Čítajte čo najviac. Najnovšia štúdia hovorí, že budete zdravší

Čítajte čo najviac. Najnovšia štúdia hovorí, že budete zdravší
Čítajte čo najviac. Najnovšia štúdia hovorí, že budete zdravší / Foto: Bigstock

„Čítať peknú knihu je nepretržitý dialóg,
v ktorom kniha hovorí a naša duša odpovedá.“
(André Maurois)

Je veľa spô­so­bov, ako zlep­šiť svoj životný štýl. Zdravá strava, pra­vi­delný pitný režim, pohyb, pozitívne myslenie, cvi­če­nie. Toto všetko sú návyky, ktoré by nás mali udr­žať v dob­rej kon­dí­cii a tým aj predĺžiť život. Naj­nov­šia štú­dia časopisu Social Science and Medi­cine prišla so záve­rom, že aj pra­vi­delné číta­nie kníh má na naše zdra­vie veľmi priaznivé účinky.

Vedci na vzorke 3 635 ľudí zis­tili, že tí, ktorí sa venujú číta­niu dlh­šie ako 3,5 hodiny týž­denne, žijú v prie­mere o dva roky dlh­šie ako neči­ta­te­lia. Zdá sa, že je to pre­po­jené s kog­ni­tív­nym zlep­šo­va­ním, a to viac ako naprí­klad s vekom, pohla­vím, vzde­la­ním, bohat­stvom či ďal­šími fak­tormi.

Počas 12 rokov trvajúceho výskumu, výskumný tím, vedený pro­fe­so­rom Avnim Bavis­him z Yale, roz­de­lil  sub­jekty výskumu do troch sku­pín — tí, čo čítajú viac ako 3,5 hodiny týž­denne, tí, čo čítajú 3,5 hodiny a menej a tí, ktorí nečí­tajú knihy vôbec. Toto zis­te­nie je spo­jené iba s číta­ním kníh. Žiadny iný mate­riál na číta­nie nemal také účinky. „Číta­nie kníh pris­pelo k život­nej výhode, ktorá bola pre­uká­za­teľne vyš­šia ako pri čítaní novín či maga­zí­nov,” pozna­me­nali autori vo svo­jej štú­dii.

Číta­nie kníh zahŕňa dva kog­ni­tívne pro­cesy, ktoré by mohli vytvo­riť výhodu na pre­ži­tie,” dodáva tím. „Po prvé, že pod­po­ruje “hlboké číta­nie”, pohl­cu­júci záži­tok, ktorý povzbu­dzuje čita­teľa k vytvo­re­niu spo­je­nia k ostat­ným čas­tiam mate­riálu a svetu okolo nich. Po druhé, knihy môžu pod­po­ro­vať empa­tiu, sociálne vní­ma­nie a emočnú inte­li­gen­ciu, čo sú dôle­žité kog­ni­tívne pro­cesy.”

Nezna­mená to však, že knihy sú jediný spô­sob ako tré­no­vať mozog. Mnohé štú­die doká­zali, že aj počí­ta­čové hry sú vyni­ka­jú­cim spô­so­bom, ako zvý­šiť inte­li­gen­ciu, schop­nosť kri­ticky mys­lieť a rýchlo sa roz­ho­do­vať.

Napriek tomu, knihy vo vše­obec­nosti domi­nujú. Ľudia im ostá­vajú verní aj napriek množ­stvu fil­mov a audi­ok­níh. Nikdy nena­hra­dia špecifický  pocit, keď máme pocit maximálneho spojenia so svetom v knihe a zároveň pocit spojenia samého seba so sebou. A okrem iného, kniha dáva človeku pocit maximálneho relaxu. A o to predsa aj o to  v dnešnom uponáhlanom svete ide. Keď čítame z monitorov, v podvedomí prevláda pocit, že sme v práci a plníme potrebné úlohy.

„Nie tí milujú knihy, ktorí ich nedotknuté schovávajú v skriniach,
ale tí, ktorí ich majú ustavične v rukách.“ 
- Erasmus Rotterdamský

Čítajte viac o téme: Výskum, Knihy
Zdieľať na facebooku