IB diplomový program je ideálna príprava na zahraničné univerzity

IB diplomový program je ideálna príprava na zahraničné univerzity
IB diplomový program je ideálna príprava na zahraničné univerzity / Foto: Z. Gránska

Medzinárodný International Baccalaureate (IB) program môžu stredoškoláci študovať už na viacerých školách aj na Slovensku. Jednou z možností je aj bezplatné štúdium tohto programu na štátnej Spojenej škole Novohradskej v Bratislave.

Foto: Z. GránskaO špecifikách tohto medzinárodného programu, ktorý celý prebieha v angličtine, sme sa rozprávali so zástupkyňou riaditeľky pre medzinárodné programy na Spojenej škole Novohradskej - Evou Žitnou.

 

Čo je International Baccalaureate (IB) programme?

Ide o medzinárodný program vzdelávania v anglickom jazyku. Naša Spojená škola Novohradská (resp. Gymnázium Jura Hronca) realizuje v rámci neho tri vzdelávacie programy, ktoré z hľadiska obsahového, odborného i organizačného zastrešuje organizácia International Baccalaureate Organization (IBO) so sídlom v Haagu, v Holandsku. Pokrýva vzdelávanie v angličtine od nástupu do základnej školy až po ukončenie strednej školy maturitou. Ide o PYP – Primary Years Programme – pre žiakov 6-11-ročných, MYP – Middle Years Programme – pre žiakov 11-16-ročných, DP - Diploma Programme -  pre žiakov 16-18-ročných. Sieť IB škôl sa postupne zakladala na celom svete a až neskôr k nemu pribudli aj programy pre menších žiakov PYP a MYP.

 

Prečo je o IB diplomový program taký záujem? Čím je špecifický?

Samotný International Baccalaureate Diploma Programme je dvojročný stredoškolský program pre akademicky ambicióznych mladých ľudí. Má 48-ročnú tradíciu, výnimočných absolventov a ponúkajú ho školy na celom svete. Je osvedčenou prípravou na štúdium na prestížnych zahraničných univerzitách. Nahrádza tretí a štvrtý ročník strednej školy a končí medzinárodnou maturitou, pričom IB diplom je uznávaný na celom svete. Prirovnala by som ho náročnosťou už k vysokoškolskému štúdiu.

 

Čo znamená v praxi, že IB diplom uznávajú zahraničné univerzity?

Tento diplom oprávňuje absolventov na vstup na renomované univerzity celého sveta bez ďalšej nostrifikácie. Je akceptovaný vysokými školami vo viac ako 110 krajinách sveta, vrátane Slovenskej republiky. Univerzity si napríklad často zvyknú určovať skóre, aké musí študent v maturite dosiahnuť, aby bol prijatý. Na IB diplome môžete získať najviac 45 bodov, čo znamená maximum 7 bodov za každý zo 6 predmetov plus 3 body za extended esej a teóriu poznania. Naše skóre je každoročne nad celosvetovým priemerom. Pri poslednej maturite v máji 2016 bolo priemerné skóre 35 bodov. Sme na výsledky našich študentov naozaj pyšní.

 

Kde možno študovať IB diplomový program na Slovensku?

Na Gymnáziu Jura Hronca v Bratislave majú túto možnosť študenti už 22 rokov. Poskytujeme ho na Slovensku najdlhšie.  Navyše sme jediná štátna škola, kde možno študovať IB diplomový program bezplatne. Existuje potom ešte zopár súkromných škôl, ktoré ho ponúkajú. Sú to napr. British International School, QSI alebo English International School v Bratislave. Tam ale musia rodičia hradiť mesačne za štúdium tohto programu nemalé školné.

 

Kto sa naň môže prihlásiť a aké sú podmienky prijatia?

Musia to byť študenti 2.ročníka a 3.ročníka štvorročného štúdia, 3.ročníka bilingválneho štúdia, alebo študenti sexty a septimy osemročného štúdia.

 

Koľko študentov každoročne prijímate?

Hlási sa nám každoročne dosť študentov, ale dá sa povedať, že majú rešpekt. Počet uchádzačov je približne 3-4 násobne vyšší. Spomedzi uchádzačov z celého Slovenska sa každoročne do IB diplomového programu vyberá 24 študentov na základe výsledkov písomných testov z anglického jazyka, slovenského jazyka a literatúry, matematiky a hodnotenia osobnostných schopností.

