Ako môže učiteľ pomôcť žiakom s domácimi úlohami?

Domáce úlohy zadávajú mnohí učitelia, ale nedokážu z nich vyťažiť maximum.
Domáce úlohy zadávajú mnohí učitelia, ale nedokážu z nich vyťažiť maximum. / Foto: Bigstock

Domáce úlohy zadávajú mnohí učitelia, ale nedokážu z nich vyťažiť maximum. Ako to zlepšiť?

 

Zadávanie domácich úloh je veľkou otázkou v rámci vzdelávania. V súčasnom vzdelávaní je problémom, s ktorým sa stretáva mnoho učiteľov fakt, že žiaci nedokončujú svoje domáce úlohe. Čo je však ešte horšie, aj keď ich dokončia, nič sa z toho nenaučia, lebo úlohe vlastne vôbec nerozumejú. Znamená to, že pokiaľ ide o domáce úlohy, čelia učitelia dvom problémom. Na jednej strane učitelia chcú, aby ich žiaci pracovali doma na domácich úlohách. Zároveň však nechcú posielať a zadávať žiakom domáce úlohy, ktoré žiaci nevedia vyriešiť. Nemá zmysel zadávať žiakom úlohy, ktorým nerozumejú, lebo ak majú pri ich vypracovávaní len hádať správne riešenia a pod., je to absolútne neefektívne. Otázkou je, čo môžu učitelia v tejto situácií robiť. Riešením môže byť viacero stratégií.

 

Zabezpečovanie dokončovania domácich úloh

Dať možnosť žiakom dokončiť domácu úlohu bez toho, aby ju museli dokončiť správne, je prvou stratégiou, ktorú možno v riešení daného problému použiť. Uvádzame stratégie, ktoré môžete použiť, aby ste žiakov motivovali k dokončovaniu domácich úloh:

 

Zahrňte záujmy žiakov do vašich vyučovacích metód

Prvým a najjednoduchším prístupom vedúcim k dokončovaniu úloh žiakmi je zahrnúť do nich jednak niečo, čo ich zaujíma a zároveň niečo, čo súvisí s vyučovaním. Ak sú záujmy žiakov súčasťou vyučovacích osnov, je pravdepodobnejšie, že sa to podarí. V štúdii realizovanej autorkami Michelle Hinton a Lee Kern sa ukázalo, že zahrnutie záujmov žiakov naozaj prispieva k dokončeniu domácej úlohy. Autorky zistili, že dokončenie úloh sa zvýšilo v tomto prípade zo 60 % na 95 %. Ide teda o evidentný rozdiel. Jednoduchý spôsob, ako tento cieľ dosiahnuť, je nechať ich a slovenčine písať esej o svojich krúžkoch a príbehoch z nich. Alebo použiť pri vypracovaní úlohy kreatívnym spôsobom počítač.

 

Vytvorte si nástroje, ktoré umožňujú sledovať domáce úlohy

 Jedným zo spôsobov, ako môžu učitelia zabezpečiť, aby žiaci dokončovali svoje domáce úlohy je vytvorenie kalendára či iných nástrojov, ktoré vám umožnia tento cieľ sledovať. Vytvoriť kalendár domácich úloh je veľkým pomocníkom. Vo fyzickej podobe môže byť vystavený v triede, čo umožňuje žiakom, aby mali stále na očiach a kontrolovali si, čo a kedy treba mať hotové. Ideálny je flipchart, kde možno zotierať a zapisovať nové úlohy každý týždeň. Žiaci môžu dostať od učiteľa tiež prázdnu papierovú kópiu tohto kalendára, ktorý si môžu vziať domov a značiť si v ňom, ako postupujú pri plnení domácich úloh. Ešte lepším spôsobom je vytvorenie takéhoto kalendára online. Ak ide o staršie deti, tým je takéto riešenie prirodzené. Premiestniť kalendár povinností a domácich úloh do virtuálneho prostredia môže k ich dokončovaniu prispieť v značnej miere.
 

Vytvorte si rutinu

Daný bod súvisí s vyučovaním štýlom a prácou učiteľov vo všeobecnosti. Často sa stáva, že keď učitelia nestíhajú s učivom, dajú svojim žiakom domáce úlohy, aby si učivo doštudovali samostatne. Nie je to dobrý spôsob. Je potrebné, aby si učitelia vytvorili rutinu v preberaní učiva a zadávaní domácich úloh. Túto rutinu potrebujú aj samotní žiaci. Keď si zvyknú, že domáce úlohy sa zadávajú v pondelok a v stredu sa kontrolujú alebo majú byť odovzdané, zabezpečí to ich častejšie dokončovanie. Pretože žiaci vedia, čo kedy odovzdať a urobiť a zvyknú si na to.

Žiaci majú v dnešnej dobe veľa krúžkov a mimoškolských aktivít. Je pre nich ťažké zladiť všetky tieto aktivity s akademickým výkonom. Preto, ak budú dopredu vedieť, kedy treba dokončiť domáce úlohy, naplánujú si to v súvislosti s ich ostatnými činnosťami a budú to vnímať menej stresujúco.

