Snowballing – metóda snehovej gule v škole

  

Táto metóda, ktorá sa dá uplatniť v rámci skupinového vyučovania, je  stredne  ťažká  na  prípravu  a organizáciu vyučovania,  ale  nenáročná  na  riadenie  vyučovania.  Od  ostatných  skupinových  metód  sa odlišuje  tým,  že  práca  začína  od  jednotlivca.  Ďalej  pokračuje  formou  skupinovej  práce v postupne  zväčšujúcich  sa  skupinách  s ďalšími novými   informáciami. Metóda je použiteľná vo všetkých ročníkoch a v rôznych predmetoch. Touto metódou môže pracovať celá trieda, výsledné pracovné tímy tvoria skupiny s približne štyrmi členmi (môžu byť väčšie i menšie). Vďaka tejto metóde sú rozvíjané mnohé kľúčové kompetencie. Metódu  snehovej  gule  je  možné  použiť  na  začiatku  vyučovacej hodiny  alebo  v jej priebehu  ako  jeden  zo  spôsobov  opakovania.  Môže  tvoriť  i jadro  hodiny pri  rozvíjaní a rozširovaní  poznatkov,  formovaní  postojov  a názorov. Učiteľ  zhodnotí, či  je  metóda  pre danú tému a cieľ vyhovujúca. Musí vychádzať z toho, že žiaci  by mali mať aspoň niekoľko informácií o preberanej téme. Učiteľ túto metódu môže realizovať bez vopred pripraveného materiálu  a tým vedie žiakov k vyhľadávaniu  daných  informácií a práci  s  učebnicou,  encyklopédiou,  poznámkami, internetom alebo má pracovný materiál pripravený vopred. Príprava  pracovného  priestoru  nemusí  byť  zložitá,  záleží  od  toho, aké  veľké  budú konečné skupiny a koľko ich bude. Podľa toho pripraví učiteľ pracovný priestor pre každú skupinu,  aby  boli  dodržané  zásady  vyrovnanej  spolupráce  a aby mali príležitosť pracovať všetci žiaci. Materiál  pre  realizáciu  tejto  metódy  je  určený  témou  a cieľom  vyučovacej  hodiny a dostupnosťou  zdrojov.  Môžu  to  byť  učebnice,  noviny,  výstrižky,  encyklopédie,  slovníky, internet, obrázky. Dĺžka uvedenej pracovnej metódy je závislá na náročnosti témy a cieli,  pripravenosti žiakov, počte a veľkosti skupín. Priemerne trvá 20-30 minút.

 

Ako realizovať metódu snehovej gule?

1.Žiaci sedia na svojich miestach, ale môžeme organizáciu alebo delenie do skupín zmeniť.

2. Učiteľ žiakom vysvetlí tému, cieľ a spôsob práce.

3. Vybratú tému  učiteľ zapíše na tabuľu. Umožní mu to kontrolu žiakov, aby neodbočili od danej témy.

4. Učiteľ žiakom rozdá pracovný materiál a vysvetlí spôsob práce i zámer, prečo pracujú s týmto  materiálom  (obrázky,  krátky  text,  knihy).  Určí  čas  na  vypracovanie každej  fázy v rozsahu 5 -7 minút.


V prvej fáze každý žiak pracuje samostatne. V  druhej fáze pokračuje práca vo dvojiciach. Učiteľ znovu vysvetlí spôsob práce a cieľ, ktorý majú žiaci splniť. Vo dvojici pracujú žiaci na spoločnej téme, spoločne hľadajú riešenia, dávajú návrhy. Komunikácia prebieha na  verbálnej i neverbálnej úrovni. V tretej fáze pokračuje práca vo štvoriciach. Spojíme už existujúce dvojice. Učiteľ znovu vysvetlí spôsob práce a jej cieľ, určí úlohy v skupine a čas na vypracovanie úlohy.  Po  zvážení  učiteľom,  môže  nasledovať  práca  v skupinách  po  osem  žiakov s rovnakým postupom ako v predchádzajúcich fázach. Po ukončení práce v skupinách, hovorcovia skupín prezentujú výsledky skupinovej práce a zdôvodňujú jednotlivé zistenia. Prezentovať môžu formou plagátu, zápisu na tabuľu, tabuľky, zápisu v bodoch a podobne. Zhrnutie  výsledkov  urobí  učiteľ,  ktorý  ich  ešte  doplní  o ďalšie  informácie,  podnety a názory, navrhne žiakom ďalší materiál, v ktorom môžu nájsť informácie o preberanej téme. Hodnotenie realizuje učiteľ  porovnávaním  výsledkov  práce  skupín,  prínosom jednotlivcov pre skupinu, upozorní na význam  informácií pre ďalšiu prácu. Môžeme vyskúšať i variant  hodnotenia žiakom, ktorý vystupuje v úlohe pozorovateľa. Ten nemusí hodnotiť len prácu vo svojej skupine, ale  môže  hodnotiť  i dve  skupiny  alebo  celú  triedu.  Žiaci  sú  vopred  informovaní  o danom hodnotení.

 


Zdroje:
PETTY, G. Moderní vyučování
LOKŠA, J., LOKŠOVÁ, I. Tvořivé vyučování
ZORMANOVÁ, L.Výukové metody v pedagogice

 

Zdieľať na facebooku