Ako žiakom vysvetliť problematiku závislosti? Pomôcť môžu aj hry

O závislosti učitelia žiakom môžu veľa povedať aj prostredníctvom rôznych aktivít a hier.
O závislosti učitelia žiakom môžu veľa povedať aj prostredníctvom rôznych aktivít a hier. / Zdroj: Bigstock

Závislosť má veľké množstvo podôb, ktoré sú spoločensky viac alebo menej tolerované. Český psychiater MUDr. Karel Nešpor, CSc. rozdeľuje závislosti takto:

 

Najmenej tolerované závislosti:

 • alkoholizmus a narkománia,
 • gamblerstvo (hazardné hráčstvo spôsobuje veľkú potrebu peňazí a časté je zadlžovanie).

 

Stredne tolerované závislosti

 • workoholizmus (existuje mnoho, na prvý pohľad zdravých, ale skryte nešťastných a depresívnych manažérov, ktorí pracujú bez ohľadu voči sebe i iným a sú závislí na úspechu)

 

Prijímané a tolerované závislosti

 • závislosť na jedle,
 • závislosť na pomáhaní (v tomto prípade ide o snahu vyhnúť sa riešeniu vlastných problémov tým, že sa človek stále zaoberá pomáhaním iným),
 • závislosť na závislosti (rovnováha v niektorých rodinách funguje len preto, že niektorí jej členovia sú spoluzávislí na alkoholizme niektorého člena rodiny a nevedia si predstaviť fungovanie rodiny bez toho, aby neustále riešili závislosť alkoholika, ktorý neustále potrebuje ich pomoc),
 • závislosť na peniazoch a majetku (ide o honbu za majetkom bez pocitu uspokojenia, bez oddychu a bez konca),
 • závislosť na sekte ( súčasťou sekty sa väčšinou stávajú tí ľudia, ktorí túžia byť na jednej strane rešpektovaní, ale zároveň potrebujú byť neustále na niekom závislí).

 

Špeciálnou závislosťou je závislosť na ľuďoch. Závislosť malého dieťaťa na rodičoch je prirodzená. V našej kultúre sa však niektoré deti nemôžu zdravo osamostatniť aj preto, lebo veľa rodičov a starých rodičov si nevie predstaviť život bez pozície opatrovateľa aj do neskorého veku dieťaťa. Apelujú na súcit, rozum a svedomie dieťaťa a nedovolia sa mu osamostatniť primeraným tempom. Dospeivajúci potom váhajú, či majú prerušiť silnú citovú väzbu s rodičmi alebo nie. Väčšinou sa mu to podarí veľmi ťažko, lebo je závislý. Zdravá nezávislosť predstavuje dobrú pôdu pre zdravé budúce vzťahy s partnermi, ale tvorí aj dobrý základ pre dobré vzťahy s rodičmi. Ak sa problém závislosti nevyrieši v pubere, neskôr sa môže vyskytnúť množstvo problémov. O tomto probléme sa v spoločnosti často veľa nerozpráva a skôr sa problémy s tým spojené zametajú pod koberec, ale psychológovia odporúčajú, aby sa aj o tejto téme verejne hovorilo už s deťmi v puberte.

 

Ako sa prejavuje závislý človek od iných ľudí v dospelosti?

 • žiada od spolupracovníkov a príbuzných, aby prevzali zodpovednosť za niektoré oblasti jeho života,
 • keď sú sami, stále cítia, že im chýba životná sila,
 • často sú pesimistickí,
 • podriaďujú svoje záujmy iným ľuďom,
 • stále ich trápi obava, že zostanú opustení,
 • nikdy nevedia byť sami,
 • ťažko znášajú partnerské hádky,
 • obviňujú iných zo svojho zlyhania,
 • cítia úzkosť, keď majú niečo sami vybaviť.

 

Informujte žiakov aj o najbežnejších formách manipulácie

Je dobré, keď učiteľ povie žiakom aj o najbežnejších formách manipulácie, ktoré sa medzi mladými ľuďmi veľmi často vyskytujú. Práve icxh poznanie dokáže včas zabrániť nielen šikanovaniu ale aj napríklad nahováraniu na drogy.

 

Žiaci by mali poznať tieto techniky manipulácie:

 • ľudia manipulujú príkazmi, rozkazmi, prísnosťou, citovým chladom,výčitkami a sarkazmom,
 • medzi rafinované formy patrí zahlcovanie emóciami, prehnaným sýtením potrieb, prílišným zdôrazňovaním originality človeka,
 • obviňovaním a umelým vytvorením situácie, že niekto urobil chybu.

