Veďte deti k hudbe, má to veľa výhod. Ako objaviť a podporiť hudobné nadanie u detí?

Hudba zaujímavým spôsobom pomáha rozvíjať dieťa.
Hudba zaujímavým spôsobom pomáha rozvíjať dieťa. / Foto: Bigstock

Hudobné nadanie nie je len jedným z talentov, ktorým naše dieťa môže disponovať. Muzikálna inteligencia zohráva obrovskú úlohu v celkovej inteligencii človeka, preto sa na hudobný sluch pozrieme detailnejšie. V prvom rade je potrebné vedieť, že samotné nadanie nezávisí od sociálnych, ekonomických alebo geografických podmienok. Podstatné je ho rozpoznať, podporovať a rozvíjať.

 

Dlhodobé výskumy dokazujú neodškriepiteľnú súvislosť medzi inteligenciou a hudobným nadaním. Odborníci potvrdzujú vysoké akademické výsledky detí, ktoré dostali hudobné vzdelanie. Všetci rodičia by mali svoje dieťa vystavovať hudbe už v ranom veku a hoci sa im môže zdať, že nemajú nijaký hudobný talent, hudba výrazne ovplyvňuje funkcie mozgu súvisiace s kreatívnym myslením a rast IQ. Ak dieťaťu s hudobným nadaním sprostredkujeme štúdium hry na hudobnom nástroji, s veľkou pravdepodobnosťou sa zlepší aj v škole. Výskum potvrdil, že tieto deti na základnej škole dosahujú až o 22 % vyššie skóre v jazykových testoch a o 20 % vyššie skóre v matematických testoch.

 

Psychológ Vladimír Dočkal z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave vo svojej práci Ako podchytiť a rozvíjať nadanie žiakov základných a stredných škôl zhrnul faktory ovplyvňujúce vývin nadania:

1) dedičnosť a biologický stav organizmu,

2) prostredie (prírodné, fyzikálne, materiálne a predovšetkým sociálne, vrátane výchovy),

3) vlastná aktivita jednotlivca (ktorá sprostredkúva spolupôsobenie dedičnosti a prostredia),

4) náhoda (šťastie na učiteľa).

 

Význam týchto faktorov ilustroval V. Dočkal na príklade hudobného skladateľa Wolfganga Amadea Mozarta. Hoci v jeho dobe o genetike nechyrovali, nemožno spochybňovať, že jeho genetický limit bol vysoký. Ako by sa však vyvíjalo jeho nadanie, ak by vyrastal napríklad v rodine dedinského pekára? Myslí si, že pravdepodobne by bol z neho dobrý pekár, ale nemal by veľa príležitostí svoj talent rozvinúť. Vďaka tomu, že bol jeho život plný hudby, ktorú mu sprostredkoval otec Leopold, mohol sa stať z neho nezabudnuteľný umelec a naplniť svoj potenciál. Rovnako hovorí, že by nestačilo, aby sa stal z neho hudobný génius, ak by mohol hudbu vedľa otca len počúvať, no na nástroj by nesmel siahnuť. Otec ho podporoval v tom, aby aktívne hral a to bola v rozvoji jeho talentu nesmierne dôležitá vec. V rozvoji talentu je najdôležitejšia aktivita človeka a iba tá dokáže sprostredkovať spolupôsobenie genetiky a vyplvu prostredia, píše psychológ.

 

Spoločné znaky ľudí s muzikálnou inteligenciou

Štúdie potvrdili určité typické znaky ľudí, ktorí majú hudobný sluch a vysokú muzikálnu inteligenciu. Vo všetkom hľadajú nejaké rovnaké symboly. Jednoduchšie si pamätajú informácie, keď si z nich zložia pieseň, rým, melódiu alebo text. Keďže hudba a reč spolu súvisia, nachádzajú v nej určité vzorce a ľahšie sa učia slová a frázy v cudzom jazyku.

 

Myslia vo vzorcoch, ľahšie sa učia matematiku

Čítanie nôt zahŕňa porozumenie štvrťkám, osminkám, celým notám, čo sú vlastne zlomky. Odborníci vysvetľujú, že keď sa dieťa naučí rytmus, pravdepodobne už vie rátať. Nepočíta číslice, ale používa pri tom tú istú logickú časť mozgu. Podrobne sa téme prelínania matematiky a hudby venoval vo svojej práci napríklad profesor matematiky na Michiganskej univerzite Thomas M. Fiore.

