Námety pre učiteľov na prácu s rozprávkou

Námety pre učiteľov na prácu s rozprávkou
Námety pre učiteľov na prácu s rozprávkou / Zdroj: YouTube

Mladší žiaci milujú rozprávky. Radi ich nielen čítajú, ale radi si vymýšľajú aj svoje vlastné. Majú prirodzenú schopnosť vytvárať nové postavy a rozvíjať zápletky a dialógy. Keď posilňujeme  ich schopnosť hrať sa s predstavami, pomáhame im zároveň rozvíjať jazykové schopnosti a komunikáciu. V ďalšej časti článku sa nachádzajú rôzne aktivity, ktoré im v tom môžu pomáhať.

 

1. Moja vlastná rozprávka

Povedzte žiakom, aby si vymysleli svoju vlastnú rozprávku, v ktorej budú oni hlavnými postavami. Ďalšie postavy môžu byť z reálneho života alebo fiktívne. Svoju rozprávku môže aj ilustrovať. Toto cvičenie pomáha vyjadriť vnútorné problémy a využiť fantáziu na hľadanie nových riešení. Rozvíjajú si tiež schopnosť vytvárať zápletku príbehu a viesť dialógy postáv.

 

2. Môj vlastný kreslený príbeh

Navrhnite deťom, aby si vytvorili svoj vlastný kreslený príbeh. Na veľký výkres nakreslia určité udalosti a potom napíšu dej, ktorý sa na obrázku odohráva. Nad postavy napíšu ich mená. Príbeh môžu urobiť aj formou komiksu. Toto cvičenie žiakom pomáha rozvíjať vizualizáciu prostredníctvom rozprávania príbehu. Prehlbuje sa ich cit pre dramatický dej, stavbu príbehu či charakteristiku postáv.

 

3. Rozhovor s rozprávkovou postavou

Povedzte žiakom, nech popremýšľajú nad rozprávkovou postavou, ktorá ich najviac zaujala alebo niečím oslovila. Potom nech si predstavia, že sa s touto postavou budú rozprávať. Dialóg si môžu napísať. Navrhnite žiakom, aby rozprávkovej postave povedali, aké majú z nej pocity a prečo sa im páči alebo nepáči, čo  na nej obdivuje a v čom by ju chceli napodobňovať. Ďalej nech postave navrhnú, v čom by sa mala zmeniť alebo čo dobré by mala naďalej na sebe rozvíjať. Do dialógu si zapíšu aj imaginárne odpovede a názory  postavy, s ktorou sa žiak „rozpráva“.

 

4. Moja obľúbená (neobľúbená) filmová rozprávka

V tomto cvičení si žiaci spomenú na rozprávku, ktorú videli v kine alebo v televízii. Potom môžu nakresliť nejakú scénu z filmu. Starší žiaci môžu napísať recenziu. Nech napíšu tiež, prečo sa im film páčil alebo nie a čo si z neho do života odniesli. Stotožnili sa s niektorou z postáv? Ak áno, s ktorou a prečo? Toto cvičenie podporuje v žiakoch záujem všímať si viaceré aspekty vývoja dramatického deja a hodnotiť ho z osobného hľadiska. Podporuje zmysel pre detail a postupnosť udalostí.

 

5. Rozprávka ako pantomíma

Keď už máte v triede prečítané všetky rozprávky z učebnice, môžete so žiakmi pracovať tak, že ich rozdelíte do skupín a poviete im, aby pantomimicky zahrali dej z niektorej z prečítaných rozprávok. Žiaci v triede potom hádajú, akú rozprávku ktorá skupina zahrala. Výhodné je, keď učiteľ skupinám presne povie, ktorú rozprávku zahrajú, aby sa vystriedali všetky rozprávky. Žiaci môžu použiť aj komentovanú pantomímu alebo dramatizáciu.

 

6. Hádanka vo forme krátkej ukážky

Učiteľ prečíta krátke ukážky z rozprávok a žiaci hádajú, z ktorej rozprávky ukážka bola.

 

7. Hádanka vo forme ilustrácií

Žiakov rozdeľte do skupín a povedzte im, aby nakreslili ilustrácie k prečítaným rozprávkam. Ostatní žiaci potom hádajú, ktorú rozprávku členovia tej-ktorej skupiny ilustrovali.

 

8. Zmena žánrov

Žiaci môžu pracovať aj tak, že rozprávku zmenia na epickú báseň, povesť alebo baladu. Pri balade musia zmeniť záver z dobrého na tragický a pri povesti  musia rozprávku zmeniť tak, že ju umiestnia napríklad na konkrétny existujúci hrad alebo v nej vystupujú reálne postavy z minulosti. Napríklad nejaký panovník a podobne.

 


Zdroj: Lucia Capacchione: Tvořivý deník pro děti
Zdieľať na facebooku