Aktivity zamerané na pozitívne naladenie žiakov pred učením

Najväčšou prekážkou pri učení nie sú chýbajúce schopnosti, ale chuť k duševnej námahe. Učeniu sa darí najlepšie vtedy, keď sú žiaci pozitívne naladení. Ako môžete deti naladiť na učenie?
Najväčšou prekážkou pri učení nie sú chýbajúce schopnosti, ale chuť k duševnej námahe. Učeniu sa darí najlepšie vtedy, keď sú žiaci pozitívne naladení. Ako môžete deti naladiť na učenie? / Foto: Sutterstock

Najväčšou prekážkou pri učení nie sú chýbajúce schopnosti, ale chuť k duševnej námahe. Učeniu sa darí najlepšie vtedy, keď sú žiaci pozitívne naladení. A tak motivácia k učeniu a radosť z neho sú nedomysliteľné. Musíme vedieť naladiť žiakov na príjemný, radostný pocit plný očakávania. Úspechy v učení sa najskôr dostavia v radostnej atmosfére, ktorá odburáva všetky zábrany. Priebeh učenia úzko súvisí s pocitmi. Na vecný obsah si človek najlepšie spomenie vtedy, keď k nemu pristupuje nielen na kognitívnej úrovni, ale tiež na úrovni emocionálnej. Žiaci majú tiež hlboko zakorenné svoje predstavy o svojom nadaní na učenie alebo o svojich problémoch súvisiacich s učením. Niekedy práve tieto predstavy najviac pomáhajú alebo naopak, brzdia žiaka v učení. Naladiť sa pozitívne na proces učenia znamená:

 

1. Nahradiť negatívne myšlienky pozitívnymi

Pozitívna sugescia dokáže rozvinúť pozitívne účinky. Tie môžu viesť k trvalým pozitívnym zmenám.

 

2. Neustále si predstavovať úspech v učení

Účinnou pomôckou je aj to, keď si živo v duchu predstavujete, vizualizujete budúci úspech. Ako pomôcka sa osvedčilo aj spomínanie na predchádzajúce úspechy v učení. Žiai by si mali vedieť tento pocit navodiť.

 

3. Stanovenie cieľov

Žiak musí mať nejaké ciele, aby sa u neho dostavil záujem a radosť z učenia. Stanovenie cieľov je najúčinnejším prostriedkom úspechu pri učení. Akonáhle žiak prežije prvé úspechy v učení, bude ho to povzbudzovať k ďalšiemu učeniu a premýšľaniu viac ko čokoľvek iné.

 

Aktivty zamerané na pozitívne naladenie žiakov pre učením

1. Dokážem to

Potenciál žiaka sa rozvinie len vtedy, keď verí, že tomu môže naozaj tak byť.  Namiesto zúfalého neviem, či to zvládnem, žiaci by sa mali naučiť hovoriť: „ Zvládnem to! Dokážem to!“ Treba povedať žiakom, aby s pozitívnym naladením začínali hneď od rána., a to tak, že spomínané pozitívne naladené vety si  viackrát povedia. V priebehu dňa si ich potom povedia vždy vtedy, keď sú na nich kladené nejaké nároky. Opakovaním sa s pozitívnym myslením postupne stotožnia. V škole napríklad v skupine môže byť pozitívne myslenie podporované tým, že si žiaci precvičujú formulovanie krátkych a výstižných pozitívnych viet. Môžu sa vzájomne povzbudzovať, môžu upozorňovať na klady spolužiakov, a tak ich orientovať na ich schopnosti a úspechy.

 

2. Dokážem to, pretože...

Dôležité je, keď človek verí sám sebe. Účinok je ešte väčší vtedy, keď nám veria aj iní a najlepšie je, keď nás vedia aj pozitívne povzbudiť.