 

Ich mozog pracuje rýchlejšie

Dr. Eric Rasmussen, člen The Johns Hopkins Univerzity a Oddelenia pre skoré zavádzanie hudby u detí potvrdzuje, že deti študujúce hudbu majú výraznejší nárast neurónovej aktivity ako ľudia, ktorí sa hudbe nevenujú. Znamená to, že hudobník hrajúci na hudobný nástroj má vyššiu mozgovú aktivitu.

 

Sú priťahovaní k zvukom

Veľmi citlivo reagujú na zvuky v okolí, aj na tie, ktoré väčšina ľudí nevníma. Deti sa zvyknú prebudiť na každý hlučnejší podnet. Vladimír Dočkal dopĺňa, že s prirodzenou aktivitou nervového systému súvisí nižšia potreba spánku väčšiny nadaných detí.

 

Ľahko sa učia cudzie jazyky

Najnovšie štúdie dokazujú vplyv hudobného tréningu na fyzický vývin ľavej časti mozgu, ktorá je zodpovedná za vývoj reči. Hra na hudobný nástroj podporuje schopnosť učiť sa druhý jazyk.

 

Sú veľmi dobrí poslucháči

Keďže hudba si vyžaduje nielen spev, tanec a tvorenie piesní, ale hlavne počúvanie, sú hudobne nadané deti výrazne dobrými poslucháčmi.

 

Medzi ďalšie významné pozitíva hudobne nadaných ľudí, ktorí dostali hudobné vzdelanie, patria aj tieto znaky:

  • Ľahko si zapamätajú piesne a vedia ich zreprodukovať
  • Rozumejú notám, rytmu, tóninám, hudobnej štruktúre
  • Radi tancujú a spievajú
  • Cítia správny rytmus
  • Ovládajú hru na rôzne hudobné nástroje
  • Sú fascinovaní hudbou

 

Ako a kedy začať zavádzať hudbu do života dieťaťa?

Výskum tvrdí, že deti dokážu najcitlivejšie reagovať na hudbu od narodenia do 9 rokov. V tomto období sa vývíjajú mechanizmy zodpovedné za spracovávanie a porozumenie hudbe. Vladimír Dočkal vo svojej publikácii vyslovene špecifikuje, že vývin nadania je geneticky naprogramovaný tak, aby sa každá funkcia optimálne formovala v istom čase. L. S. Vygotskij (1976) ho nazval senzitívnou periódou. Aby sa funkcia rozvinula, musí edukačné pôsobenie nastúpiť práve v tejto perióde. Predčasná stimulácia je zbytočná, oneskorená stimulácia je náročná a málo účinná.

 

Hlavným sprostredkovateľom hudby by mali byť pre malé dieťa najskôr v prvom rade rodičia. Deti milujú hlas matky a znie im ešte krajšie, keď mama spieva. Nemusíte byť hudobný virtuóz, ani sa obávať, že ak budete dieťaťu spievať falošne, bude spievať falošne i ono. Štúdie dokazujú, že deti reagujú na vykonávanie aktivít pozitívnejšie, ak im rodič pri nich spieva.

 

Už počas tehotenstva je vhodné púšťať dieťaťu príjemnú hudbu, spievať mu. Ak chceme, aby naše dieťa malo k hudbe pozitívny vzťah, je dôležité predstaviť mu hudbu v ranom veku. Hudba stimuluje rast mozgu dieťaťa a pozitívne pôsobí na jeho vývin. Hudobné nadanie patrí do rovnakej kategórie ako vývoj reči. Ak dieťa od malička vystavujeme cudziemu jazyku, naučí sa ho ovládať ako materisnký jazyk. Dieťa od malička vedené k hudbe bude v nej prirodzené a hoci sa hudobnému porozumeniu dá naučiť aj neskôr, už nikdy mu nebude úplne prirodzené.