Pritom vybrať si PYP program je to jednoduchšie, lebo tam sa rozhoduje prakticky rodič, ale tu sa už musí ohodnotiť študent sám a sám sa musí rozhodnúť, že chce ísť do náročnejšieho programu. Ten program je naozaj náročnejší. Hoci je počet predmetov nižší, ide sa tu viac do hĺbky, píšu sa tu eseje, študenti musia veľa analyzovať. Je to náročnejší systém.

 

Komu by ste ho odporučili, pre koho je vhodný takýto typ štúdia?

Takým študentom, ktorých štúdium naozaj baví. Tým, že je tu menej predmetov, môžu sa viac špecializovať a ísť viac do hĺbky. Musia mať naozaj záujem o dané predmety. Musí ich to baviť a mali by mať úprimný záujem dozvedieť sa viac. Takíto študenti musia byť tiež naozaj samostatní a nezávislí. Budú tu mať väčší priestor na vyjadrenie vlastného názoru, individuálnejší prístup a prácu v tímoch. Zároveň by mali mať tendenciu ísť študovať do zahraničia. Tým, že študujú v angličtine, tak je im štúdium v angličtine prirodzené a ľahko sa uplatnia na univerzitách v zahraničí.

 

Odchádzajú všetci absolventi do zahraničia?

Je to asi 85 percent. Zvyšok zostáva v Čechách a na Slovensku.

 

Môže sa stať, že neprijmete všetkých študentov vášho MYP-u na IB program? Aké majú potom takýto študenti možnosti?

V prípade, že sa žiakovi v MYP programe nedarí, riešime to vopred dohovormi a konzultáciami s rodičmi, aby vedeli, aké sú možnosti a čo by bolo pre ich dieťa najvhodnejšie. Naším zámerom však nie je ich poslať preč. Plánujeme robiť v MYP 3 pretestovanie, čo dá rodičovi i žiakovi jasnejší feedback o jeho schopnostiach.

 

Z čoho pozostávajú prijímacie skúšky?

Testujeme uchádzačov z matematiky, slovenského a anglického jazyka. Ešte berieme do úvahy osobnostné hodnotenie študenta ako akademické výsledky, prípadne nejaké mimoškolské aktivity.

 

Pozrite si ukážkové testy z matematiky, slovenského jazyka, anglického jazyka.

Líšia sa nejako IB programy na jednotlivých školách?

V zásade sa nemôžu líšiť, pretože tie predmety sú presne dané. Rozdiel môže byť akurát v tom, že škola nemusí ponúkať všetky predmety. Napr. my sme akademicky orientovaná škola a nemáme vybavenie na predmet Umenie. Na to by sme tu museli mať veľmi odborné vybavenie. Také možnosti my nemáme. Mali sme už takto asi 2 žiakov, ktorí chceli mať Umenie a tento jeden predmet absolvovali na jednej zo súkromných IB škôl v Bratislave. Každá škola ponúka predmety len podľa svojich schopností a nie je povinná ponúknuť celé spektrum možných predmetov.

 

V čom je tento program iný v porovnaní so slovenským gymnáziom? Prečo oň majú študenti záujem?

Vyhľadávajú ho ambiciózni študenti, ktorí chcú ísť trošku ďalej do sveta. Štúdium ide celé viac do hĺbky. Je to taká výzva. A už len to, že študujú všetko v anglickom jazyku, ich vynikajúco pripraví na štúdium v zahraničí.

 

Koľko maturantov ročne absolvuje IB maturitu?

U nás sú to 2 triedy. Jedna trieda našich MYP študentov a jedna trieda novoprijatých študentov z iných škôl. Približne teda 50 žiakov.

 

Akceptujú tento maturitný diplom aj na slovenských vysokých školách alebo je potrebná aj slovenská maturita?

Legislatívne je to upravené. Maturita v týchto programoch sa považuje za ekvivalentnú. Predpokladá sa, že študent tohto programu si vyberie ako prvý jazyk (Language A) slovenský jazyk. Je to teda jeden z maturitných predmetov - a to je podmienka, aby ho uznávali aj na slovenských univerzitách.

 

Kde títo študenti potom zväčša smerujú? Sú to vždy zahraničné univerzity?

Najčastejšie je to asi Británia, potom Holandsko a sem-tam aj americké univerzity. Zvyšok sú české a slovenské vysoké školy. Máme absolventov na univerzitách ako je Harvard, Princeton, Yale, MIT, Macalester, Brown, ale i v EU ako napr. University of Bremen, Sorbonne, Reading, London, Oxford, Cambridge, Durham, Newcastle, Edinburgh, a pod.

