Najčastejšie problémy v rodine

  

"Je dobré, keď deti zdedia alebo naučia sa od rodičov  všetko pozitívne, a ešte lepšie je, keď to dovedú k dokonalosti."
- Miguel  de   Cervantes


Nedisciplinovanosť, klamstvo, žiarlivosť medzi súrodencami, rozmaznanosť, to sú najčastejšie problémy, ktoré sociológovia a psychológovia  uvádzajú v súvislosti so správaním detí v rodinách.

Sociálno-ekonomické, politické, prírodné a človekom spôsobené zmeny zasiahli do života spoločnosti a tým aj do života rodiny. Rodina prechádza prerodom od tradičnej rodiny, cez modernú, až po postmodernú rodinu. Pokrok vytvára komplex priaznivých podmienok pre rozvoj dieťaťa a pre jeho socializáciu. Na druhej strane existujú problémy v rodinách, ktoré spôsobujú mnoho škôd z hľadiska zdravého vývinu detí. Psychologička PhDr. Dorota Kopasová, CSc. vo svojom výskume vyšpecifikovala sedem základných typov problémov, s ktorými sa v súčasnej rodine môžeme stretnúť.

 

1. Traumatizujúce prostredie

Pre toto prostredie sú charakteristické nadávky, hrubosť a násilie často končiace až týraním dieťaťa. Život pre dieťa v tomto prostredí je mimoriadne náročný, a tak práve tieto deti potrebujú často pomoc odborníkov, ktorí im pomáhajú v boji s rôznymi problémami a poruchami. Odborníci upozorňujú, že psychickú traumu, ktorú dieťa utrpí v takejto rodine, si so sebou nesie po mnohé roky, niekedy i po celý život. Vo všeobecnosti sa tieto deti často nachádzajú akoby na dvoch póloch - alebo sú neprimerane utiahnuté alebo zas neprimerane agresívne.

 

2. Neúplná rodina

Rozvod - výchova detíJedným z dôsledkov procesu rozvodovosti je rozpad rodiny. V roku 2012 bolo rozvodom ukončených približne 33 % uzavretých manželstiev, pričom rozvody viac iniciujú ženy, ktoré podali 65,9 % návrhov na rozvod. Podiel rozvedených manželstiev s maloletými deťmi postupne klesol zo 68,1 % v roku 2001, na 61,8 % v roku 2012. Stúpa podiel rozvodov po dlhšej dobe trvania, kedy deti sa stávajú nezávislými. V priemere na jedno rozvedené manželstvo pripadá 1,5 maloletých detí, pričom na čele neúplných rodín sú v prevažujúcej miere ženy.

Častá je aj tzv. skrytá neúplnosť rodiny. Dieťa má síce oboch rodičov, ale jeden z nich sa správa tak, že neposkytuje dieťaťu plnohodnotný zážitok z otca alebo matky. Fyzicky môže byť v rodine, ale k dieťaťu sa správa odmerane, nezdieľa s ním zážitky, radosti alebo starosti. Čoraz častejšie sa stretávame aj s tým, že síce formálne sa rodina považuje za úplnú, ale v dôsledku opustenia domácnosti kvôli práci (práca v zahraničí), jeden z rodičov neustále absentuje, čo sa tiež negatívne odráža na vývine dieťaťa.

 

3. Časová tieseň

Stres v práci - výchova dieťaťaV súčasnosti  sa od zamestnancov vyžaduje, aby v práci trávili oveľa viac času ako v minulosti. Mnoho rodičov tak má neustále nedostatok času, stupňuje sa nervozita a stres. Často nemajú náladu na komunikáciu s dieťaťom a na spoločné hry, a tak dieťa neustále trpí trvale nenasýtenou potrebou naplneného kontaktu s rodičmi.

 

4. Nedostatok rozmanitej činnosti

Výchova dieťaťa - nedostatok rozmanitej činnostiZúžené spektrum činnosti môže viesť k deformácii vývinu dieťaťa – k predčasnej intelektualizácii, precitlivenosti len na niektoré typy situácií, k malej odolnosti na telesnú záťaž a podobne. Pre dieťa je dôležité, aby sa venovalo nielen učeniu, ale i športu, kultúre, cestovaniu a podobne. Mnoho detí má však z rôznych dôvodov obmedzené možnosti vývinu v niektorej z oblastí. Je dobré  si uvedomiť, že pre deti je potrebné pripravovať širokospektrálny program, vďaka ktorému majú väčšiu šancu pre správny vývin svojej osobnosti.


5. Nevhodné vzory

Nevhodné vzory- výchova detíDnes viac ako inokedy na deti striehnu nevhodné vzory. Jednak sú to vzory zobrazené (internet, televízia), ale aj reálne. Najhoršie je, keď tým nesprávnym vzorom sú práve rodičia najčastejšie vďaka svojej podráždenosti, hrubosti, alkoholizmu, prejavmi neúcty a neznášanlivosti. Nevhodnými vzormi môžu byť aj starší súrodenci, ktorých rodičia nedokážu zvládnuť.

 

6. Nedostatok kultivácie citov, predstáv a fantázie

Nedostatok citov v rodine- vychova detiSúčasná doba často vedie rodiny k tomu, že sa zaoberajú predovšetkým ekonomickými problémami. Neustála komunikácia len na túto tému, môže viesť dieťa k určitej životnej nerovnováhe, ktorá pramení z nemožnosti prejaviť svoje city, túžby, predstavy. A dieťa potrebuje rozvíjať aj svoj fantazijný svet. Bez neho prichádza o tú najkrajšiu časť detstva. A preto nezabúdajte v rodinách aj spievať, rozprávať sa o prečítaných knihách, nakreslených obrázkoch, občas choďte s deťmi do divadla alebo na výstavu. Vaše deti budú šťastnejšie.

 

7. Nedostatok systému a pravidelnosti

Systém, pravidelnosť - výchova detíHlavne z dôvodu časovej zaneprázdnenosti rodičov, deti často vyrastajú v prostredí s množstvom improvizácie, nedostatku systému, pravidelnosti, bez denného režimu. Netreba však zabúdať na to, že pocit systematickosti, bezpečia a istoty je nielen významným momentom utvárania vlastností dieťaťa, ale aj v nachádzaní vlastného životného štýlu.

 

 

Dnešná doba kladie čoraz väčšie nároky na život každého človeka a práve preto je dôležité rozvíjať v našich deťoch správanie, ktoré je zamerané na pomoc a empatiu.  Dnes viac ako inokedy je pre svet potrebný súcit, delenie, darovanie, prosociálnosť vo všetkých jej aspektoch. S tvrdosťou, aroganciou a bezohľadnosťou už ďaleko nezájdeme. Aj preto, aby naše deti boli nielen múdre, ale aj dobré a šťastné, mal by vyrastať v prostredí, ktoré v nich adekvátnym spôsobom bude vedieť tieto pocity formovať.Zdroj: Dorota Kopasová: Načúvaj dieťaťu / uvzsr.sk / portal.statistics.sk
Foto: Deviantart
Čítajte viac o téme: Rodina
Zdieľať na facebooku