 

Dieťaťu v období do 3 rokov predstavujeme hudbu formou spevu - vymýšľame si rôzne verše, rýmy, dieťaťu predstavujeme rytmus a recitáciu, tanca - s malým dieťatkom tancujeme v šatke, nosiči, v náručí, s väčším sa už držíme za ruky, tancujeme v kruhu, v páre, oproti sebe, alebo mu hráme na hudobný nástroj, či už je to xylofón, bubny, piano, ukulele, flautu. Čím viac hudobných nástrojov dieťaťu predstavíme, tým lepšie bude schopné identifikovať hudobný nástroj v piesni.

 

Vo veku 3 rokov môžeme dieťaťu predstaviť hudobné lekcie. Či už pôjde o tanec alebo spev, je dôležité si ujasniť, že naším cieľom ešte stále nie je naučiť dieťa hrať na hudobnom nástroji. Dieťa najskôr potrebuje byť schopné identifikovať hudobné nástroje, imitovať ich zvuk, zopakovať melódiu, vytvárať si vlastnú.

 

Okolo 5. roku býva dieťa pripravené na formálnejšie hodiny hudby. Ešte stále nie je cieľom, aby dieťa ovládalo hru na hudobný nástroj, ale jej len viac rozumelo. Dieťa sa zoznamuje s hrou na piano, husle, rovnako úspešne ho zaujme aj gitara alebo ukulele. Rozširuje si obzor, spoznáva rôzne nástroje, vytvára si vzťah k obľúbeným.

 

Medzi 6 až 9 rokom je vhodné začať s lekciami, ktorých cieľom je naučiť sa hrať na hudobný nástroj.

 

Približne v 10. roku dieťa ovláda hru na hudobný nástroj, zameriava sa na jej správnu interpretáciu. Dieťa je už dostatočne silné, aby zvládlo udržať aj ťažší hudobný nástroj, ako napríklad akordeón alebo violončelo. Jeho dýchacie ústrojenstvo je už tiež dostatočne vyvinuté na hru na trúbke, flaute a je schopné pracovať na zlepšovaní sa.

 

Už nástupom do školy môžete začať aj s hodinami hduby. / Foto: Bigstock

 

Ako podporiť hudobnú inteligenciu u dieťaťa

Zahrňte hudbu do bežného chodu domácnosti - nie je nutné počúvať Mozarta pri upratovaní. Akýkoľvek typ hudby rozvíja detskú inteligenciu.

 

Aktívne počúvajte hudbu - venujte určitý čas aktívnemu počúvaniu. Povedzte dieťaťu, aké hudobné nástroje v nej hrajú, o čom spieva interprét, pýtajte sa ho, ako sa pri hudbe cíti, či chce tancovať rýchlo, pomaly alebo vôbec.

 

Spievajte si s dieťaťom - opakovaním rytmicky a textovo jednoduchých piesní, ktoré si dieťa dokáže osvojiť si zvyšuje hudobnú inteligenciu, vnímanie melódie, textu a rytmiky

 

Tancujte s dieťaťom - tancom podporujete cítenie rytmu a hudobnej dynamiky. A okrem iného je to skvelý spôsob, ako tráviť s dieťatkom čas. Ak máte pocit, že sa nevie správne hýbať v rytme hudby, nezúfajte. Podľa výskumov dievčatá získavajú túto schopnosť okolo tretieho roku a chlapci až v predškolskom veku.

 

Tvorte hudbu spoločne - či už je dieťa vo veku, kedy vie hrať na hudobný nástroj, alebo zatiaľ len udiera paličkami po xylofóne, je vhodné ho doprevádzať. Skúste mu počas hrania spievať, alebo každý z vás bude “hrať” na iný hudobný nástroj.

 

Napriek tomu, že hudobné vzdelanie muzikálne nadaných detí dokáže zvýšiť ich schopnosť sa učiť, takéto dieťa nie je inteligentnejšie ako dieťa, ktoré nemá hudobný sluch. Preto by rodičia mali viesť dieťa k hudbe kvôli hudbe samotnej. Vďaka hudbe dokáže dieťa precítiť jedinečné emócie, mať neskonalú radosť z veselého tancovania, tešiť sa zo spoločného spievania a z času stráveného s rodičom.

Čítajte viac o téme: Hudba
Zdieľať na facebooku