 

Zlepšenie výkonu pomocou domácich úloh

Niektoré stratégie zlepšovania dokončovania domácich úloh sú vhodné aj pre zlepšenie výkonu žiakov. Uvádzame dva prístupy, ktoré učiteľom pomôžu zabezpečiť nielen to, aby sa žiaci zapájali do domácich úloh, ale aby z nich viac profitovali:

 

Nastavte vhodnú náročnosť pre každého

Žiaci zvyčajne nedokončia domácu úlohu nie preto, že nechcú, ale preto, že sa v materiály stratia. Počas hodiny je učiteľ schopný rozlíšiť, že každý žiak sa učí iným tempom. Poprípade vedia prispôsobiť svoje pokyny tak, aby im rozumel každý žiak. Podobný prístup by sa mal aplikovať aj pri zadávaní domácich úloh. Ak si učiteľ všimne, čo platí na daného žiaka a kedy je najpravdepodobnejšie, že domácu úlohu dokončí, vtedy vyhral. Treba si všímať rozdiely a prispôsobovať náročnosť, pokiaľ je to možné. Práve na toto sa používa v školách testovanie. Síce je to veľmi negatívny aspekt pre samotných študentov, ktorí sú z testovania vystresovaní a pod tlakom, pre učiteľa má však viaceré benefity. Vďaka nemu môže zistiť, kde ktorý žiak zaostáva a ako mu pomôcť sa zlepšiť alebo danému učivu lepšie porozumieť.

 

Poskytnite ďalšie zdroje

Ďalším spôsobom, ako zabezpečiť a zlepšiť dokončovanie domácich úloh žiakmi je poskytnúť im ďalšie zdroje, ktoré môžu žiaci pri práci použiť. Niekedy to znamená upozorniť žiakov na dostupné zdroje v knižnici. Inokedy to znamená upriamiť ich pozornosť na webové stránky, ktoré s daným učivom súvisia a môžu žiakovi rozšíriť obzory. V súčasnosti sa veľkým pomocníkom učiteľov stal YouTube, ktorý je viac ako kedykoľvek predtým preplnený aj zaujímavými edukatívnymi videami, diskusiami vedcov, inštruktážnymi filmami a pod.

 

Zapojte rodičov

Je to síce náročnejšia stratégia, ale o to prospešnejšia. Zapojenie rodičov do domácich úloh žiakov má pre nich veľký význam. Keď sa rodičia zapájajú do vzdelávania svojich detí, má to vplyv na väčšiu angažovanosť a vedie to k lepšiemu výkonu. V jednej realizovanej štúdií sa zistilo, že pokiaľ rodičia pomáhali svojim deťom s domácimi úlohami, viedlo to k ich lepším výsledkom v škole. Tento aspekt tu už spomenutý bol, ale to, prečo bola daná štúdia tak zaujímavá, bolo, že zapojenie rodičov pomohlo najmä rizikovým žiakom. Sú to často tí žiaci, ktorí majú nedostatok vedomostí. Či už je to v dôsledku nižšieho sociálno-ekonomického prostredia, násilia v rodine, telesného postihnutia a pod. Práve pomoc rodičov pri domácich úlohách týmto žiakom veľmi pomohla a motivovala ich k dokončovaniu zadaní. 

 

Skúste stratégiu prevrátenej triedy

V niektorých školách majú žiaci priestor robiť domáce úlohy v triede, priamo na vyučovaní. Pomáha im to hlavne v tom, že majú po ruke učiteľa, na ktorého sa môžu obrátiť a požiadať v prípade potreby o pomoc. Otázkou, ktorá vystáva je, čo potom robia žiaci doma? Ak si domáce úlohy urobia na hodine, čo robia doma? Stratégia prevráteného vyučovania funguje na takom princípe, že deti si samy čítajú doma z kníh, študujú dostupné zdroje, ktoré im učiteľ k danému učivu poskytne a pod. Po príchode do triedy potom žiaci konzultujú a diskutujú s učiteľom o tom, čo sa doma naučili a pracujú na spomínaných zadaniach a úlohách. Keď to zhrnieme – pri tejto stratégií platí, že pasívna časť vyučovania sa deje doma a tá aktívna priamo v triede.

 

Keď by sme problematiku domácich úloh mali zhrnúť, asi by bolo namieste uvedomiť si, že pri tejto téme sú v popredí dva dôležité ciele. Prvou je, aby boli úlohy žiakmi dokončované a tou druhou, aby sa z nich žiaci niečo naučili a zlepšili svoj akademický výkon. Spôsobov a stratégií, ako to dosiahnuť, je viacero a je len na vás, ktoré skúsite využiť pri vašej triede.

 

Čítajte viac o téme: Domáce úlohy
Zdieľať na facebooku