Chcete dostať rýchlu spätnú väzbu, či žiaci učivo pochopili? Využite tieto tipy!

Spätná väzba, ako deti učivo pochopili, by mala byť pravidelnou súčasťou hodín.
Spätná väzba, ako deti učivo pochopili, by mala byť pravidelnou súčasťou hodín. / Foto: Bigstock

Spätná väzba je nesmierne dôležitá pre každého človeka. Veľmi dôležitá je aj v školskom prostredí. Posúvajú sa vďaka nej nielen učitelia, ale aj deti.

 

V aktuálnej situácií, kedy všetko prebieha na diaľku je o to dôležitejšia, aby vyučovanie bolo efektívne. Metódy a spôsoby na jej získavanie sú rôzne. Môžete zvoliť to, čo vám ako učiteľovi najviac vyhovuje. Môžete sa ale inšpirovať niektorými tipmi, ktoré sme pre vás pripravili. Nájdete medzi nimi aj tipy od Jay McTighe, známeho autora techník formatívneho hodnotenia.

 

Autor uvádza, že je dôležité, aby si boli učitelia vedomí toho, ako techniky používajú. Je potrebné žiakom vysvetliť, čo je zámerom, aby sa nedomnievali, že budú za svoju spätnú väzbu hodnotení. Lebo to podstatou nie je. Formatívne hodnotenie má slúžiť na získanie predstavy o efektivite učiteľovho učenia. Má mu ukázať, nakoľko žiaci zvládli učivo, ako postupujú, prípadne čo im chýba.

 

1. Používajte signály

Signály sú dobrým vyjadrením toho, ako žiak rozumie učivu. Často sa používajú palce hore, ktoré signalizujú, že žiak rozumie, prípadne palec dole, čo značí opak. V súčasnej situácií sa tiež môže pomocou videokamier konkrétny signál ukázať. Je to ešte efektívnejšie - žiaci sa neprekrikujú a učiteľ získa rýchly prehľad, ako na tom s pochopením učiva sú. Zároveň sa ako signál môžu využiť emotikony (veselý, smutný a zamyslený), ktoré sú žiakom dobre známe z komunikácie na sociálnych sieťach a  bude im ich používanie prirodzené.

 

2. Dajte na výber

Technika ,,Dajte na výber” je založená na pravdivých a nepravdivých výrokoch, ktoré vedia pekne poukázať na to, nakoľko žiaci rozumejú preberanému učivu. Na výber môžu byť rôzne tvrdenia z toho, čo bolo na hodinách preberané a žiaci sa môžu k tomu vyjadriť pravda/nepravda, súhlasím/nesúhlasím, rozumiem/nerozumiem.

 

3. Rýchle tabuľky

Položte triede otázku a nechajte nejaký časový interval, za ktorý majú študenti poznačiť svoje odpovede na hárky/tabuľky, ktoré majú k dispozícii. Podľa správnych či nesprávnych odpovedí uvidíte spätnú väzbu, ako a či bolo učivo dostatočne prebraté.

 

4. Používajte čísla na prstoch

 Jedna z najjednoduchších rýchlych techník na získanie spätnej väzby je nechať si od študentov očíslovať vašu otázku na prstoch, napríklad od 1 do 5. Stanovte si, či je 1 najmenej alebo najviac a postupuje tak pri okruhoch, ku ktorým chcete/potrebujete dostať spätnú väzbu.

 

5. Nakreslite T-graf

T-graf je jednoduchá pomôcka, ktorú mnoho učiteľov bežne používa. Na jednu stranu grafu napíšte okruhy, ktoré chcete, aby boli žiakmi ohodnotené. Na druhej strane zase budú vyjadrenia žiakov k vami stanovenym okruhom. 

 

6. Vizualizujte to

Vytváranie koncepčných máp je veľmi nápomocné pri vzdelávaní ako takom. Pri spätnej väzbe môže byť užitočné rovnako. Poproste žiakov, aby vytvorili koncepčnú mapu a vizualizovali tak jednu z problematík, ktoré sa naučili. Pri tejto technike je zároveň zaujímavé sledovať schopnosť vizualizácie jednotlivých študentov a individuálne rozdiely.

 

7. Sumarizujte

Sumarizovanie je ďalšou z techník, ktorá sa používa pre oba prípady. Pri spätnej väzbe a taktiež pri zvyšovaní porozumenia učivu či jeho lepšieho osvojenia. Skúste so študentmi na jednej hodine sumarizovať, čo sa ste sa o vybranej téme naučili. Uvidíte tak, čo im ešte chýba a na čo sa môžete najbližšie pri prednáške zamerať.  

 

8. Používajte analógie

Táto technika vyzýva študentov, aby vytvorili metafory či analógie, ku konkrétnym naučeným konceptom. Na základe vytvorenia analógie môžete dobre vidieť, ako a nakoľko žiak porozumel tomu, čo sa učil. Treba byť však opatrní, pretože niekedy, ak žiak nevie urobiť analógiu nemusí to hneď znamenať, že učivu nerozumie. Možno je problém len v tom, že nevie vytvoriť analógiu, ale samotné učivo mu nerobí problém.

 

9. Urobte triedenie pomocou kartičiek

Pekná pomôcka je používanie vytvorených kartičky. Na každej kartičke sä výrazy ako: rozumiem tomu, rozumiem tomu trošku, nedáva mi to zmysel, nechápem to, potrebujem sa to doučiť a pod. Položte triede otázku a žiaci nech vám pomocou kartičiek ukážu, nakoľko pochopili, čo sa učíte.

 

10. Nechajte sa ohodnotiť

No a na záver asi tá najefektívnejšia technika - opýtajte sa na spätnú väzbu študentov priamo. Komunikujte a diskutujte s nimi otvorene o tom, ako chápu učivu, ako rozumejú vášmu štýlu učenia, čo im vyhovuje a naopak čo nie. Obzvlášť pri učení na diaľku sa zaujímajte, ako vylepšiť vaše hodiny, aby si z nich žiaci odniesli čo najviac.

Zdieľať na facebooku