Čo je psychická odolnosť a ako ju podporiť u dieťaťa?

Psychickú odolnosť pomáhame dieťaťu budovať odmalička. Môžeme na to využiť aj rôzne hry.
Psychickú odolnosť pomáhame dieťaťu budovať odmalička. Môžeme na to využiť aj rôzne hry. / Foto: Pexels

Dobré zvládanie rôznych životných situácií je dôležitým predpokladom, aby sme žili spokojný život. Takejto odolnosti sa učíme postupne už v detskom veku.

 

Súčasná pandemická situácia vyžaduje nielen psychicky odolných rodičov, ale aj deti. Dnešná doba kladie na väčšinu z nás zvýšené nároky a požiadavky. Sme obklopení veľkým množstvom informácii, náš život je častokrát búrlivý a častejšie sa dostávame do náročných životných situácií. Každý z nás má na zvládanie týchto náročných životných situácii svoje individuálne predpoklady. Niektoré sú geneticky dané a niektoré sa získavajú výchovou. Dôležité je, že svoju odolnosť môžeme vedome zvyšovať a zároveň sa tak nevedome pripravovať na tieto situácie. Tak isto aj všetky deti majú schopnosť vybudovať si psychickú odolnosť a rovnováhu v živote, avšak rodičia nesú zodpovednosť naučiť ich, ako na to.

 

Čo je psychická odolnosť?

Najdôležitejšou úlohou rodičov je vybaviť dieťa takými psychickými kvalitami, ktorú mu umožnia byť strojcom svojho života, riadiť svoj život podľa svojich predstáv a vedieť prekonávať čo najjednoduchším spôsobom všetky prekážky. Dôležité je vybaviť ho veľkou dávkou psychickej odolnosti, sebavedomia, dôvery vo vlastné schopnosti, motiváciou, reálnym náhľadom na svet, pocitom istoty a bezpečia. Spôsob, ako reagujete na dieťa, čo si o ňom myslíte, čo mu hovoríte, ako sa ku nemu správate, to všetko tvorí základ zdravého sebaobrazu dieťaťa. Medzi dôležité vlastnosti, ktoré nám pomáhajú dobre zvládať životné udalosti a zažívať pocity šťastia a spokojnosti patria:

 • Sebaúčinnosť ako viera človeka vo vlastné schopnosti organizovať a vykonávať aktivity, ktoré sú potrebné k dosiahnutiu daných výsledkov.
 • Reziliencia ako odolnosť človeka, ktorý nám pomôže vyrovnávať sa s prekážkami a nepriaznivými podmienkami života.
 • Sebadôvera
 • „Locus of control“, teda ako sa človek orientuje v sebe samom a vo svete.   

 

Psychickú odolnosť ako takú môžeme teda popísať ako schopnosť zvládať záťaž a prekovávať prekážky. Veľmi úzko sa spája aj s fyzickou odolnosťou, teda schopnosťou odolávať chorobám, zvládať bolesť. Práve z tohto dôvodu platí aj pravidlo, že psychický odolný človek je zdravší.

 

Ako zvyšovať psychickú odolnosť u dieťaťa?

Predškolský vek môžeme označiť za kľúčové obdobie pre to, akým spôsobom sa bude dieťa vyrovnávať s nárokmi života neskôr. V tomto období je psychická odolnosť ešte na veľmi nízkej úrovni a takisto aj neistota v sociálnych kontaktoch. Preto je najdôležitejšie pracovať na samostatnosti dieťaťa a naučiť ho byť čo najviac samostatným. Dôležité je začať u seba, tzn. byť vzorom pre dieťa. Dieťa si na základe pozorovania vštepuje stratégie, ktoré využívajú jeho rodičia pri zvládaní náročných životných situácií. Má možnosť vidieť dospelého v konfrontácii s rôznymi situáciami, sleduje ich správanie a opakuje ich. Učí sa spôsoby, ako čeliť stresu, ako reagovať, komunikovať a riešiť konflikty. Okrem toho treba dbať na nasledovné:

 1. Dopriať dieťaťu pocit kontroly a vlastného vplyvu v najrôznejších situáciách.
 2. Umožniť mu, aby porozumelo situácii a dianiu okolo seba.
 3. Vysvetliť mu zmysel danej činnosti.
 4. Pomáhať mu zažívať úspech.

 

Hry na podporu psychickej odolnosti

Hra sa môže využiť aj ako výchovná metóda. Môžeme ňou ovplyvniť správanie dieťaťa a zároveň rozvíjať jeho schopnosti. Psychická odolnosť je z veľkej časti aj výsledkom úspešnej socializácie dieťaťa.

 

 1. Spoločné kreslenie – môžete spoločne nakresliť „dom, v ktorom by ste chceli bývať“, „škôlku, aká by mala byť“, „ako si predstavujte ideálne prázdniny“, „stroskotanie na pustom ostrove“. Po dokončení si urobte rozbor kresby. Veľmi dôležité je nechať dieťa, aby sa k tomu vyjadrilo. Rodič má možnosť „pozrieť sa“ do hlavičky dieťaťa, nad čím uvažuje, možno zistíte, čo sa dieťaťu nepáči, aké má túžby a ako sa cíti v domácom prostredí alebo v škole.
   
 2. Chválim, chváliš – hra pre celú rodinu. Jeden z rodičov môže začať hru „Páčilo sa mi, že Michal pomohol ockovi pri ..., zaslúžil by si pochvalu?“. Keď väčšina uzná, že áno, tak hovorca dostane nejaký žetón. Tak pokračujú všetci členovia rodiny a na záver zhodnotíte situácie, ktoré boli odmenené, či ste postupovali správne. Vďaka tejto aktivite môžete zistiť, ako vaše dieťa vníma rôzne situácie a môžete ich neskôr využiť na rozvoj jeho prosociálneho vnímania a empatie.
   
 3. Čoho sa bojí Superman? – vzorové postavy sa môžu vyberať na základe veku dieťaťa a jeho aktuálnych idolov. Rodičia si pripravia papiere s obrázkom týchto postáv. Jeden papier má v záhlaví hrdinu – Superman, Spiderman... ďalší papier má v záhlaví postavu, s ktorou sa identifikuje dieťa a ďalšie dva papiere sa týkajú samotného dieťaťa. Na kždý z nich kreslí alebo píše dieťa odpoveď na otázku: „Čoho sa bojí Superman?“ „Čoho sa bojí identifikovaná postava?“ „Čoho sa bojí dieťa? (ja)“. Pri tejto aktivite zohrávajú veľkú úlohu emócie. Pri rozhovore s dieťaťom sa môžete zamerať na jeho strachy a poskytnúť mu spätnú väzbu a uistiť ho, že ste tu, keď vás bude potrebovať. Môžete mu povedať aj o svojich strachoch, aby si uvedomilo, že je to prirodzená súčasť života každého z nás. Takto bude mať pocit bezpečia a istoty.
Zdieľať na facebooku