Ako žiakov lepšie zapojiť do diskusie v triede?

Diskusie v triede môžu mať rôznu podobu.
Diskusie v triede môžu mať rôznu podobu. / Foto: Bigstock

Diskusie v triede môžu prebiehať v malých alebo veľkých skupinkách. Vhodných formátov je viacero, avšak každý má určité pravidlá a štruktúru.

 

Poskytnutie štruktúrovaného času určeného na diskusiu žiakov môže zlepšiť celkovú atmosféru v triede. Akonáhle je žiakom poskytnutý priestor na rozhovor, počet rozhovorov počas normálneho vyučovania klesá.

 

Ako vytvoriť prostredie na diskusiu v malej skupinke?

Učiteľ môže počas hodiny umožniť malej skupinke konverzáciu, ktorá by poskytla žiakom príležitosť verbálne spracovať to, čo sa práve naučili. Pre žiakov môže byť výhodné, ak majú určené tiché sekundy, napríklad 10 sekúnd ticha, predtým, než začnú rozprávať. Tieto sekundy sú určené na to, aby si zozbierali svoje myšlienky.

Vytvorte skupiny a ciele diskusie. Dbajte na to, aby žiaci mali dosť času zhodnotiť svoje úspechy a zlyhania. Existujú minimálne dva spôsoby, ktoré dajú študentom príležitosť hýbať sa po triede a diskutovať o svojich nápadoch s ich spolužiakmi.

 

Výmena nápadov je taktika, ktorá má mnoho variácií. V jednom sa však všetky prístupy zhodujú - je dôležité, aby bolo vytvorených dosť miest na výmenu nápadov, ktoré môžu prebiehať kdekoľvek v celej triede. Deti by mali byť v skupine troch až piatich. Na každom mieste, na každom stanovišti dajte deťom za úlohu odpovedať na inú otázku, ktorá sa však vracia naspäť k hodine a preberanému učivu.

 

V jednej variácií učiteľ rozdelí žiakov na skupiny. Žiaci sa potom presúvajú v danej skupine po triede a odpovedajú na otázky. Odpovede si zapisujú buď jednotlivo, alebo ako celá skupina. Učiteľ by mal stanoviť časový limit na každé stanovište, v závislosti od preberanej témy a veku žiakov. Žiaci môžu túto aktivitu vykonať buď v jeden deň, alebo môže byť rozložená na dlhšie časové obdobie v rozpätí niekoľkých dní.

 

Ďalším spôsobom je prideliť každej skupinke žiakov domáce stanovište, na ktorom začnú. Na každom stanovisku sa žiaci rozhodnú na jednej vete, ktorá najlepšie sumarizuje ich nápady na danú tému, napíšu ju, a vložia ju do obálky k otázke. Keď už všetky skupiny prešli všetky stanoviská, každá skupina si prečíta vety, ktoré jej spolužiaci nechali na jej domácom stanovisku. Úlohou každej skupiny je potom vytvoriť jednu vetu, ktorá by najlepšie sumarizovala všetky názory spolužiakov. Táto posledná veta sa potom zdieľa s celou triedou.

 

Výmenu nápadov ako stratégiu je možné využívať, aj keď sú skupinky žiakov vytvorené podľa ich záujmov alebo predbežných hodnotení. Tieto informácie môžu byť využité na priradenie vhodných staníc určených na návštevu danou skupinou.

 

Otáčavá diskusia je stratégia, v ktorej žiaci vytvoria dva kruhy, jeden vo vnútri toho druhého. Žiaci vo vonkajšom kruhu čelia tvárou žiakovi vo vnútornom kruhu a naopak. Učiteľ zadá otázku s otvoreným koncom, ktorá si vyžaduje kritické myslenie. Na základe témy a veku učiteľ určí, koľko času strávia žiaci na ktorej otázke. Túto otázku potom diskutujú so spolužiakom, ktorý je oproti nim. Keď uplynie čas vopred stanovený učiteľom, študenti rotujú, napríklad vnútorný kruh sa pohne o dvoch ľudí vpravo. Žiaci sa potom rozprávajú o tej istej otázke s novou osobou. Potom záleží len na učiteľovi a komplexnosti otázky, či sa rozhodne ešte pre jednu rotáciu, alebo po uplynutí času stanoví novú otázku, o ktorej sa majú žiaci rozprávať.

Táto stratégia umožňuje žiakom rozprávať sa o svojich myšlienkach, prebrať ich z viacerých perspektív a zároveň sa aj hýbať po miestnosti.

 

Odporúčania na diskusiu pre celú triedu

Tie najúspešnejšie konverzácie vyžadujú zaujímavú tému, jasné pravidlá výmeny názorov a dostatok času na to, aby žiaci získali dôveru so svoje vedomosti v rámci danej témy.

 

Pravidlá, na ktoré by ste mali myslieť:

  • Ticho nemusí byť ihneď zaplnené nejakým komentárom. Žiaci by si mali pozrieť text a premyslieť si odpoveď predtým, ako niečo povedia.
  • Pred zúčastneným sa na akejkoľvek diskusii by žiaci mali mať dosť času na výskum danej témy, vyhľadanie faktov na podporu ich myšlienky a tvorbu vlastných otázok na diskusiu.
  • Žiaci by mali mať prístup k textom a inému relevantnému obsahu. Zároveň by na ne mali referovať počas diskusie.
  • Žiaci by mali mať kam písať nové otázky a nápady, ktoré ich počas diskusie napadnú.
  • Po diskusii by žiaci mali mať nejaký čas na reflektovanie toho, čo sa naučili.

 

Existuje viacero spôsobov, ako vytvoriť priestor na diskusiu pre celú triedu. Tu sú ďalšie z nich:

 

Seminár je diskusia, kde žiaci môžu zdieľať svoje nápady a otázky s ostatnými spolužiakmi a diskutovať o nich bez toho, aby sa museli o slovo prihlásiť. Zo začiatku je dobré, ak sa študenti o slovo prihlásia, avšak neskôr sa hlásenie o slovo môže vypustiť.

 

Summit je diskusia, ktorej cieľom je podporiť spoluprácu a riešenie problémov počas toho, ako žiaci tvoria nové myšlienky a snažia sa dospieť k spoločnému záveru.  Učiteľ zadáva žiakom problémy na vyriešenie alebo otázky s otvoreným koncom. Žiaci zdieľajú svoje nápady s celou skupinou a prostredníctvom kritickej diskusie sa rozhodnú, ktoré myšlienky najviac podporujú dôkazy a sú odsúhlasené väčšinou triedy. Trieda musí prísť k spoločnému záveru. Formát summitu pracuje najlepšie, ak žiaci už majú skúsenosti so seminárom.

 

Debata je formátom, počas ktorého sa žiaci naučia používať fakty na podporu svojich argumentov. Pred debatou je určené, ktorí žiaci budú argumentovať pre a proti. Potom si žiaci nájdu argumenty na obidve strany a získajú fakty na podporu svojich názorov. Debata môže mať rozdielnu štruktúru - buď môžu žiaci voľne hovoriť svoje argumenty a protiargumenty a potom sa pýtať otázky, alebo môže mať každý žiak v triede dve minúty na odprezentovanie svojho názoru. Žiaci si môžu vybrať, či odprezentujú nový názor, alebo zareagujú na názor predchádzajúcej osoby.

 


Zdroj: edutopia.org
Zdieľať na facebooku