So žiakmi môžete skúsiť nasledujúcu aktivitu. Všetci členovia skupiny si napísu na kartičky z výkresu začiatok vety: „ Dokážem to, pretože...“ Pripevnia si ich navzájom na chrbát. Potom chodia po triede a dopisujú spolužiakom  dokončenia viet. Mali by písať pozitívne a pravdivé slová. Môžu napísať napríklad aj tieto dokončenia:

Dokážem to, pretože

  • sa viem rýchlo prispôsobiť novej situácii,
  • sa nevzdávam,
  • pravidelne sa pripravujem na hodiny,
  • píšem si domáce úlohy,
  • viem logicky uvažovať.

Aktivita končí vtedy, keď je na každej kartičke aspoň jedno vyjadrenie, môže ich však byť aj viac. Potom si každý prečíta svoju kartičku a neskôr by mohla nasledovať diskusia.

 

3. Slnko úspechov

Pri tejto aktivite by si mali členovia skupiny uvedomiť, čo doteraz dokázali urobiť a čo z toho bolo pre nich obzvlášť dôležité. Každý žiak nakreslí na výkres slnko a svoje úspešné činnosti zakresľuje ako lúče. Mimoriadne výkony zobrazí ako dlhšie lúče. Potom o svojom slnku porozpráva spolužiakom.

Okrem individuálnych sĺnk môžu žiaci v skupinách opísať aj spoločné výkony, ktoré v priebehu roka spoločne zaznamenali v rámci triedy.

 

4. Akrostich

Žiakov rozdeľte do skupín. Každý člen skupiny napíše písmená svojho krstného mena pod seba na papier. Potom k jednotlivým písmenám pripojí pojmy, ktoré asociujú schopnosti, zručnosti a úspechy. Žiaci by sa mali snažiť napísať také pojmy, ktoré vyjadrujú niečo, čo na sebe naozaj oceňujú.

Napríklad ANDREA:

A mbiciózna

N ápaditá

D ochvíľna

R ozumná

E mpatická

A sertívna

V závere môžu žiaci všetky schopnosti a zručnosti potrebné na učenie napísať na jeden výkres a vyvesiť na nástenku. Môže im to slúžiť ako inšpirácia do budúcnosti.

 

5. Nástroje myslenia

Každý človek potrebuje na plnenie svojich súkromných a pracovných úloh určité „nástroje“ a musí s nimi vedieť zaobchádzať. V nasledujúcej aktivite by mali žiaci zamyslieť nad tým, čo človek potrebuje k tomu, aby vedel rýchlo a správne myslieť. Skupiny si napíšu zoznam zručností a schopností podľa ich vlastného uváženia. Môže to byť napríklad fantázia, odolnosť, trpezlivosť, ochota namáhať sa, radosť z premýšľania, radosť z čítania, vytrvalosť...Potom každá skupina prečíta svoj zoznam. Spoločne celá trieda vyberie určité schopnosti či zručnosti a potom ich napíšu na veľký plagát, ktorý potom umiestnia na nástenku. Plagát počas školského roka môže slúžiť ako motivácia pre tých, ktorí strácajú chuť učiť sa.

 

6. Stanovenie cieľov

Keď neviem, kde chceme ísť, nemôžeme cieľavedome pracovať na tom, aby sme tam prišli. Žiakov opäť rozdeľte do skupín. Rozdajte im papiere a povedzte, aby si papier rozdelili na dve polovice. Do ľavého stĺpca zapisujú všetko, čo sa im nepáči alebo sa im zdá obtiažne v určitej oblasti. Napríklad v škole, vo voľnom čase alebo v styku s inými ľuďmi. Do pravého stĺpca zapisujú, ako by to podľa ich názoru malo vyzerať, ako by si to priali. Potom sa papiere premiešajú. Každý člen skupiny si vytiahne jeden papier. Ak vytiahne vlastný, vráti ho späť. Potom si vyberie jeden z napísaných návrhov. Napíše k nemu presný postup, vďaka ktorému by sa dalo dospieť k cieľu. Jednotlivé postupy si žiaci navzájom v skupine prečítajú.

 


ZDROJ: R. Portmannová: Hry pro tvořivé myšlení

 

Čítajte viac o téme: Efektívne učenie
Zdieľať na facebooku