Svedomie a morálka sa budujú už v detstve. Tipy, ako môžu učitelia prispieť k ich rozvoju u detí

Foto: Shutterstock
Svedomie a morálku dokážu u detí formovať aj učitelia v školách. / Foto: Shutterstock

Svedomie a morálku dokážu u detí formovať aj učitelia v školách. Čo je pri tom dôležité?

 

Sofokles pred 2500 rokmi napísal: „Neexistuje žiaden tak hrozný svedok a žiaden tak silný žalobca ako svedomie.” Svedomie je súčasťou vnútorného sveta každého človeka a pomocou neho sa rozhodujeme, čo je dobré a čo zlé. Ako reagovať či nereagovať v danej situácii, aby to bolo morálne správne a niekomu to napríklad neublížilo. Svedomie sa formuje u ľudí už v detstve. Je preto nesmierne dôležité, aby sa na jeho rozvoji podieľali nielen rodičia doma, ale aj učitelia v materských a základných školách. 

 

Svedomie sa začína formovať už v ranom detstve

Definovať svedomie je náročné. Je to zložitý koncept, ktorý je tvorený výsledkom komplikovaných psychologických a vzťahových procesov, ako napríklad prijatie hodnôt a noriem, alebo tiež schopnosť cítiť empatiu či vinu. A dokonca aj pokiaľ sa u ľudí vyvinie silné svedomie, nezaručuje to, že vždy budú konať podľa neho. Správne konanie si vyžaduje okrem svedomia aj sebaovládanie. Napriek tomu je prvým predpokladom, že budeme mať tento "vnútorný kompas" vyvinutý správne. Výskum naznačuje, že na rozvoji svedomia treba pracovať už od malička, pretože sa formuje už v ranom veku a primárne sa vyskytuje vo vzťahu rodič/opatrovateľ a dieťa.   

 

Lawrence Kohlberg - autor jednej z prvých teórií morálneho vývinu a usudzovania vo svojej teórii hovoril o troch štádiách morálneho vývinu, pričom tvrdil, že väčšina dospelých sa do posledného štádia vôbec nedostane. Ďalším z jeho základných tvrdení bolo, že jednotlivec nevie medzi štádiami preskakovať. Ide teda plynulo jedno za druhým. S tým súvisí aj fakt, že vždy je jednotlivec schopný pochopiť problém z morálneho hľadiska iba ak je o jednu úroveň nad štádiom, kde aktuálne je. Znamená to, že napríklad deti nie sú vo svojom veku schopné pochopiť morálne problémy dospelých, pretože medzi nimi je úroveň, na ktorej ešte nie sú.

 


A to najzaujímavejšie, čo Kohlberg priniesol, je myšlienka, že deti sa najlepšie učia morálke cez sociálnu interakciu. To znamená, že musia byť aktívnymi účastníkmi v rôznych sociálnych vzťahoch, či už s rodičmi alebo pedagógmi, aby sa im svedomie rozvíjalo správnym smerom a vedeli stále lepšie a lepšie morálne usudzovať.    

 

Nielen doma, ale aj za bránami školy

Síce tvrdá práca na budovaní svedomia začína doma, učitelia majú v tomto procese tiež svoje miesto. Keď deti prídu do školy, toto prostredie im poskytuje obrovský priestor na to, aby svoje svedomie a morálne zručnosti rozvíjali.

 

Výskumníci upozorňujú učiteľov na základné otázky, podľa ktorých zistia, či sa u žiaka buduje svedomia alebo nie. 

  • Dodržiava žiak pravidlá, aj keď nemusí?
  • Cíti obavu o niekoho, kto je zranený?
  • Cíti sa sám/sama zle, ak spraví niečo nepekné a nesprávne?

 

Ak sa v takýchto chvíľach cíti zle, ozýva sa jeho svedomie.

