Ako žiakom zadávať samostatnú prácu?

Samostatné učenie žiakov patrí medzi kľúčové kompetencie, na ktoré sa majú pripraviť už v základnej a strednej škole.
Samostatné učenie žiakov patrí medzi kľúčové kompetencie, na ktoré sa majú pripraviť už v základnej a strednej škole. / Foto: Shutterstock

Samostatné učenie žiakov patrí medzi kľúčové kompetencie, na ktoré sa majú pripraviť už v základnej a strednej škole. Samostatné učenie, ktoré je súčasťou aktívneho učenia, je nevyhnutné pre kvalitné a trvalé osvojenie si vedomostí. Veľký význam má aj pre  celoživotné vzdelávanie, ktoré vyžaduje od učiacich sa, aby ovládali metódy a spôsoby samostatného učenia.

 

Na samoštúdium je potrebné:

  • určiť si množstvo času na samostatnú prácu,
  • plánovať čas, činnosti a úlohy,
  • poskytovať pomoc, keď si žiak sám nevie poradiť s úlohou,
  • dohodnúť pravidlá správania pri samostatnej práci.

 

Samostatnou prácou môže byť:

  • učenie sa z určeného textu,
  • riešenie cvičení, príkladov, ktoré zadá učiteľ, resp. ktoré si žiak vyberie,
  • samostatné riešenie problémov,
  • práca s IKT a podobne.

 

Stratégie pri zadávaní samostatnej práce

Nasledujúce stratégie vám môžu pomôcť pri zadávaní samostatnej práce.

 

Žiaci musia vedieť, čo majú robiť

Pri nácviku samostatnej práce treba začať s úlohami na opakovanie a precvičenie učiva. Žiaci by mali vedieť, čo je ich úlohou, ktorú majú splniť počas samostatnej práce. Po zadaní samostatnej práce už netreba dávať doplňujúce pokyny. Ideálne je, keď si žiaci môžu vybrať z viacerých spôsobov, ako budú pracovať. To ich viac motivuje. Úlohy môžete rozdeliť na povinné a dobrovoľné. Hlavne dobrovoľné úlohy by mali mapovať rôzne typy inteligencie a štýly učenia. Na konci by mal učiteľ zistiť, ako sa žiakom pracovalo. Vhodné je zhodnotiť nielen výsledky, ale aj disciplínu. Keď sú žiaci mladší, je vhodné im presne popísať, ako majú postupovať, uvažovať, koľko majú použiť viet, príkladov, obrázkov, grafov, snímok v prezentácii. Povedzte im aj, čo budete hodnotiť, čo si budete všímať. Žiaci musia poznať kritériá hodnotenia.

 

Okrem pokynov nezabudnite tiež na pomôcky

Napíšte na tabuľu a zároveň vysvetlite žiakom, ktoré pomôcky budú potrebovať. Môžu to byť napríklad  encyklopédie, mapy, slovníky, tablety, učebnice, pracovné listy a podobne.

 

Zistite, či žiaci zadaniu rozumejú

Toto je tiež veľmi dôležitá fáza. Požiadajte žiakov, aby vám svojimi slovami zopakovali zadanie úlohy. Vhodné je, keď zadanie prerozprávajú svojou rečou. Učiteľ môže takto zistiť, čo žiaci zle pochopili alebo čomu nerozumejú vôbec. Na základe tejto aktivity učiteľ môže svoje pokyny ešte viac doplniť. Tento čas na otázky je potrebný preto, lebo spoločnou diskusiou môžete predísť zlému spracovaniu, a teda následne aj zlému hodnoteniu z vašej strany.

 

Presne určte čas trvania práce

Žiaci musia presne vedieť, akú dlhú dobu môžu pracovať. Tiež im povedzte, či musia prácu ukončiť na hodine alebo budú pokračovať doma alebo na nasledujúcu hodinu. Čas ukončenia práce napíšte na tabuľu. Nezabudnite si vyhradiť aj čas na spätnú väzbu, ktorá je veľmi dôležitá.

 

Doprajte žiakom slobodu

Nechajte žiakov skutočne samostatne pracovať. Nezasahujte im do práce, zbytočne sa ich nič nepýtajte. Ak ste žiakom v úvode všetko dostatočne vysvetlili, pravdepodobne počas samostatnej práce sa vás nebudú nič pýtať.

 

Nezabudnite na kvalitnú spätnú väzbu

Na konci vyučovacej hodiny poskytnite žiakom o ich práci kvalitnú a podorbnú spätnú väzbu. Snažte sa nachádzať pozitívne prvky v ich práci. Vyhnite sa kritizovaniu a slovo kritika nahraďte slovom odporúčanie. Vaše odporúčania si žiaci skôr vezmú k srdcu a začnú ich aplikovať vo svojej práci.

 

Predpoklady samostatného učenia žiakov

Učebné prostredie – patrí sem dostatočný priestor na učenie, osvetlenie, primeraná teplota, nie hlučné prostredie a podobne.

Vhodná atmosféra – patrí tam schopnosť sústrediť sa, vhodne si zorganizovať čas na učenie a prestávky.

Čas pre samostatné učenie – pri  zostavovaní režimu dňa, brať do úvahy aj výkonnostnú krivku žiakov, ale aj ďalšie nepredvídané okolnosti.

 


Zdroj:Geoffrey Petty:  Moderní vyučování
Zdieľať na facebooku