Reflektívne písanie ako technika učenia

Vďaka reflektívnemu písaniu si študenti uvedomia čo sa už naučili, kde sú ich slabé a silné stránky, ale aj aké sú ich ciele v budúcnosti.
Vďaka reflektívnemu písaniu si študenti uvedomia čo sa už naučili, kde sú ich slabé a silné stránky, ale aj aké sú ich ciele v budúcnosti. / Foto: Bigstock

Vďaka reflektívnemu písaniu si študenti uvedomia, čo sa už naučili, kde sú ich slabé a silné stránky, ale aj aké sú ich ciele.


Proces učenia je veľmi komplexný a existuje mnoho overených spôsobov, ako zefektívniť učenie. Patrí k nim aj reflexia, ktorá má rovnakú silu ako učenie sa alebo tvorenie myšlienok. Je to nevyhnutný krok v učebnom procese, ktorý sa odohráva v triede a študent sa zapája do sebareflektívneho procesu. Reflexia zvyčajne zahŕňa pozeranie sa späť na určitú udalosť, analýzu danej udalosti alebo myšlienky, a premýšľanie o tom, čo táto udalosť či myšlienka znamená pre danú osobu či jej učebný proces. Je to veľmi osobný druh písania, ktorý si vyžaduje určitú štruktúru, napríklad opis udalosti, jej interpretáciu a výstup, čiže to, čo to znamenalo. Jadrom reflexie je vysvetľovanie a objasňovanie udalostí. Často odhaľuje chyby a nedostatky, ale aj silné stránky a úspechy.

 

Prečo je reflexia dôležitá?

Keď študenti píšu o svojich osobných hodnotách, často to vedie k tomu, ako sa cítia sami o sebe, či premýšľajú nad svojimi plánmi do budúcnosti. Ukazuje to vyspelosť ich premýšľania, avšak taktiky reflexie môžu slúžiť aj ako obrana pred nepríjemnými zážitkami. Výsledky tejto taktiky sa preukázali vo viacerých štúdiách. Reflexia má tiež pozitívny vplyv pri vyrovnávaní sa so skúsenosťami s rasizmom a vedie k lepšiemu akademickému úspechu. Jej prínos sa ukázal aj pri študentoch matematiky, ktorým tieto cvičenia pomohli vyrovnať sa s tlakom, zredukovať stres a sústrediť sa na dlhodobé ciele.

 

Aké aktivity umožňujú reflexiu?

V súčasnosti sa používa viacero aktivít, ktoré napomáhajú realizácii reflexie.Tu sú niektoré z nich:

1. Denníky

Jednou z najčastejšie používaných metód sú reflektívne denníky. Avšak žiaci potrebujú aj podporu a návod, ako spojiť osobné učenie s preberaným predmetom, pretože inak sa denníky zmenia len na zoznam prežitých udalostí. Osobné denníky sa väčšinou píšu každý týždeň a študent  v nich môže napísať slobodne o svojom zážitku. Niekedy sa ukazujú učiteľovi, avšak často slúžia len pre potrebu študenta. Denníky v dialógovom štýle sa tiež píšu pravidelne a odovzdávajú sa učiteľovi. Úlohou učiteľa je poskytnúť študentovi spätnú väzbu a naviesť ho na nové otázky a myšlienky. V denníku môže študent aj zvýrazniť to, čo je pre neho dôležité či to, čo sa týka vyučovania. Taktiež sa používa aj denník kľúčových fráz, v ktorých študenti musia použi určité slová či frázy počas písania denníka, určené učiteľom, alebo si ho môžu určiť sami. Jedným zo spôsobov je aj opísanie jednej kľúčovej udalosti za daný týždeň. Denníky je možné využiť pri deťoch akejkoľvek vekovej kategórie.

 

2. Brainstorming

Toto cvičenie môžete využiť už počas skupinového projektu. Rozdajte žiakom papieriky, na ktoré napíšu svoje pocity ohľadom práce na projekte, aké boli na začiatku, a aké sú teraz. V triede by mali byť tri veľké papiere so smajlíkmi (smutný, veselý, neutrálny), na ktoré žiaci papieriky prilepia. Potom sa žiaci postavia vedľa posteru, na ktorom majú najviac papierikov a môžete začať diskutovať.

