Hry na triednické hodiny

Hry na triednické hodiny
Hry na triednické hodiny / Foto: Bigstock

Určite aj vy občas mávate so svojimi žiakmi triednické hodiny a možno premýšľate, čo s nimi robiť. Keď je v škole priestor a čas na vyplnenie času so žiakmi podľa vlastných predstáv, dobré je využiť aktivity, ktoré vytvárajú príjemnú a uvoľnonenú atmosféru a vďaka ktorým sa môžu ešte viac spoznať, naučiť sa navzájom si dôverovať, komunikovať a empaticky sa navzájom vnímať.

V ďalšej časti článku sa môžete zoznámiť s aktivitami, ktoré vám pomôcť.

 

1.Odhaľ klamstvo

Každá žiak na papier napíše o sebe tri veci, ktoré urobil, zažil alebo to, čo sa mu prihodilo. Dve veci napíše pravdivé a jedna bude vymyslená. Všetky lístky učiteľ položí napríklad do klobúka. Postupne lístky vyťahuje a nahlas ich číta. Žiaci potom hádajú, kto lístok napísal. Keď uhádnu, kto to bol, snažia sa zistiť, ktoré informácie boli pravdivé a ktorá bola vymyslená. Táto aktivita pomáha žiakom lepšie sa spoznávať a tiež preveruje, či sa žiaci navzájom v triede počúvajú, či dokážu empaticky  navzájom vnímať svoje svety, či sa zaujímajú jeden o druhého.

 

2. Predsavzatia

Táto aktivita sa hodí napríklad na začiatok školského alebo kalendárneho roka. Žiakom rozdáme niekoľko kartičiek, na ktoré tlačeným písmom napíšu svoje predsavzatia. Potom ich učiteľ pozbiera a vloží napríklad do klobúka. Potom predsavzatia postupne číta a žiaci hádajú, kto jednotlivé predsavzatia napísal.

 

3. Mená

Pri tejto aktivite sa žiaci môžu zamyslieť nad vlastným menom. Môžu rozprávať o tom, aký vzťah majú k vlastnému menu, prečo im rodičia vybrali práve to meno,  ktoré majú, ak vedia, môžu spolužiakom vysvetliť, čo ich meno znamená a podobne.

 

4. Obrázky

Žiaci sedia v kruhu. Učiteľ poukladá na podlahu obrázky s rôznymi motívmi. Môžu byť na nich motívy z prírody, obrázky rôznych miest, športov,situácií, ľudí, zviera a podobne. Žiaci sa postupne vystriedajú pri obrázkoch a každý si vyberie ten, ktorý v ňom najviac zarezonuje. Potom v priebehu piatich minút si premyslia príhodu súvisiacu s obrázkom, ktorú neskôr povedia spolužiakom. Vďaka tejto aktivite sa žiaci môžu dozvedieť zaujímavé historky zo života svojich spolužiakov.

 

Triedny akrostich

Akrostich patrí k metódam tvorivého písania. Akrostich (gr. akros = krajný; stichos = verš) je báseň, v ktorej začiatočné písmená (slabiky) veršov (strof) čítané zhora nadol vytvárajú slovo, skupinu slov alebo vetu. Najznámejšou a najpoužívanejšou podobou akrostichu je tzv. pravý akrostich, v ktorom zhora nadol čítame meno (môže ísť o krstné meno, priezvisko). Žiaci môžu písať k menu pocity, charakter pomocou prídavných mien, vytvoriť príbeh na rozprávkovú postavu a podobne.

Metodický postup:

1. Vysvetlíme žiakom pravidlá a uvedieme niekoľko príkladov.

2. Vypracujeme prvý akrostich spoločne, napr. meno žiaka a dopĺňame prídavné mená – jeho vlastnosti.

3. Žiaci pracujú samostatne.

4. Prezentujeme akrostich pred celou triedou.

 

Napríklad:

 

Š ikovný

 

T vorivý

 

Ú spešný

 

R omantický

 

Triedny akrostich si žiaci urobia tak, že dajú si pod seba prvé písmená zo svojich krstných mien. Usporiadajú ich v poradí podľa zoznamu v triednej knihe. Potom na každé písmeno spoločne vymýšľajú vety, ktoré charakterizujú triedu ako celok. Čiže nepíšu len slová, ale celý vety, ktoré začínajú podľa písmen, ktorými začínajú krstné mená žiakov. Pri tejto aktivite si žiaci uvedomujú, aký sú kolektív, čím je charakteristické ich správanie, ich vzťahy, postoje, záujmy a podobne.

 

Čo je dobré a čo zlé

Žiakov rozdelíme do skupín. Každá skupina dostane  napísaný zoznam rôznych spôsobov správania a vlastností žiakov. Potom žiaci v každej skupine v zozname zakrúžkujú tie vety, ktoré sa týkajú ich triedy a stotožňujú sa s realitou.  Je dobré, keď žiakom povieme, aby zakrúžkovali tri pozitívne veci a tri negatívne veci.V zozname môžu byť napríklad tieto vety.

1. Radi sa hádame.
2. Sme dobrí kamaráti.
3. Ohovárame sa.
4. Tešíme sa, keď spolužiaci dostanú zlú známku.
5. Pomáhame si navzájom.
6. Radi sa spolu hráme.
7. Radi športujeme.
8. Sme leniví.
9. Sme dobrí žiaci.

10.Väčšine z nás sa nechce učiť.

11.Vykrikujeme na hodinách.

12.Nepíšeme si domáce úlohy.

13.Bijeme sa.

14.Odpisujeme domáce úlohy.

15.Pomáhame slabším spolužiakom.

16.Vyrušujeme na vyučovaní.

17.Hádame sa.

18.Upratujeme si triedu i šatňu.

19.Chodíme radi na súťaže.

20.Ohovárame sa.

Zdieľať na facebooku