Ako sa naštartovať a donekonečna neodkladať úlohy?

Prokrastinácia je zabijak. Ako prestať donekonečna odkladať úlohy?
Prokrastinácia je zabijak. Ako prestať donekonečna odkladať úlohy? / Foto: Raw Pixel

Určite to poznáte. Sú situácie, keď sa vám nič nechce a aj tie najdôležitejšie úlohy odkladáte na potom. Hneváte sa sami na seba, ale napriek tomu, akoby sa vám nedalo pohnúť z miesta. Zrazu sa nemô­žeš sústre­diť na nič, čo robíte, pre­tože máte strach z toho, že výsle­dok nebude dosť dobrý. Ako pora­ziť strach z neús­pe­chu? Sku­točná chyba, ktorú môžete uro­biť je tá, že sa rad­šej nebu­dete sna­žiť vôbec. Ako túto situáciu prekonať? Čo vám v skutočnosti bráni v tom, aby ste napredovali a nezostávali stáť na jednom mieste?

 

Strach z neúspe­chu

Ako pora­ziť strach z neúspe­chu? Uve­domte si svoje pri­ority. Nastavte  hra­nice pre všetko vo vašom živote a začnite sa roz­ho­do­vať podľa seba. Uvedomte si, na čom vám najviac záleží a začnite sa tomu naplno venovať. Škoda každého dňa, keď ste sa nevenovali tomu, na čom vám naozaj záleží.

 

Strach zo zmeny

Aj keď chcete  veci zme­niť k lep­šiemu, nie­kedy vám strach z neznáma núti robiť kroky, ktoré ani nech­cete. Obá­vate sa zme­niť niečo len preto, pre­tože zvyk je silný nepria­teľ. Nadýchnite sa a pustite sa do toho, čo ste už tak dávno chceli urobiť.

 

Neviete ako niečo urobiť?

Niekedy je ľahké niečo odlo­žiť len preto, že neviete, ako to uro­biť. Neve­do­mosť vám môže odoberať energiu a frus­tro­vať vás. Ako to zmeniť? Učte sa nové veci a odmietnite strach z neznáma. Robte malé kroky vo svo­jich osob­ných pro­jek­toch a pôjde to lep­šie. Dôležité je začať robiť zmeny. Najhoršie je zostávať stáť na jednom mieste.

 

Málo pozor­nosti, únava

Pokiaľte máte vo všetkom chaos alebo máte večne plný diár, práve únava, môže byť prí­či­nou vašej prok­ras­ti­ná­cie. Každé roz­hod­nu­tie sa vám zdá prí­liš ťažké. Ako sa zba­viť nepo­zor­nosti? Skúste sa po minúte zame­rať na svoje zmysly jed­not­livo. Vní­majte iba, čo poču­jete, potom čo vidíte a čo cítite. Uvi­díte, ako vaša myseľ začne lepšie fungovať.

 

Nečakajte na poslednú chvíľu

Radi čakáte na poslednú chvíľu a mys­líte, že nátlak vás bude moti­vo­vať k lep­ším výsled­kom? Ako odkla­da­nie pora­ziť? Aj keď je ťažké tento zloz­vyk pora­ziť, je tu rie­še­nie -  roz­de­ľte si prácu na viac častí. Pra­cujte na úlohe, ale niečo si nechajte aj nakoniec. Váš výsle­dok potom bude pres­nejší, včas hotový a bez stresu.

 

Per­fek­ci­oniz­mus

Strach z toho, že svo­jou prá­cou nikdy nedo­siah­nete úplnú doko­na­losť a oko­lie vás bude kri­ti­zo­vať, môže byť tiež dôvodom pre prokrastináciu. Nako­niec dospe­jete k záveru, že nemá zmy­sel sa sna­žiť. Ako tomu pre­dísť? Rozprávajte sa s ľuďmi o ich pred­sta­vách a inšpi­rujte sa. Dosiah­nete tak lep­šie výsledky. Nie­kedy vás prek­vapí, že ľudia viac oce­nia snahu ako výsle­dok. Pamä­tajte, dôle­žitá je cesta, a nie iba cieľ.

 

Prok­ras­ti­ná­cia môže viesť k dep­re­siám, nespa­vosti alebo k tomu, že si vás ostatní pre­stanú vážiť. A preto nemá zmysel ďalej zotrvávať v nej. Vždy sa nájde nejaký spôsob, ako sa naštartovať, a tak sa pustite do toho!!!

 

Čítajte viac o téme: Produktivita
Zdieľať na facebooku