Hry na rozvoj vzťahov v triede (2 . časť)

  Foto: Bigstock

Žiaci, ktorí dobre poznajú sami seba, sa lepšie dokážu vcítiť aj do pocitov svojich spolužiakov. Vďaka tejto schopnosti dokážu deti spolu dobre vychádzať a trieda sa stáva pozitívnym miestom, kde sa všetci cítia dobre. Tejto problematike je potrebné venovať čo najviac času. Ak sa práve pripravujete na pobyt v škole v prírode, na školský výlet, idete organizovať letný tábor alebo potrebujete nejaké hry na triednické hodiny, tieto aktivity môžete využiť. Všetky sú zamerané na rozvíjanie vzťahov v kolektíve detí.


Prečítajte si tiež Hry na rozvoj vzťahov v triede (1. časť)

6. ODZNAK

Pokyny pre žiakov

Pochváľte sa svojím nadaním. Na čo máte talent? V čom vynikáte? Čo vás najviac baví?

 

Pokyny pre učiteľa

Povedzte žiakom, aby si z výkresu vystrihli kruh, obdĺžnik, trojuholník, štvorec alebo iný tvar, ktorý si potom pripevnia špendlíkom na odev ako odznak. Potom na vystrihnutý útvar nakreslia to, v čom sú najlepší. Neskôr v skupinách alebo v rámci celej triedy sa porozprávajú o obrázku, ktorý majú pripevnení na odeve. Môžu pracovať aj vo dvojiciach a navzájom robiť interview. Dvojice tri alebo štyrikrát vymeňte.

 

7. PODOBNOSŤ A ODLIŠNOSŤ

Pokyny pre žiakov

Žiaci, budeme skúmať, v čom sa na seba podobáte a v čom sa líšite.

 

Pokyny pre učiteľa

Rozdeľte žiakov do dvojíc. Netvorte dvojice z kamarátov. Dvojiciam dajte za úlohu nájsť sedem vecí, v ktorých sa jeden na druhého podobajú a sedem vecí, v ktorých sa líšia. V závere môžete dať žiakom nasledujúce otázky:

  • Čo ste zistili o svojom spolužiakovi?
  • Prišli ste na niečo zaujímavé?
  • Čo bolo pre vás ťažšie určiť? Podobnosť alebo odlišnosť?
  • Myslíte si, ž po tomto cvičené poznáte spolužiakov lepšie?

 

8. DOTYK

Pokyny pre žiakov

Všetci sa postavte. Budem vymenúvať rôzne vlastnosti alebo charakteristické črty žiakov a vašou úlohou bude nájsť človeka, ktorému táto vlastnosť patrí a dotknúť sa ho.

 

Pokyny pre učiteľa

Vysvetlite žiakom, že cieľom hry je nájsť človeka s určitou vlastnosťou a dotknúť sa ho. Žiaci sa budú dotýkať danej osoby dovtedy, kým nepoviete ďalšiu vlastnosť. Môžete použiť napríklad takéto vety: „ Dotknite sa niekoho, kto nemá rád matematiku. Dotknite sa niekoho, kto vyhral recitačnú súťaž. Dotknite sa niekoho, kto dal tento týždeň najviac gólov pri futbalovom zápase.“

 

9. POĎAKOVANIE

Pokyny pre žiakov

Žiaci, dnes si budeme písať ďakovné lístky.

 

Pokyny pre učiteľov

Rozdeľte žiakov do skupín po štyroch až šiestich. Rozprávajte sa s deťmi o tom, aké je dôležité svoju vďačnosť prejaviť a ako tým spôsobia radosť niekomu inému. Žiaci potom píšu pre každého člena skupiny jedno poďakovanie, ktoré podľa vlastnej fantázie môžu vyzdobiť. Môžu poďakovať napríklad takýmto spôsobom:

  • Ďakujem, že si môj priateľ.
  • Ďakujem, že mi požičiavaš pero.
  • Ďakujem, že si mi pomohol s domácou úlohou.
  • Poskytnite žiakom dostatok času na písanie a premýšľanie. Potom sa ich môžete opýtať, ako sa cítili, keď poďakovanie písali a a tiež, ako sa cítili, keď poďakovanie dostali.

 

10. BALÓNY A KOTVY

Pokyny pre žiakov

Žiaci, zamyslite sa nad tým, čo vás povznáša a čo vás tiahne ku dnu? Každý človek prežíva šťastné i menej šťastné obdobia. Dnes budete premýšľať nad tým, čo vám robí radosť a čo nie.

 

Pokyny pre učiteľov

Pripravte si obrázky kotvy a balóna, ktoré sú spojené na obrázku čiarou. Starší žiaci si to môžu aj sami nakresliť. Povedzte žiakom, aby do kotvy napísali to, čo ich trápi, hnevá, čo ich ťahá ku dnu a do balóna zase to, čo im robí radosť, čo ich povznáša. Triedu rozdeľte do dvojíc. Každý člen dvojice má tri minúty na to, aby porozprával o svojej kotve a balóne. Po uplynutí času sa vytvoria nové dvojice a tie sa opäť rozprávajú. Takto sa viacerí žiaci môžu navzájom spoznávať.

 

11. VO VNÚTRI A VON

Pokyny pre žiakov

Čo ľudia  o vás vedia? Čo im o sebe prezrádzate? Prečo? A naopak, čo pred spolužiakmi skrývate? Čo nechcete, aby ľudia vedeli? Prečo?

 

Pokyny pre učiteľov

Rozdajte Žiakom papiere. Povedzte im, aby na jednu stranu napísali, čo im nerobí problém o sebe prezradiť a na druhú stranu píšu o veciach, ktoré spolužiaci ešte nevedia. Dobrovoľníci potom prečítajú, čo napísali. Ak žiaci nechcú čítať pred celou triedou, tak ich do toho nenúťte. Ak chcú môžu to prečítať niekomu vo dvojici alebo v malej skupine.

 


Zdroj: M. Karnsová: Jak budovat dobrý vztah medzi učitelem a žákem
Zdieľať na facebooku