Prečo je dôležitá samoregulácia u detí?

Foto: Pexels
Samoregulácia, regulácia emócií a impulzov nie je zručnosť, s ktorou sa rodíme. Pomôcť deťom samoregulovať širokú škálu emócií patrí medzi najdôležitejšie úlohy rodičov. / Foto: Pexels

V čom deťom pomáha samoregulácia a ako ju môžete podporiť?

 

Samoreguláciu možno definovať rôznymi spôsobmi. Všeobecne sa dá povedať, ide o kontrolu vlastného správania, emócií a myšlienok pri dosahovaní dlhodobých cieľov. Konkrétnejšie, emocionálna sebaregulácia sa týka schopnosti zvládať rušivé emócie a impulzy. Inými slovami: premýšľať skôr, ako budete konať. Odráža tiež schopnosť rozveseliť sa po sklamaniach a konať spôsobom, ktorý je v súlade s vašimi najhlbšie zaužívanými hodnotami.  

 

Prečo je dôležitá samoregulácia?

Je lákavé označiť vyzývavé správanie ako opozičné, vzdorovité, manipulatívne a hľadajúce pozornosť. Náročné správanie však deti často nemajú pod kontrolou. Je presnejšie a užitočnejšie chápať toto správanie ako znak toho, že deti nezvládajú svoje nadmerné emócie. To znamená, že sa nedokážu samoregulovať. Sebaregulácia je schopnosť zostať pokojný, vyrovnať sa s emóciami, prispôsobiť sa a primerane reagovať na vonkajšie prostredie. Sebaregulácia je dôležitá, pretože im pomáha:

  • učiť sa v škole – primeraná samoregulácia umožňuje, aby pokojne sedeli a počúvali v triede.
  • správať sa spoločensky prijateľným spôsobom, tým že im umožňuje ovládať impulzy.
  • nájsť si priateľov – pretože samoregulácia im poskytuje schopnosť striedať sa v hrách a rozhovoroch, zdieľať hračky a vyjadrovať emócie vhodnými spôsobmi.
  • stať sa viac nezávislými – pretože samoregulácia im poskytuje schopnosť robiť vhodné rozhodnutia v správaní a naučiť sa, ako sa správať v nových situáciách bez neustáleho poučovania dospelými.

 

Ako a kedy sa rozvíja samoregulácia u detí?

Samoregulácia, regulácia emócií a impulzov nie je zručnosť, s ktorou sa rodíme. Pomôcť deťom samoregulovať širokú škálu emócií patrí medzi najdôležitejšie úlohy rodičov. Je to kľúčovým míľnikom vo vývine detí, ktorého základy sú položené v najskorších rokoch života. Schopnosť detí regulovať svoj emocionálny stav a emocionálne reakcie ovplyvňujú ich rodinu, rovesníkov, akademický výkon, dlhodobé duševné zdravie a ich schopnosť prosperovať v zložitom svete. Deti si rozvíjajú samoreguláciu prostredníctvom vrelých a citlivých vzťahov. Rozvíjajú ju aj sledovaním dospelých okolo seba. Najviac sa rozvíja v batoľacom a predškolskom veku, ale neustále sa rozvíja aj v dospelosti. Napríklad deti si môžu cmúľať prsty, aby sa utíšili, alebo odvrátiť zrak od svojich opatrovateľov, ak si potrebujú oddýchnuť od pozornosti alebo sú unavené. Deti v predškolskom veku by mali rýchlo rozvíjať svoju schopnosť sebaregulácie. To zahŕňa schopnosť rozpoznať širokú škálu pocitov v sebe a druhých a schopnosť vcítiť sa do situácie niekoho iného. Deti v predškolskom veku sa môžu od dospelých naučiť zámerným stratégiám emocionálnej regulácie, ako je napríklad hlboké dýchanie, počítanie do 10 a používanie sebarozprávania na zvládanie úzkosti, frustrácie a iných emócií. Efektívna implementácia týchto zručností umožní predškolákom sústrediť svoju pozornosť na dlhšie obdobie, čím sa zvýši ich schopnosť riešiť zložité a náročné úlohy.

