Unikátny program FinQ pre školy má zlepšiť finančné vzdelávanie detí a mládeže. Opäť však nejde o iniciatívu štátu

Program FinQ má za cieľ zlepšiť finančné vzdelávanie detí a mládeže. (Zľava: Štefan Máj a Danica Lacová z Nadácie Slovenskej sporiteľne)
Program FinQ má za cieľ zlepšiť finančné vzdelávanie detí a mládeže. (Zľava: Štefan Máj a Danica Lacová z Nadácie Slovenskej sporiteľne) / Foto: Zuzana Gránska

Kritické myslenie by malo byť nevyhnutnosťou súčasťou modernej znalostnej spoločnosti. A to vo všetkých jej oblastiach, teda aj v tej finančnej. Hĺbková analýza stavu finančného vzdelávania na Slovensku ukázala viaceré závažné nedostatky. Nový unikátny program finančného vzdelávania pre školy má za cieľ situáciu zlepšiť.

 

Úroveň finančnej gramotnosti slovenských žiakov sa podľa medzinárodného testovania PISA zhoršuje. Podľa posledných výsledkov z testovania v roku 2015 naši 15-roční žiaci skončili v tejto dôležitej oblasti pre život pod priemerom krajín OECD. Efektívne riešenia štátu, ktoré by učiteľom pomáhali uchopiť túto prierezovú tému v praxi lepšie, však neprišli. Viaceré neziskové organizácie či banky sa snažia v tomto smere angažovať, aby zlepšili súčasnú situáciu, no témy ako je táto, si vyžadujú komplexné riešenia. A také riešenia nie sú len o dobrom úmysle a snahe, ale aj o schopnosti zapojiť veľký počet expertov a významnej finančnej investícii.

 

Analýza ukázala viacero nedostatkov

Odborníci varujú, že krajiny bez finančnej kultúry stagnujú. Nadácia Slovenskej sporiteľne sa preto rozhodla, že sa tejto téme začne detailne dlhodobo a systematicky venovať, aby sa stav finančnej kultúry u mladých ľudí na Slovensku zlepšil.

Zostavili expertný tím, ktorý vypracoval Diferenčnú analýzu stavu finančného vzdelávania v Slovenskej republike. Z tejto rozsiahlej hĺbkovej analýzy o stave finančného vzdelávania na Slovensku vyplynulo viacero zarážajúcich zistení, okrem iného aj to, že:

  • školy takmer vôbec nesledujú úroveň finančnej gramotnosti svojich žiakov a nevyužívajú dostupné nástroje hodnotení,
  • neexistujú štandardy ani normy, ktoré by definovali minimálnu úroveň ovládania finančnej gramotnosti na účely vzdelávania,
  • z daného dôvodu teda nepoznáme úroveň kompetencií učiteľov a pedagogických zamest­nancov v tejto oblasti,
  • rozvoj finančnej kultúry u žiakov úplne absentuje, a preto vzdelávanie chápu skôr ako povinnosť, nie ako zásadný prvok, ktorý bude mať vplyv na ich život.

 

Diferenčná analýza stavu finančného vzdelávania v Slovenskej republike / Foto: Zuzana Gránska

Unikátny program FinQ

V nadväznosti na zistenia analýzy pripravila Nadácia Slovenskej sporiteľne v spolupráci s odborníkmi jedinečný program finančného vzdelávania pre školy s názvom FinQ. Jeho cieľom je rozvoj kritického myslenia v kontexte financií a celkovej finančnej kultúry u žiakov základných a stredných škôl na Slovensku. „Ide doposiaľ o jedinečný program nielen v rámci našej bankovej skupiny, ale aj v rámci krajín OECD. Už dnes je o to veľký záujem, no rozhodli sme sa podeliť sa o tieto materiály a naše skúsenosti až po pilotnom overovaní. Následne plánujeme aj veľkú medzinárodnú konferenciu a myslím si, že bude záujem, aby sa program dostal aj do ďalších krajín,“ uviedol Štefan Máj, predseda Správnej rady Nadácie Slovenskej sporiteľne.

 

Pri tvorbe koncepcie programu vychádzali autori z filozofie založenej na troch koeficientoch: schopnosť človeka poznávať a rozumieť prejavom okolia vyjadrujú inteligenčný a emočný kvocient, schopnosť využívať kritické myslenie s cieľom aktívne ovplyvniť finančnú situáciu seba a spoločnosti predstavuje FinQ – kvocient finančnej kultúry. Ten je podľa autorov programu potrebné neustále rozvíjať vo všetkých oblastiach života, aby pochopenie informácií v širších kontextoch umožnilo mladým ľuďom prijímať správne rozhodnutia a po vstupe do reálneho života dokázali robiť zodpovedné kroky aj vo finančnej oblasti.

