Vyskúšajte učebnú aktivitu KÚTY

  Foto: Bigstock

Kúty sú kooperatívnou učebnou aktivitou, ktorá je zameraná na vyvolanie diskusie a na využívanie skupinových procesov na stimuláciu konštruktívnej argumentácie.Táto metóda sa môže používať ako aktivizačný prostriedok na riadenie diskusií o nejakom závažnom probléme alebo kontroverzných témach, pri ktorých možno prezentovať dva alebo viac postojov alebo názorov. Dá sa použiť vo fáze reflexie po prečítaní textu, po prednáške alebo filme. Zámerom tejto aktivity je, aby žiaci zaujali stanovisko a vedeli ho obhajovať. Kúty tiež podporujú schopnosť pozorne počúvať a zmeniť svoje stanovisko alebo názor, keď sú argumenty druhých dostatočne presvedčivé. Môžeme povedať, že táto aktivita nabáda žiakov, aby dokázali prijať iné presvedčivé argumenty s pozmeniť, poopraviť svoj názor po vypočutí si myšlienok, názorov a argumentov iných.

 

Metodický postup aktivity Kúty:

 

1.Vysvetlite žiakom, o čom budú uvažovať

Vysvetlite žiakom, že budú uvažovať o istom probléme, ktorý sa dotýka aktuálnych udalostí. Učiteľ si zvolí nejakú aktuálnu tému (otepľovanie, nárast automobilovej dopravy, škodlivosť televízie, drogy, nárast agresivity a podobne.) Po oboznámení žiakov s danou témou je potrebné pouvažovať a zhrnúť poznatky a vedomosti, ktoré sa viažu k danej téme a dospieť k predbežným záverom formou krátkej diskusie.

 

2.Určenie stanovísk

Určte, aké stanoviská môžu žiaci zaujať. Môžu byť za niečo, proti alebo zaujmú nerozhodné stanovisko. Učiteľ môže tieto stanoviská určiť dopredu alebo ich vytvoria žiaci pomocou brainsssstormingu. Požiadajte žiakov, aby napísali svoje argumenty, ktoré podporujú ich stanovisko.

 

3.Rozdeľte žiakov

Po dopísaní rozdeľte žiakov do toľkých skupín, koľko názorov prezentujú. Napríklad, žiaci, ktorí sú ZA niečo sa zaradia do jedného kúta v miestnosti. Tí, ktorí sú PROTI niečomu, sa sústredia do ďalšieho kúta v miestnosti.

 

4. Výmena názorov

Účastníci si v každej skupine vymieňajú názory a prehodnocujú dôvody, ktorými písomne podporili svoje stanovisko. Majú na to 5 minút. Skupina si zvolí jedného alebo dvoch hovorcov, ktorí budú zastupovať skupinu v nasledujúcej diskusii.

 

5. Začiatok diskusie

Začnite diskusiu tak, že určíte jednu stranu, aby presne vysvetlila svoje stanovisko  a uviedla hlavné dôvody na jeho podporu. Na rad sa postupne dostane každá skupina.

 

6.Zapojenie sa do rozhovoru

Po prednesení svojho oficiálneho stanoviska sa aj ostatní členovia skupiny zapoja do rozhovoru. Ak skupiny potrebujú na začiatku  povzbudenie, dajte nejakú z nasledujúcich otázok:

Prečo vy nemôžete vo vašej skupine prijať názor druhej skupiny?

V čom nesúhlasíte, čo povedala druhá skupina?

Počuli ste niečo, čo vás donútilo zaujať iné stanovisko?

Prečo vás nepresvedčili argumenty druhej skupiny?

 

7.Prípadná zmena názorov

Na základe toho, čo žiaci počujú v diskusii, môžu zmeniť svoj názor. Ak nastane tento prípad, môžu kedykoľvek zmeniť skupinu. Prejdú zo skupiny, v ktorej boli, do  skupiny, s ktorou súhlasia.

 

8.Ukončenie diskusie

Po zaujatí definitívneho stanoviska ukončite diskusiu a požiadajte skupiny, aby zhrnuli svoje stanoviská a svoje argumenty. Potom nech všetci žiaci napíšu na papier svoje konečné stanovisko a uvedú dôvody, o ktoré sa opierajú.

 

9. Reflexia – analýza kútov

Analýzu začnite tým, že sa žiaci vyjadria, ako sa im pracovalo a podľa akých krokov postupovali. Pri diskusii ich usmernite tak, aby hodnotili a vyjadrovali sa postupne k jednotlivým krokom učebnej aktivity Kúty.

Cieľom tejto aktivity je, aby žiaci pochopili, že zmena názoru je prirodzený a niekedy naozaj nutný následok premýšľania a uvažovania.

 


ZDROJE:
Kasíková, H. : Kooperativní učení, kooperativní škola
Fischer,R. : Učíme děti myslet a učit se
Kagan, S. : Cooperative learning
Zdieľať na facebooku