 

3. Citáty

Používanie citátov môže byť spôsobom, ako začať reflexiu, pretože citáty sú často stručné, ale zato veľmi inšpiratívne. Môžete dať každému študentovi papier s citátmi a nechať ich vybrať si jeden, ktorý im príde najvýstižnejší a požiadajte ich, aby vysvetlili, prečo si vybrali daný citát. Najlepšie je dať študentom zoznam citátov pred hodinou, určenou na sebareflexiu, pretože študenti majú čas upratať si svoje myšlienky. Môžete využiť aj silu pesničiek, napríklad nechať študentov vybrať si jednu pesničku či konkrétnu pasáž pesničky, ktorá podľa nich najlepšie vystihuje, ako sa cítia, o učebnom procese alebo danom projekte.

 

4. Reflektívne eseje

Reflektívne eseje sú formálnejšou formou denníkov. Na začiatku je možné dať žiakom otázku, ktorú majú zodpovedať. Eseje sa môžu zamerať na osobný rozvoj, akademické úspechy, či nápady a návrhy na ďalšie akcie.

 

5. Etické príklady

Počas tohto cvičenia majú žiaci možnosť analyzovať konkrétnu situáciu a nájsť jej riešenie. Cieľom aktivity je objavenie a vyjasnenie vlastných hodnôt. Študenti môžu použiť príklad akejkoľvek etickej dilemy.

 

6. Štruktúrované diskusie

Žiakov podporuje, ako počujú úspešné príbehy jeden od druhého. Žiaci by mali vytvoriť zoznam, ktorý opisuje ich pocity, aktivity, a myšlienky a potom ich nahlas odprezentovať.

 

7. Študentské portfólia

Tento typ dokumentácie je nevyhnutný pri starších študentoch. Vďaka nemu si môžu kontrolovať progres svojich organizačných zručností, vkladať fotografie, krátke popisy, či spätné väzby od učiteľa.

Avšak existujú aj mnohé taktiky, ktoré si nevyžadujú veľa plánovania dopredu.

  • Film tvojho života – nechajte žiakov nech napíšu názov filmu, obsadenie, opis vybraného charakteru, ktorá postava sú oni, a detaily aspoň jednej scény z tohto filmu.
  • Identita- zoznam charakteristiky a hodnôt.
  • Pozitívne a negatívne – nechajte žiakov opísať samých seba 3 vetami. Potom ich nechajte prepísať všetky negatívne vety na pozitívne.
  • Životný príbeh – opýtajte sa žiakov, keby boli kniha či film, aký žáner by to bol? Podporte ich, nech vám povedia podrobnejší opis.
  • Nový uhoľ pohľadu- zistite, koho žiaci obdivujú a dovoľte im v krátkosti danú osobu opísať, rovnako ako to, čo si myslia, že by im daná osoba povedala, a čo by sa ich opýtala. Taktiež by žiaci mali napísať aj aké otázky by sa opýtali oni. Odpovede, ktoré by dostali na svoje otázky, by mali napísať formou listu.
  • Hodnotenie - žiaci by mali premýšľať o svojom učení a odpovedať si nasledovné otázky: Čo mi najviac pomohlo? Čo ma najviac prekvapilo? Čo si z tohto vezmem do budúcnosti?
  • Sny a nádeje- žiaci by si mali napísať zoznam snov a nádejí. Z tohto zoznamu nech si vyberú jeden bod, o ktorom napíšu sloh.
  • Osobné ciele – žiaci by mali vytvoriť zoznam svojich cieľov, s tými najdôležitejšími na začiatku zoznamu. O jednom sne by mali napísať sloh.

 


Zdroje: umsl.edu, port.ac.uk, edutopia.org, danieljayres.blogspot.co.uk
Zdieľať na facebooku