 

Učitelia si dokážu počas bežných dní v kontakte s deťmi všimnúť, ako deti reagujú, ako sa jeden k druhému správajú, ako chápu konkrétne morálne koncepty. Treba si uvedomiť, že rozvíjanie morálnych zručností je dôležité a potrebné nielen pre samotné deti, ale aj pre celú spoločnosť. V jednej štúdii sa ukázalo, že batoľatá a deti v predškolskom veku, ktoré vo väčšej miere konali podľa stanovených pravidiel svojich rodičov, boli viac spolupatričné a mali v škole menej sociálnych problémov. 

 

Tipy, ako môžu učitelia podporiť rozvoj svedomia a morálky žiakov


Pestujte si dobrý vzťah so žiakmi

Keď sú rodičia detí k svojim ratolestiam láskaví a pozorní, je väčšia pravdepodobnosť, že sa budú ich pravidlám lepšie podriaďovať a konať tak správne. To isté platí aj pri učiteľoch. Ak majú žiaci dobrý vzťah so svojím učiteľom, budú ho skôr nasledovať a napodobňovať alebo sa ho pýtať na radu. Preto je dobré, ak učitelia na vzťahu so svojimi žiakmi stále pracujú a spoznávajú sa nielen v pozícii učiteľ-žiak, ale aj človek-človek. 

 

Diskutujte a ešte raz diskutujte

Deti na začiatku interpretujú veci inak, ako ich učitelia. Je to v poriadku, keďže každý sa nachádza na úplne inom stupni morálneho vývinu. Deti však od veľmi mladého veku tvrdo pracujú na to, aby pochopili pravidlá vo svete. Je pre nich ťažké pochopiť, prečo je takéto správanie zlé, prečo sa takto nesprávať na verejnosti a podobne. Preto je dobré, ak v triede otvárajú učitelia rôzne diskusie a debaty na najrôznejšie témy spojené s morálkou. Deti sa tak postupne formujú a budujú svoje svedomie. 

 

Podporujte morálnu identitu študentov

Každý z nás má viacero identít - rodovú, sexuálnu, náboženskú, politickú či ekonomickú. Jedinou identitou, ktorú vedci označujú za kľúčovú pre správne konanie je morálna identita. Je to niečo, čo značí, ako dôležité je pre nás byť dobrým človekom. Keď deti rastú a osvojujú si pravidlá, rozvíja sa im pritom aj empatia a postupne začnú samých seba vnímať ako dobrých ľudí. S čím ruka v ruke ide to, že inklinujú k dobrému správaniu. Viacero štúdií potvrdilo, že ak sú deti vedené k pomáhaniu, ak sú pochválené za dobré správanie, motivuje ich to v tom pokračovať. Ukázalo sa tiež, že následne inklinujú k prosociálnejšimu správaniu - deleniu, pomáhaniu či utešovaniu iných - hoci sa im za to nedostáva žiadneho uznania. To je svedomie priamo v akcii.   

 

Venujte sa emóciám

Sociálno-emocionálne učenie má v procese rozvoja a budovania svedomia veľký význam. Ide totiž o to, že svedomie dáva o sebe vedieť väčšinou prostredníctvom emócií. Ak sa cítime zle, nepríjemne, smutne a vidíme niekoho, kto trpí, v mozgu sa nám to spojí. Ak sa tiež žiaci naučia identifikovať svoje jednotlivé emócie, ľahšie ich pochopia a prečítajú u iných ľudí. Ľahšie tak dokážu podať pomocnú ruku, predísť konfliktom a taktiež budú jednoduchšie komunikovať, pretože budú viac empatickí. 

 

Otázka svedomia a morálky je jednou z tých ťažších. No nie je nič, čo by správna výchova a vzdelávanie nedokázalo, a preto je nesmierne dôležité, aby rodičia a učitelia spojili sily a pomohli deťom k budovaniu týchto konceptov. Učitelia v tom majú veľkú moc, možno si niekedy ani neuvedomujú, akú veľkú.

Zdieľať na facebooku