Aktivity vhodné na prácu žiakov vo dvojiciach

  Foto: Bigstock

Čo dnes dokáže dieťa v spolupráci s druhými, dokáže zajtra samo.
(Vygotskij)

 

Mnohé z nášho učenia je založené na úspechu dosiahnutom spoluprácou. Žiaci sa najlepšie učia vtedy, keď majú prístup k tvorivému konaniu a mysleniu ľudí okolo seba. Kooperatívne učenie vzniká vtedy, keď žiaci pracujú spolu – niekedy vo dvojiciach, inokedy v skupinách, aby vyriešili nejaký problém, preskúmali spoločnú tému alebo stavali na spoločnom chápaní pri vytváraní nových nápadov. Najlepšie podmienky na učenie sú vtedy, keď sú žiaci vystavení nárokom, ktoré rozširujú rozsah ich poznania. Najviac im pomáhame vtedy, kd ich nabádame, aby prekročili hranicu svojho chápania. Ak sú nároky príliš veľké, vzniká riziko, že to skončí neúspechom a frustráciou. Ak sú príliš malé, žiak neuplatní svoje možnosti. Pri kooperatívnom učení žiacizistia, že jeden druhého potrebujú,aby splnili úlohu, ktorú dostali. Učia sa navzájom si pomáhať, podporovať sa, vymieňajú si informácie, vysvetľujú si problémy navzájom, diskutujú, podporujú sa v učení. Dnes sa pozrieme na  niekoľko aktivít, ktoré motivujú žiakov pri práci vo dvojiciach.

 

1.aktivita: Uvažuj – obráť sa k spolužiakovi – vymeňte si názory

Toto je jedna z najjednoduchších techník a dá sa využívať takmer vo všetkých vyučovacích predmetoch. Dobré využitie má napríklad pred výkladom učiva.

Postup:

  1. 1. Zadajte žiakom otázku alebo problém.
  2. 2. Nechajte im čas na premyslenie odpovede.
  3. 3. Vyzvite ich, nech si so spolužiakom diskutujú o svojich odpovediach a vymenia si navzájom názory.

 

2. aktivita: Zhrň – obráť sa k spolužiakovi – vymeňte si názory

Požiadajte žiakov, aby uvažovali o článku, ktorý už čítali. Ich úlohou je zhrnúť text do 2-3 viet. Keď to urobia, obrátia sa k spolužiakovi a porovnajú si svoje výroky, prediskutujú podobné a rozdielne názory a vytvoria jeden súhrn. Každá časť aktivity by mala trvať približne 2-3 minúty. Táto jednoduchá aktivita je rozšírením predchádzajúcej a môže sa použiť po vysvetlení učiva, po čítaní alebo diskusi o nejakej téme.

3.aktivita: Formuluj – vymeňte si názory – počúvaj – rozoberaj

Spolužiaci najprv individuálne formulujú odpovede, porovnávajú si ich a počúvajú sa navzájom. Potom spolu v diskusii a rozbore vytvoria novú odpoveď alebo nový postoj k nejakej téme.

 

4.aktivita: Kreslenie vo dvojiciach

Jeden z dvojice nakreslí obrázok, popíše ho druhému, druhý žiak sa pokúsi nakresliť obrázok podľa spolužiakovho popisu. Žiaci môžu spolupracovať pri kreslení aj tak, že spoločne kreslia jeden obrázok, napríklad ilustráciu k nejakému prečítanému textu.

 

5.aktivita: Spoločné čítanie a písanie

Spolužiaci si napíšu spoločne nejaký text. Môže to byť báseň, poviedka, príbeh, krátka scénka. Potom si spoločne nacvičia pekné čítanie a svoj text prečítajú spolužiakom.

 

6. aktivita: Komiksy, kreslené vtipy

Spolužiaci môžu spoločne vytvárať komiksy tak, že jeden kreslí a druhý vymýšľa texty do bublín.

 

7. aktivita: Hodnotenie vo dvojici

Každý žiak zhodnotí prácu svojho spolužiaka, s ktorým pracoval vo dvojici. Poukáže na dve úspešné veci, ktoré spolužiak zvládol a na jednu, ktorú treba ešte zlepšiť.

 

8. aktivita: Predpovede párov

Žiakom dáte zoznam niekoľkých slov, ktoré sa vzťahuje na vlastnosti hrdinov, prostredie a dej príbehu, ktorý je pre žiakov neznámy, teda nečítali ho. Po vypočutí zoznamu sa majú dvojice porozprávať a spoločne dohodnúť, o čom príbeh asi bude. Žiaci najprv 5 minút diskutujú a až potom napíšu svoju predpoveď. Táto predpoveď sa môže robiť na začiatku, pred čítaním alebo v priebehu čítania, kedy sa dvojice stretnú v istých momentoch, aby modifikovali svoje predpovede podľa toho, ako sa príbeh odvíja.

 

Vďaka práci vo dvojiciach boli v rámci výskumov zaznamenané tieto pozitívne momenty:

  • vyššie výkony a zlepšenie miery uchovávania v pamäti
  • hlbšie porozumenie a kritické myslenie
  • dlhší aktívny učebný čas
  • vyšia vnútorná motivácia učiť sa
  • lepšie vzťahy s rovesníkmi
  • pozitívnejšie postoje k vyučovacím predmetom
  • pozotívnejší postoj k učiteľovi

 


ZDROJE:
Kasíková, H. : Kooperativní učení, kooperativní škola
Fischer,R. : Učíme děti myslet a učit se
Kagan, S. : Cooperative learning

Zdieľať na facebooku