 

Finančná rovnica

IQ+EQ+FinQ=3Q pre život

 

Jedinečnosť programu spočíva práve v zadefinovaní referenčných rámcov, ktoré podľa autorov neexistujú nikde na svete. „Na rozdiel od doterajších prístupov, medzinárodných (OECD), národných (NŠFG), program FinQ je postavený na kognitívne odstupňovaných učebných problémoch v rozsahu A1 až B2, čo umožní  žiačkam a žiakom rozvíjať kritické myslenie ako súčasť ich finančnej kultúry. Učebné problémy sú formulované tak, aby zodpovedali učebnému obsahu inovovaných štátnych vzdelávacích programov, to znamená, že nepresahujú ich rámec,“ konštatuje Mgr. Darina De Jaegher, hlavná expertka programu FinQ.

 

V praxi to bude znamenať, že žiaci sa budú učiť o financiách napríklad na dejepise, literatúre, matematike či občianskej náuke. Učitelia im budú v rámci aktuálne preberaného učiva zadávať úlohy rôznej náročnosti, ktoré budú zároveň prirodzene rozvíjať ich kritické myslenie vo finančnej oblasti.

„Na dejepise to bude napríklad úloha o pôvode peňazí, na geografii si zase priblížia cudzie meny,“ opisuje témy, akým sa budú v rámci predmetov učitelia so žiakmi venovať, Danica Lacová, správkyňa Nadácie Slovenskej sporiteľne. „Náš model je postavený na tom, že učiteľ sa stáva pre žiaka sprievodcom. Metodické listy sú vytvorené tak, aby žiak objavoval, pozoroval, hodnotil a robil závery. Učiteľ pritom sprevádza žiaka tak, aby prišiel k správnym záverom,“ dodáva D. Lacová. Upozorňuje na to, že aby deti nasávali nové informácie a boli motivované, musia byť vtiahnuté do deja a k tomu im pomáha aj učiteľov moderný prístup.

 

Danica Lacová, správkyňa Nadácie Slovenskej sporiteľne / Foto: Zuzana Gránska

 

Súčasťou FinQ je aj vzdelávací portál s metodickými a podpornými nástrojmi na webovej stránke www.finq.sk. Od septembra 2019 na ňom nájdu všetky potrebné informácie a materiály nielen školy, ale aj laická verejnosť. Metodická podpora, ktorú učitelia získajú prostredníctvom FinQ zahŕňa:

 

  • jednotný referenčný rámec úrovní kompetencií v oblasti finančného vzdelávania (A1 – B2) rozvoja kritického myslenia a vyšších kognitívnych procesov žiakov,
  • komplexnú metodickú podporu v oblasti finančného vzdelávania, ktorá podporuje akčný prístup formou vzdelávacích modulov,
  • odborné vzdelávacie moduly pre riaditeľov škôl v súlade s referenčným rámcom,
  • odborné vzdelávacie moduly pre učiteľov v súlade s referenčným rámcom,
  • metodické listy pre učiteľov (úroveň A1 až B2) v súlade s referenčným rámcom pre rozvoj finančného vzdelávania v rozsahu 250 metodických listov,
  • banku úloh a hodnotiacich nástrojov.

 

Ako bude vzdelávanie prebiehať?

Projekt pilotného overovania programu odštartuje v septembri na 25-tich školách. Medzi nimi majú zastúpenie rôzne základné školy z celého Slovenska ako aj rozličné typy stredných škôl, teda gymnáziá či stredné odborné školy. Rozmanitosť škôl má podľa autorov zabezpečiť čo najlepšie overenie programu. Pilotná fáza bude prebiehať v dvoch etapách: v školskom roku 2019/2020 vzdelávaním pedagógov a vstupným testovaním žiačok a žiakov a v školskom roku 2020/2021 samotným pilotným overovaním vo vybraných triedach na základných a stredných školách.

Školy, ktoré budú chcieť učiť podľa programu, sa zaregistrujú na portáli www.finq.sk a budú môcť bezplatne využívať všetky dostupné metodické materiály v rámci jednotlivých modulov.

Ambíciou programu je, že počet metodických materiálov bude rásť zapojením viacerých učiteľov do ich tvorby. „Každý pedagóg, ktorý sa certifikuje a bude ovládať túto problematiku, môže následne pripravovať materiály. Naši experti budú dohliadať, aby boli odborne korektné,“ dodáva D. Lacová. Autori zároveň veria, že školy zapojené do programu budú pomáhať šíriť tento program do ďalších škôl, aby sa na celom Slovensku finančná kultúra mohla zlepšovať.

Čítajte viac o téme: Finančná gramotnosť
Zdieľať na facebooku