 

Ako prebieha maturita? Je asi úplne iná ako tá naša.

Rozdiel je v tom, že dôraz sa kladie na tú externú časť a opravuje sa to vonku v zahraničí. Celé to trvá dlhšie, asi 2,5 týždňa. Žiaci píšu testy a eseje. Aj ústna časť je objektivizovaná a vzorky nahrávok posielam do zahraničia. Do môjho hodnotenia potom ešte môže zasiahnuť tzv. moderátor. Takže validita toho hodnotenia je naozaj vynikajúca.

 

Z akých predmetov maturujú?

Študenti si zostavujú svoj vlastný program štúdia. Vyberajú si po jednom predmete zo šiestich skupín. Zo šiestich vybraných predmetov potom aj maturujú.

  1. Materinský jazyk
  2. Cudzí jazyk: anglický jazyk, nemecký jazyk, španielsky jazyk, francúzsky jazyk
  3. Humanitné vedy: história, ekonómia, psychológia, geografia
  4. Experimentálne vedy: fyzika, biológia, chémia, informatika
  5. Matematika
  6. Voliteľné predmety: ďalší predmet zo skupín 2 - 5

Okrem toho musia študenti splniť ďalšie tri kritériá: vypracovať EXTENDED ESSAY (záverečnú prácu) a uspokojivo zvládnuť predmet THEORY OF KNOWLEDGE (teória poznania).

Sú tiež z predmetov známkovaní úplne inak?

Naprieč celým dvojročným štúdiom sú študenti hodnotení na škále od 7 po 1, ktorá zodpovedá slovenskej škále 1 až 5 – teda 7 je najlepšia známka, 1 najhoršia. Študenti dostávajú riadne polročné a koncoročné vysvedčenia s hodnotením všetkých predmetov.

Finálne známky, ktoré neskôr figurujú na IB diplome a na základe ktorých zvyčajne univerzity podmienečne prijímajú uchádzačov, sú odlišné od známok na slovenských polročných a koncoročných vysvedčeniach. Udeľujú sa na základe interne hodnotených prác (IA – Internal Assessment) a externe hodnotených prác (EA – External Assessment). Z každého zo šiestich predmetov študent získava finálnu známku na stupnici 7 až 1. CAS (mimoškolské aktivity – Creativity, Action, Service)  neprispieva do finálnych známok, no jeho úspešné absolvovanie je podmienkou pre udelenie IB diplomu. Za zvyšok jadra, teda za Extended Essay, ToK esej a ToK prezentáciu dokopy, študent získa 0 až 3 body. Finálne skóre je počítané ako súčet finálnych známok a bodov za jadro, takže maximálne (najlepšie možné) skóre je 45 bodov (6 x 7 + 3).

 

Stalo sa už, že niekto nezmaturoval?

To sa samozrejme stane. Pre udelenie IB diplomu je podmienkou dosiahnutie aspoň 24 bodov a splnenie niektorých ďalších podmienok. Ak získajú študenti menej bodov, dostanú iba certifikát. To je niečo „druhotriedne.“ V každom ročníku sa nájdu 3 študenti, ktorí to spravia pod 24 bodov. Nie všetci sú jednoducho akademické typy.

 

Nemôže sa im to stať náhodne?

Ani nie. My už zväčša vieme dopredu, že ten študent je hraničný. Navyše máme povinnosť dať tzv. „predpovede známok.“ My to posielame IB organizácii vopred. Ak by nastal akýkoľvek vážny problém, tak študent by mohol mať akceptované tieto naše známky. Veľmi často sa nám podarí do tých reálnych známok aj trafiť.

 

Aké majú výsledky vaši študenti v porovnaní s ostatnými maturantmi vo svete?

Výsledky záverečných skúšok v tomto programe ukazujú, že IB maturanti dosahujú na našej škole nadpriemerné výsledky oproti celosvetovému priemeru. V minulom školskom roku bolo priemerné skóre nášho DP absolventa 35 bodov zo 45. V celej histórii DP programu na našej škole sa asi 5 absolventom podarilo získať 45 bodov zo 45, teda maximálne skóre na IB DP vysvedčení.

 

Ak vás toto štúdium zaujalo a chceli by ste vedieť viac, 9.11.2016 je na Spojenej škole Novohradskej Deň otvorených dverí. Celý program si môžete pozrieť TU.

Zdieľať na facebooku