 

Žiaci by mali poznať aj najtypickejšie situácie, kedy dochádza k manipulácii:

 • Chlapec prehovára svoje dievča pred kamarátmi, aby s ním a s partipu išla na chatu. Vyhráža jej, že ak to neurobí, rozíde sa s ňou.
 • Žiarlivý chlapec zakazujke svojmu dievčaťu mať iných kamarátov a kamarátky, zakazuje jej chodiť von z bytu bez toho ,aby s ňou nebol aj on.
 • Manipuláciou je aj to, ak babička vyčíta 14- ročnej vnučke, ak jej nevolá trikrát za deň.
 • Manipuláciou je tiež to, keď syn robí v dome rodičov každú sobotu diskotéky pre kamarátov a keď mu to chcú rodičia zakázať, povie im, že ujde z domu.
 • Keˇpodnapitý dospelý človek ponúka mladým ľu´dom alkohol a vyhráža im, že ak s ním nebudú piť, že sa urazí.

 

O závislosti učitelia žiakom môžu veľa povedať aj prostredníctvom rôznych aktivít a hier. Pozrime sa na niektoré z nich.

 

Kruh asociácií

Žiaci stoja v kruhu. Kto je na rade, ten doplní vetu: „Závislosť je...“ Keď povedia svoj názor všetci žiaci, učiteľ sa ich opýta, ktorá myšlienka ich najviac zaujala a o tej im môže potom viac porozprávať.

 

Sekundové sochy

Žiaci stojav kruhu. Kto je na rade, povie slovo „závislosť“ a urobí hneď, bez uvažovania, nejakú fyzickú aktivitu. Spolužiaci po ňom zopakujú slovo a aktivitu a potom je na rade ďalší žiak. Po každom vystúpení žiaka je vhodné okomentovať, čo chcel sochou povedať a ukázať.

 

Súsošie na tému závislosť

Trojica žiakov si zvolí sochára a po dohode si vytvoria živé obrazy na tému závislosť. Potom sa učiteľ so žiakmi rozpráva o tom, ktorá trojica čo zobrazovala. Najprv svoj názor povedia spolužiaci, potom sa vyjadria tvorcovia súsošia.

 

Na dealera

Žiakov rozdelíme do dvojíc. Vyšší žiak z dvojice dostane do rúk cukrík zabalený do alobalu. To je akože „droga“. Skúša ju ponúknuť spolužiakovi vo dvojici. Využíva svoju slovnú zásobu, kreativitu, snaží sa manipulovať. Menší váha a nechce si drogu zobrať. Po hre žiaci rozprávajú o svojich pocitoch a dojmoch. Povedia, kto mal tendenciu si cukrík zobrať a kto od začiatku bol rázne rozhodnutý si ho nezobrať. Potom si úlohy vo dvojici vymenia.

 

Zamyslenie v skupinách

Pri ďalšej aktivite učiteľ povie žiakom, aby sa zamysleli a potom napísali svoj názor na to, čo pozitívne  dáva mladým ľuďom život s drogou. Väčšinou žiaci napíšu, že:

 • mladý človek sa učí prekonávať prekážky,
 • vie sa postarť sám o seba,
 • vie komunikovať s ľuďmi,
 • učí sa vytrvalosti,
 • učí sa prežiť.

 

Väčšinou žiaci sami prídu aj na to, že tieto vlastnosti sa ukazujú ako pozitívne len počas prvých týždňov s drogou. Potom väčšinou vedia presne pomenovať všetky negatíva, ktoré so sebou prináša tento spôsob života. Potom učiteľ spoločne uvažuje so žiakmi, prečo mladí ľudia siahajú po drogách. Je dobré doviesť diskusiu do bodu, že ked všade by si spomínané zručnosti mohli mladí ľudia osvojiť aj bez toho, aby siahli po droge.Je potrebné im povedať, že k týmto zručnostiam by ich mala viesť rodina, šport, zážitkové kurzy, skaut, spoločensky prospešné činnosti a podobne. Je dobré im poskytnúť zoznam organizácií, ktoré pracujú s mladými v bezprostrednom okolí.

 


Zdroje:
Karel Nešpor: Návykové chování a závislost
Zdeněk Šimanovský, Barbara Šimanovská: Hry pro rozvoj zdravé osobnosti
Zdieľať na facebooku