 

Tipy, ako podporiť sebareguláciu vo vývine detí

Zatiaľ čo schopnosť detí regulovať sa môže ovplyvniť mnoho faktorov vrátane učiteľov, školy, susedstiev, rovesníkov, kultúry a genetiky, rodičia a rodina zohrávajú ústrednú úlohu. Ako deťom môžete pomôcť?

 

Budujte pozitívne vzťahy s každým dieťaťom

Budovanie pozitívnych vzťahov s deťmi poskytuje základ pre získanie sebaregulačných schopností. Začína to tým, že dospelý pochopí, že deti, ktoré prejavujú nedostatočnú sústredenosť alebo slabú emocionálnu reguláciu, nie sú „zlé deti“ alebo „nekontrolovateľné“, ale sú to deti, ktoré potrebujú dodatočnú podporu a starostlivosť, pokiaľ ide o rozvoj samoregulácie.

 

Naplánujte si náročné situácie

Také situácie, v ktorých môže byť pre mladšie deti ťažké správať sa dobre. Napríklad: „Obchod, do ktorého ideme, má veľa vecí, ktoré sa môžu rozbiť. Popozerať sa môžete, ale nedotýkajte sa ho.“ Pripomeňte im to, keď vstúpite do obchodu. Napríklad: „Pamätáš – len sa pozeráme, dobre?“


 

Cvičte pozitívnu disciplínu

Samoregulačné schopnosti pomáhajú deťom a dospelým dosiahnuť rôzne ciele, a zároveň pomáhajú predchádzať negatívnym dôsledkom zlého správania. Keď sa deti rozvíjajú kognitívne, musia si uvedomiť, že zlé správanie má dôsledky a vedieť, aké budú tieto dôsledky, aby sa mohli dobre rozhodnúť. Úlohou rodičov je poskytovať primerané prostredie s konzistentnými pravidlami a dôsledkami. Myšlienkou pozitívnej disciplíny je riešiť problémy správania prostredníctvom vzájomného rešpektu, riešenia problémov a osobnej zodpovednosti, namiesto uchyľovania sa k trestom, ktoré spôsobujú rozhorčenie a fungujú len krátkodobo.

 

Použite hry na precvičenie samoregulácie

Hranie spoločenských hier alebo kartových hier môže pomôcť deťom rozvíjať samoregulačné schopnosti a zároveň rozšíriť svoje vedomosti. Učia sa konať prosociálne zdieľaním herných prvkov, striedaním sa, trpezlivým a tichým čakaním, kým sa niekto iný vystrieda, vyjednávaním s ostatnými a férovou hrou. Hranie hier pomáha deťom naučiť sa vyrovnať sa so silnými emóciami, ktoré sprevádzajú výhry a prehry.

 

Zostaňte pozitívni a trpezliví

Deti si nevyvinú schopnosť samoregulácie cez noc, je to celoživotný proces, ktorý si od rodičov vyžaduje čas a trpezlivosť. Rodičia majú poskytovať štruktúru, lekcie a povzbudenie, ktoré deti potrebujú na rozvoj svojej schopnosti samoregulácie.

 

Okrem toho, zvážte vyhľadanie odbornej pomoci, ak deti:

  • majú viac záchvatov hnevu alebo ťažkého správania ako iné deti v rovnakom veku;
  • sa s pribúdajúcim vekom častejšie správajú zložitým alebo nekontrolovateľným spôsobom;
  • sa správajú spôsobom, ktorý je nebezpečný pre nich alebo iných;
  • je ťažké disciplinovať a zdá sa, že vaše stratégie na podporu pozitívneho správania nefungujú;
  • sú veľmi uzavreté a majú veľa problémov s interakciou s ostatnými;
  • nemajú toľko komunikačných a sociálnych zručností ako iné deti v rovnakom veku.
Zdieľať na facebooku