aktívne slovesá pre oblasť vedomostí:

1. stupeň – vedomosti alebo schopnosti na získanie informácií

zostaviť

definovať

reprodukovať

určiť

označiť

vypísať

prispôsobiť / porovnať

memorovať

pomenovať

objednať / usporiadať

rozoznať

pripomenúť si

zopakovať

reprodukovať

stanoviť / vyhlásiť

 

2. stupeň – pochopenie alebo interpretácia informácií vlastnými slovami

zoradiť

popísať

diskutovať

vysvetliť

vyjadriť

uviesť príklad

určiť

uvádzať

vymedziť

parafrázovať

rozoznať

podať správu / urobiť zápis

prehlásiť

preskúmať

vybrať

roztriediť

povedať

preložiť

 

3. stupeň – aplikovanie alebo využívanie vedomostí v neznámej situácii

používať/uviesť do platnosti/aplikovať

vykonávať / uskutočňovať

vybrať si

dokázať / demonštrovať

dramatizovať

zamestnať / používať / upotrebiť

ilustrovať

tlmočiť / prekladať / predviesť

pôsobiť / pracovať / riadiť

pripravovať

vykonávať prax

urobiť zoznam / stanoviť lehotu

načrtnúť

riešiť

používať

 

4. stupeň – analýza alebo rozpísanie vedomostí na menšie a poukázanie na vzťahy medzi nimi

analyzovať

zhodnotiť

prepočítať

kategorizovať

porovnať

dať do protikladu

kritizovať

znázorniť graficky

rozlišovať

diskriminovať

rozlišovať / vyznačovať

preskúšať

experimentovať / robiť pokusy

inventarizovať / katalogizovať

načrtnúť

opýtať sa

vyskúšať / preveriť

 

5. stupeň – syntéza alebo spojenie dvoch častí: vedomostí a riešenie problému

usporiadať

zhromaždiť

sústreďovať / zhromažďovať

kombinovať / zlučovať

zostavovať

konštruovať / zostaviť

tvoriť / vytvárať / ustanoviť / zriadiť

navrhnúť / zostrojiť / načrtnúť

vyvíjať / rozvíjať / zdokonaľovať

generovať

formulovať

riadiť/ovládať/zvládnuť/kontrolovať

organizovať

plánovať / projektovať

pripravovať / urobiť

navrhovať / zamýšľať

nastaviť / zoradiť / uplatniť

syntetizovať

písať / napísať / zapisovať

 

6. stupeň – hodnotenie alebo robenie rozhodnutí / posudkov na základe kritérií

zhodnotiť / odhadnúť

argumentovať / dokazovať

určiť / stanoviť / stanovovať

postihnúť / napadnúť

vyberať / vybrať si / zvoliť

prirovnávať/porovnávať/zrovnávať

ukončiť / uzavrieť / vyvodzovať

obhajovať / brániť sa

oceňovať / odhadnúť

ohodnotiť / zhodnotiť / vyhodnotiť

predviesť/interpretovať/vysvetliť

posudzovať/domnievať sa/usudzovať

dosvedčiť / oprávňovať / preukázať

predpovedať/predpokladať/predvídať

odhadnúť / klasifikovať / oceňovať

zaznamenávať/sledovať/dosiahnuť

vybrať / vyberať / vyvoliť

podporiť / prispievať / napomáhať

odhadovať / odhadnúť / hodnoť

 

Postup pri práci so žiakmi

 1. Najskôr zadáme ľubovoľnú tému.
 2. Nasmerujeme žiakov k premýšľaniu z rôznych pohľadov.
 3. Žiaci na základe inštrukcie píšu voľne počas stanovenej doby na zadanú tému.
 4. Pokus zopakujeme so všetkými šiestimi stranami kocky.
 5. Po skončení písania žiaci čítajú svoje odpovede na každú inštrukciu. Najskôr čítajú vo dvojiciach. Nemusí sa prezentovať všetkých šesť odpovedí, stačia 3-4 strany kocky.

 

Výhody metódy

 1. Táto metóda je vynikajúcim nástrojom na vyjadrovanie vlastných myšlienok, čo posilňuje sebadôveru žiakov.
 2. Dôležité je žiakom vysvetliť, aby sa uvoľnili, odpútali a nechali plynúť myšlienky voľným tokom tak, ako pracuje mozog.
 3. Reakcie podľa modelu vytvárajú dobrú atmosféru. Ak má žiak reagovať a pochváliť, musí svojho spolužiaka pozorne počúvať, čo je mimoriadne dôležité.
 4. S mladšími žiakmi nemusíme vždy prejsť všetky strany kocky, stačia tri. Tu môžeme použiť aj iné inštrukcie, napr.:

 • Ako to vyzerá? (Opíš)

 • Na čo sa to podobá? Je to iné ako čo? (Porovnaj)
 • Na čo si ešte pomyslíš, keď to vidíš? (Asociuj)
 • Z čoho sa to skladá, z čoho je to zhotovené? (Analyzuj)
 • Na čo by sa to dalo použiť? (Aplikuj)
 • Je to dobré alebo zlé? (Argumentuj)

 

5. Výber témy kocky je veľmi dôležitý. Treba vyberať vždy takú tému, o ktorej už žiaci majú dostatočné informácie, teda majú o čom písať.

6. Jeden z dôležitých faktorov, ktoré ovplyvňujú úspešnosť tejto stratégie je disciplinované správanie žiakov. Ako udržať disciplínu? Ako pôsobiť na deti, ktoré chcú byť neustále v centre pozornosti? Veľmi pomáha, keď sa aj učiteľ aktívne zapája do činnosti, teda keď tiež píše a takto sa stáva členom spoločenstva tých, ktorí píšu. Ak žiak učiteľa vyrušuje (a tým aj ostatných spolužiakov), učiteľ mu môže povedať, že teraz aj on píše a že sa mu môže venovať až po dopísaní. Ďalšou možnosťou je diskrétny rozhovor s dieťaťom, ktoré neustále vyrušuje. Vezmite ho mimo triedy a osobne s ním prediskutujeme potrebu zmeny v jeho správaní.

 


Zdroje:
Iveta Molčanová: Netradičné metódy na hodinách SJL v primárnom vzdelávaní
Ľubica Nováková: Kritické myslenie na 1. stupni ZŠ, stratégia rámca učenia EUR
Janka MAJHEROVÁ: REVIDOVANÁ BLOOMOVA TAXONÓMIA A KOMPETENCIE PRE POUŽIVANIE IKT
Zdieľať na facebooku