Genetická metóda čítania pomáha prvákom čítať s porozumením

Deti pri genetickej metóde čítania začínajú rýchlo čítať slová, vety a jednoduché texty.
Deti pri genetickej metóde čítania začínajú rýchlo čítať slová, vety a jednoduché texty. / Foto: Bigstock

Existuje niekoľko metód a techník čítania. Dnes sa pozrieme na genetickú metódu čítania. Základy tejto metódy položil Jozef Kožíšek v roku 1913. Od roku 1995 sa modernou metodikou zaoberá PhDr. Jarmila Vágnerová, Csc., ktorá vydala aj súbor učebníc a pracovných listov.

 

Postup pri genetickej metóde čítania

1. Na začiatku vyučovania sa vychádza z mien žiakov a ich fotografií. Deti sa učia prvé písmeno svojho mena a mien svojich spolužiakov.

 

2. Žiaci zapisujú vety pomocou kresby, neskôr pomocou symbolov, môže to byť napríklad písemno M namiesto celého slova Miško.


3. Zo symbolov sa postupne stávajú písmená (hlásky). Kresby a symboly postupne miznú a zostáva hláskové písmo, t.j. veľká tlačená abeceda. Žiaci písmená veľkej tlačenej abecedy aj píšu. Keď žiaci vedia veľkú tlačenú abecedu, prechádzajú na malú tlačenú abecedu.

 

4. Vďaka tomuto postupu sa doba, keď žiaci začnú plynulo čítať a s porozumením, podstatne skracuje. Celú tlačenú abecedu sa dieťa naučí v priebehu prvého polroka.

 

5. Učiteľ dáva dôraz aj na rozvoj sluchového vnímania. Táto metóda nerozkladá slová na slabiky, ale rovno na hlásky. Snaží sa, aby si dieťa každé písmeno (obraz) zároveň prepojilo so zodpovedajúcou hláskou (zvukom) a tým sa  urýchľuje proces učenia.

 

6. Niektorým deťom viac vyhovuje, keď sa ich oči nemusia zastavovať na každej slabike, ktorá sama o sebe často nenesie žiadny význam a zmysel, ale čítajú rovno slovo.

 

7. Väčšina učiteľov, ktorá používa túto metódu, prepája čítanie aj s čítaním s porozumením.

 

8. V druhom polroku sa dieťa môže začať zoznamovať s malou tlačenou abecedou. A pretože je v tejto metóde predĺžené obdobie precvičovania jemnej motoriky skoro na celý polrok, posúva sa nácvik písaných písmen väčšinou až do doby, keď už deti nemajú problém s tlačenými tvarmi. Môžu tak zapisovať už takmer čokoľvek a naviac majú aj viac času na uvoľňovacie cviky, ktoré sú dôležité pre detské zápästie.

 

Výhody genetickej metódy čítania

1. Deti rýchlo začínajú čítať slová, viet a jednoduché texty. Majú chuť čítať aj rôzne nápisy okolo seba v bežnom živote, čo ich veľmi motivuje k čítaniu.

 

2. Deti dokážu dobre vnímať obsah viet, a tak sa od začitaku čítania uplatňuje aj čítanie s porozumením. Deti od začiatku čítania rozumejú čítanému textu a chápu ho ako novú možnosť komunikácie.

 

3. Ďalšou výhodou je aj okamžité písanie veľkých tlačených písmen, ktoré je pri tejto metóde vnímané ako pomocný prvok, ktorý pomáha pri čítaní, ale zároveň je aj prostriedkom k vlastnému vyjadreniu žiaka a tiež pomáha pri precvičovaní jemnej motoriky. Písané písmená sa učia až v druhom ročníku, a tak po celý prvý ročník  sa môžu venovať uvolňovacím cvikom, grafotorickým cvičeniam a získavaniu správnych hygienických návykov pri písaní.

 

4. Genetická metóda sa dá využiť aj v rámci medzipredmetových vzťahov. Napríklad v druhom polroku si deti môžu zapisovať na prvouke názvy zeleniny, ovocia, zvierat a podobne. Na matematike dokážu čítať jednoduché slovné úlohy.

 

5. Táto metóda je jednoduchá aj pre učiteľov. Na začiatku je dôležité pravidelne precvičovať sluchovú analýzu a syntézu hlások a každý týždeň naučiť deti jedno nové písmeno. Prvé problémy sa objavujú až na konci roku s príchodom slabík DE, TE, NE, LE a DI, TI, NI, LI.

 

Nevýhody genetickej metódy čítania

Problém môže nastať, keď dieťa vôbec nie je schopné analýzy a syntézy hlások. Ak sa syntéza dlhšiu dobu nedarí dieťaťu uskutočňovať a sústavne hláskuje písmená, pre tohto žiaka je pravdepodobne lepšia metóda globálneho čítania.

 


Odporúčaná literatúra: klett.czclanky.rvp.cz,sites.google.com
Zdieľať na facebooku